Uppdatering avseende kommersialiseringsavtal med OEM-partner 1

Regulatory

AcouSort AB (publ) (“AcouSort”) ingick den 22 december 2017 ett ramavtal med OEM-partner 1 gällande ett icke-bindande Term Sheet. I detta Term Sheet låstes villkoren för det kommande kommersialiseringsavtalet som möjliggör för partnern att använda AcouSorts teknologi i en av sina produktfamiljer. Förhandlingarna har gått mycket bra men tyvärr har undertecknandet av avtalet dragit ut på tiden. Båda parter bedömer att kommersialiseringsavtalet kommer att undertecknas under Q2 2018.

I enlighet med villkoren i Term Sheet kommer OEM-partner 1 att exklusivt licensiera AcouSorts teknologi för en specifik tillämpning inom sitt affärsområde. Avtalet innehåller kommersiella villkor så som försäljningsberoende royalties till AcouSort. AcouSorts styrelse bedömer att ett framgångsrikt slutförande av avtalsprocessen får positiva effekter på bolagets finansiella ställning om minst 850 000 SEK redan under 2018. Styrelsen bedömer inte att denna försening kommer att påverka samarbetets positiva finansiella effekter på bolagets finansiella ställning.