Statusuppdatering avseende pågående projekt och aktiviteter

Regulatory
AcouSort AB (“AcouSort”) lämnar härmed, den 24 januari 2017, en statusuppdatering avseende bolagets pågående projekt och aktiviteter. AcouSorts två pågående samarbetsprojekt löper enligt tidigare kommunicerad plan. Planen för ett tredje samarbetsprojekt avseende separation av blodplasma är färdigställd, men projektstarten är flyttad från Q4 2016 till Q1 2017. En ny version av cellinfångningsplattformen AcouTrap är färdigställd och kommer presenteras på flera större internationella konferenser under våren.

Uppdatering avseende OEM-projekten

AcouSort har, som tidigare kommunicerats, för närvarande två pågående och ett planerat projekt med olika samarbetspartners inom Life Science-branschen gällande så kallade OEM-applikationer. Inom dessa projekt är bolagets teknologi avsedd att byggas in i samarbetspartnerns produkter för kliniska ändamål.

Det första av dessa projekt (“projekt 1”), avseende separation av blodplasma, inleddes Q1 2015 och är således längst fram i utvecklingen. Under Q4 2016 färdigställde bolaget den tredje fasen i projekt 1 med mycket goda resultat. Fasen avsåg bland annat att undersöka om tidsåtgången för AcouSorts separationsteknologi var tillräckligt låg för praktisk applikation och resultaten överträffade samarbetspartnerns specifikationer. Tidsplanen för detta projekt, tidigare kommunicerad i bolagets noteringsmemorandum, gäller fortsatt. Beslut gällande tidpunkt för kommersiell lansering av samarbetspartnerns färdiga produkt ligger slutligt hos samarbetspartnern.

Det andra projektet (“projekt 2”), som avtalades och inleddes under Q4 2016, avser tvätt och anrikning av celler. Projekt 2 löper på väl och bolaget planerar att avsluta den första fasen av projekt 2, en generell förstudie avseende separationsteknologins anpassningsbarhet till samarbetspartnerns behov, under Q2 2017.

Det tredje projektet (“projekt 3”) avser precis som projekt 1 separation av blodplasma men för en annan applikation. AcouSort och bolagets samarbetspartner för projekt 3 har kommit överens om aktiviteterna inom projektet, däremot har projektavtalet ännu inte skrivits under, vilket gör  att projekt 3 tidigast kan inledas under Q1 2017.

Uppdatering avseende AcouSorts forskningsinstrument

Parallellt med projekten avseende OEM-applikationerna pågår även utveckling och marknadsaktiviteter avseende bolagets forskningsinstrument för icke-kliniska ändamål. Under 2015 placerades tre prototyper av AcouTrap ut hos universitetsbaserade forskningsgrupper inom forskningsfältet extracellulära mikrovesiklar, för utvärdering av systemets funktionalitet. Efter feedback från dessa grupper kunde bolaget under Q3 2016 lansera version 2.1 (en första kommersiellt gångbar version) av AcouTrap och under Q4 2016 sålde och levererade AcouSort det första exemplaret av AcouTrap 2.1 till ett stort europeiskt Life Science-bolag. Bolaget arbetar nu med en ytterligare uppdatering av AcouTrap, vilken främst ska bidra till underlättad produktion av den kommande tillverkningsomgången av AcouTrap-systemet, vilken beräknas omfatta tio exemplar.

AcouSorts planerade marknadsaktiviteter

För att marknadsföra AcouSorts produkter och teknologi avser bolaget under 2017 att närvara på ett antal stora internationella branschkonferenser. I februari kommer bolaget att delta på SLAS2017 (Society for Laboratory Automation and Screening) i Washington D.C, USA, där bolagets cellinfångningsplattform AcouTrap i konkurrens med andra innovativa produkter blivit utvald visas på SLAS2017 Innovation AveNEW. Detta blir den första gången som bolaget får tillfälle att presentera sina produkter för en större internationell publik. I maj och juni kommer bolaget dessutom att delta dels på International Society for Extracellular Vesicles-mötet i Toronto, Kanada och dels på CYTO2017 (International Society for Advancement of Cytometry) i Boston, USA.

VD Torsten Freltoft kommenterar

“Det är glädjande att kunna delge marknaden denna statusuppdatering då det enligt oss för närvarande sker en god utveckling för AcouSort. Bolagets IPO och notering på AktieTorget föll väl ut och intresset att delta var stort, med en teckningsgrad i nyemissionen på cirka 695 procent. AcouSorts aktie har, enligt oss, tagits väl emot av marknaden under tiden sedan noteringen. Våra pågående OEM-projekt utvecklas väl och vi har uppnått ett antal viktiga milstolpar och faser i projekten och vi förväntar oss en fortsatt god utveckling i projekten under 2017. Försäljningen av våra forskningsinstrument har inletts och vi kunde under Q4 2016 leverera en AcouTrap 2.1 till ett stort internationellt Life Science-bolag – en viktig milstolpe som enligt vår bedömning har potential att ge goda synergieffekter i form av ökad medvetenhet på marknaden om vår teknologi. För att ytterligare marknadsföra AcouSort och våra produkter avser vi dessutom delta på ett antal stora internationella branschkonferenser, vilket enligt vår bedömning ytterligare kan öka marknadens medvetenhet om vår teknologi och som dessutom kommer ge oss en första möjlighet att marknadsföra våra produkter till en internationell publik.”