Nulägesrapport från AcouSort AB (publ) efter 6 månader som noterat bolag

Regulatory
Den 9 januari 2017 noterades AcouSort AB (publ) (“AcouSort”) på AktieTorget. Det första halvåret som noterat bolag har förlöpt i stort enligt den planen som var lagd inför noteringen. Bolaget lämnar i detta pressmeddelande en statusuppdatering avseende bolagets pågående projekt och aktiviteter. Pressmeddelandet behandlar i huvudsak nedanstående punkter:

* AcouSort har påbörjat förhandling om ett kommersialiseringsavtal med OEM-partner 1.
* AcouSort har avslutat den första fasen av projektet med OEM-partner 2 enligt plan i slutet av juni 2017.
* AcouSort ser en positiv utveckling i projektet med OEM-Partner 3 och bolaget förväntar att, som tidigare kommunicerat, avsluta den första fasen i projektet under Q3 2017.
* Gällande AcouTrap-systemet har bolaget bedrivit marknadsföringsarbete och identifierat en potentiell distributionspartner i USA.
* AcouSort har förberett produktion för 10 exemplar av AcouTrap-systemet.
* AcouSort har inlett ett vidareutvecklingsarbete för AcouTrap.
* Den formella lanseringen av AcouWash har senarelagts och planeras ske under Q4 2017. Anledningen till detta är att den så kallade produktifieringen, det vill säga paketering av teknologin till en användarvänlig produkt, visat sig vara mer omfattande än vad som ursprungligen antagits.
* AcouSort har under det första halvåret genomfört ett antal nyrekryteringar samt initierat ett arbete för att förstärka kvalitetssystemet.
* Bolaget har den 1 juni 2017 flyttat till nya lokaler på Medicon Village i Lund.

Avseende AcouSorts strategiska OEM-projekt 

Under våren har AcouSort påbörjat fjärde fasen av bolagets samarbete med Life Science-Partner 1, efter att under Q4 2016 färdigställt den tredje fasen i projektet, med mycket goda resultat. I detta projekt utvecklar AcouSort en blodseparationsmodul till partnerns kliniska diagnostikutrustning. Samtidigt har AcouSort påbörjat förhandling om ett kommersialiseringsavtal med Partner 1 och bolaget har som målsättning att underteckna detta avtal under andra halvåret 2017. Avtalet kommer att reglera partnerns rättigheter att använda resultaten från samarbetet såväl som partnerns möjligheter att antingen köpa komponenter från AcouSort alternativt betala royalties till AcouSort om partnern väljer att tillverka komponenten själv eller köpa in från en underleverantör. AcouSort har även fortsatt utvecklingssamarbetet med Life Science-Partner 2 med vilket arbetet är inriktat mot akustisk celltvätt för diagnostik. Den första fasen av detta projekt avslutades enligt plan i slutet av juni 2017 och parterna avser att inom kort inleda en diskussion gällande en potentiell fas 2-del. Projektet har demonstrerat både tvätteffektivitet och processhastighet i nivå med kundens kravspecifikation.

Den 14 mars meddelade AcouSort att avtal tecknats med en samarbetspartner gällande ett tredje OEM-projekt, vilket avser utveckling av en blodseparationsmodul för veterinärmedicinska tillämpningar. Fas 1 av detta projekt, en inledande förstudie om 3-6 månader som ska undersöka huruvida AcouSorts teknologi för separation av blodplasma går att använda i samarbetspartnerns framtida produkter, utvecklar sig positivt och förväntas som tidigare kommunicerat att avslutas under Q3 2017.

Pelle Ohlsson, Project Manager på AcouSort, kommenterar:

“Målsättningen i alla dessa tre samarbeten är att AcouSort skall bli leverantör av OEM-separationsmoduler till våra samarbetspartners respektive produkter och gynnas av deras internationella distributionsnät och kundbas. Alternativt, om integrationen med kundens system blir för komplicerad, ska kunden själv kunna producera hela eller delar av separationsmodulen på licens från oss. Våra pågående OEM-projekt utvecklas väl och vi har som beskrivs ovan uppnått ett antal viktiga milstolpar och faser i projekten. Vi förväntar oss en fortsatt god utveckling i projekten under resten av 2017.”

Avseende AcouTrap-systemet

Under året har AcouSort bedrivit intensivt marknadsföringsarbete gällande AcouTrap-systemet. Bolaget har deltagit på branschmässorna SLAS i Washington DC, USA, ISEV i Toronto, Kanada och CYTO i Boston, USA. Under mässorna har livedemonstrationer av systemet och dess olika funktioner genomförts. Deltagandet på dessa mässor har varit framgångsrikt och bolaget har sammantaget registrerat 65 intressenter och leads varav runt 20 procent bedöms vara potentiella framtida kandidater till att köpa ett AcouTrap-system. AcouSort har dessutom identifierat en potentiell distributionspartner för forskningsprodukterna AcouTrap och AcouWash i USA, med vilken förhandlingar för närvarande pågår. Härutöver är tillverkning av komponenter och designändringar genomförda för produktion av de tio planerade nya AcouTrap-systemen, vilka ska vara färdiga från bolagets kontraktstillverkare efter sommaren. Styrelsen förväntar sig att dessa tio system ska säljas under hösten 2017.

Parallellt med marknadsföringen av befintliga AcouTrap-system har bolaget även påbörjat arbete med en ny generation av den centrala akustiska infångningsenheten i AcouTrap i syfte att öka systemets trapping-stabilitet och reproducerbarhet. Styrelsen har som målsättning att detta arbete ska vara slutfört under Q3 2017. Det nuvarande AcouTrap systemet infångar partiklar ned till runt 250-300 nanometer (nm) vilket omfattar de flesta extracellulära vesiklarna, men dock inte exosomer (50-200 nm). Bolaget har påbörjat experiment med en ny plattform för förbättrad exosominfångning, dock finns hittills inga resultat från dessa experiment.

Lars Løjkner, marknads- och försäljningschef på AcouSort och Mikael Evander, Product Manager AcouTrap på AcouSort, kommenterar:

“Det är glädjande att kunna meddela att våra marknadsföringsaktiviteter för AcouTrap har skapat ett stort internationellt intresse för produkten och dessutom har genererat flera intressanta leads gällande potentiella produktförsäljningar inom en snar framtid. Vi ser dock inte detta som ett läge att slappna av utan vi har initierat ett utvecklingsarbete för att ytterligare förbättra instrumentets trappingstabilitet och dess förmåga att kunna samla upp ännu mindre partiklar. Detta ser vi som mycket viktiga egenskaper för våra forskningsinstrument.”

Avseende AcouWash-systemet

Produktutvecklingen av AcouSorts andra forskningsverktyg, celltvättningssystemet AcouWash, pågår för närvarande. Teknikutvecklingen av AcouWash är färdig. Däremot har den så kallade produktifieringen, det vill säga paketering av teknologin till en användarvänlig produkt, visat sig vara mer omfattande än vad som ursprungligen antagits. Med anledning av detta har nu den formella lanseringen av AcouWash senarelagts och planeras ske under Q4 2017. De första 2-3 prototyperna av den kommersiella versionen planeras att färdigställas under Q3 2017. AcouSort har även identifierat en potentiell kandidat för betatestning av denna första prototypen och parterna förhandlar just nu villkor för detta. Styrelsen bedömer att försäljning av det första AcouWash-systemet på rent kommersiella villkor kan ske under första delen av 2018.

Lars Løjkner, marknads- och försäljningschef på AcouSort och Per Augustsson, Product Manager AcouWash på AcouSort, kommenterar: 

“Det är självklart tråkigt att behöva senarelägga lanseringen av AcouWash. Vår främsta målsättning är dock att kunna leverera en så bra och högkvalitativ produkt som möjligt. Med det extra arbete som vi nu lägger på produktifieringen av AcouWash är vi övertygade om att systemet kommer att erbjuda avgörande konkurrensfördelar gällande bland annat automatisering av celltvättsprocessen och skonsamhet mot cellerna eller partiklarna i det prov som undersöks. Det är också glädjande att meddela att vi nu förhandlar med en väletablerad amerikansk forskningsinstitution om försäljning och betatestning av en AcouWash-prototyp.”

Avseende AcouSorts organisation och infrastruktur

AcouSort har under första halvåret 2017 utökat sin organisation med ett antal personer för att ytterligare stärka bolagets förmåga för produktutveckling och marknadsföring. Nyanställda personer är:

  •  Sales & Marketing Manager: Lars Damgaard Løjkner

  •  Product Manager Productization: Magnus Hivert

  •  Mechanical Design Engineer: Jay Mallinson 

Som ett led i att etablera AcouSort som leverantör av OEM-komponenter till in vitro diagnostikindustrin planeras nu en utökning och förbättring av bolagets kvalitetssystem. Detta bedöms av styrelsen att kunna implementeras under hösten 2017. Slutmålet är att AcouSort ska uppnå ISO13485-certifiering, vilket är ett krav från bolagets strategiska partners för att AcouSort ska kunna kvalificeras som leverantör. Det är dessutom viktigt att implementera kvalitetssystemet tidigt eftersom kvalitetskraven inte enbart gäller produktionen utan även utvecklings- och designprocessen. Härutöver anlitar AcouSort rådgivning från ett konsultbolag inom Quality Assurance (QA) för att kunna möta regulatoriska krav i EU och USA. Slutligen har AcouSort den första juni 2017 flyttat till nya lokaler på Medicon Village i Lund. Det huvudsakliga motivet för flytten till de nya lokalerna är att AcouSort ska kunna bedriva produktutveckling avskilt från universitetet.

Torsten Freltoft, VD på AcouSort, kommenterar:

“I takt med att AcouSort allt mer går från att vara ett renodlat forsknings- och utvecklingsbolag, till att också marknadsföra och sälja vår teknologi och våra produkter på den internationella marknaden, är det viktigt att vi är proaktiva och investerar i vår organisation och infrastruktur. Med vår nyanställda personal och vidareutvecklingen av vårt kvalitetssystem är jag övertygad om att AcouSort står väl rustat för framtida utmaningar och expansion.”