Kommuniké från extra bolagsstämma i AcouSort den 21 mars 2018

AcouSort AB (“AcouSort”) höll den 21 mars 2018 en extra bolagsstämma. Stämman godkände styrelsens tidigare kommunicerade beslut om företrädesemission som avses tillföra bolaget cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader. Avstämningsdagen för företrädesemissionen blir den 29 mars 2018. Teckningsperioden infaller från och med den 4 april 2018 till och med den 18 april 2018.

Styrelsen fattade den 5 mars 2018 ett beslut om företrädesemission, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande i efterhand, av aktier varigenom bolagets aktiekapital kan öka med högst 250 416,60 SEK genom emission av högst 2 504 166 aktier. Innehav av en befintlig aktie i bolaget på avstämningsdagen den 29 mars 2018 berättigar till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget till teckningskursen nio (9) kronor per aktie.

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp. I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätt, pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter, dock att tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 50 aktier efter lottning ska tilldelas antingen 50 aktier eller inga aktier. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat aktier utan företrädesrätt, pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats, dock att tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 50 aktier efter lottning ska tilldelas antingen 50 aktier eller inga aktier.

Teckningsperioden kommer att vara från och med den 4 april 2018 till och med den 18 april 2018. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. Detta ska ske senast sista dagen i teckningsperioden. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom betalning. Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske på teckningslista varvid betalning ska erläggas senast tre bankdagar från avsändandet av besked om tilldelning.

Styrelsens emissionsbeslut godkändes av den extra bolagsstämman.

Tidplan för företrädesemissionen

27 Sista handelsdag i bolagets aktie
mars inklusive rätt att erhålla
2018 teckningsrätter
28 Första handelsdag i bolagets aktie
mars exklusive rätt att erhålla
2018 teckningsrätter
29 Avstämningsdag för
mars företrädesemissionen
2018
4 april Teckningstiden påbörjas och så även
2018 handeln med betalda tecknade aktier
(BTA)
16 Handel med teckningsrätter avslutas
april
2018
18 Teckningsperioden avslutas
april
2018