Kommuniké från årsstämma i AcouSort AB (publ)

Idag, den 16 juni 2017, hölls årsstämma i AcouSort AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att disponera över bolagets förlust enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016. Vid stämman beslutades härutöver om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2016.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att inget arvode skall utgå till styrelsen. Vidare har styrelsen föreslagit att en revisor skall utses samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att Thomas Laurell, Sven Martin Linde, Stefan Scheding och Annelie Sylvén Troedsson omväljs som styrelseledamöter. Till styrelseordförande beslutade stämman omval av Sven Martin Linde. Vidare beslutade stämman att bolagets revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om ändring av bolagsordningen 

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Nuvarande lydelse |Beslutad lydelse |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|§ 6 StyrelseStyrelsen |§ 6 StyrelseStyrelsen skall bestå av lägst fyra och |
|skall bestå av lägst |högst åtta ledamöter med lägst noll och högst tre |
|tre och högst åtta |suppleanter. |
|ledamöter med lägst | |
|noll och högst tre | |
|suppleanter. | |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|§ 8   Kallelse till |§ 8   Kallelse till bolagsstämmaKallelse till |
|bolagsstämmaKallelse |bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post|
|till bolagsstämma skall|- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att|
|alltid ske genom |kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. |
|annonsering i Post- och|Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra |
|Inrikes Tidningar och |skall annonsering istället ske genom Dagens |
|på bolagets webbplats. |Industri.Bolagsstämman kan, förutom på den ort där |
|Att kallelse skett |styrelsen har sitt säte, hållas i Malmö kommun. |
|skall annonseras i | |
|Svenska Dagbladet. Om | |
|utgivningen av Svenska | |
|Dagbladet skulle | |
|upphöra skall | |
|annonsering istället | |
|ske genom Dagens | |
|Industri. | |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|§ 12 |§ 12 AvstämningsförbehållBolagets aktier ska vara |
|AvstämningsförbehållDen|registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen |
|aktieägare eller |(1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring |
|förvaltare som på |av finansiella instrument (avstämningsförbehåll). |
|avstämningsdagen är | |
|införd i aktieboken och| |
|antecknad i ett | |
|avstämningsregister, | |
|enligt 4 kap. lagen | |
|(1998:1479) om | |
|kontoföring av | |
|finansiella instrument | |
|eller den som är | |
|antecknad på | |
|avstämningskonto enligt| |
|4 kap. 18 § första | |
|stycket 6 - 8 nämnda | |
|lag, ska antas vara | |
|behörig att utöva de | |
|rättigheter som framgår| |
|av 4 kap. 39 § | |
|aktiebolagslagen | |
|(2005:551). | |
+-----------------------+------------------------------------------------------+

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner 

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tio (10) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2017.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Lund i juni 2017

AcouSort AB (publ)

STYRELSEN