Kommuniké från årsstämma i AcouSort AB (publ)

Regulatory

Idag, den 28 april 2021, hölls årsstämma i AcouSort AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition och beslut om ansvarsfrihet

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020. Härutöver beslutade stämman att ge ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2020.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att inget arvode ska utgå till styrelsen. Vidare beslutade stämman att en revisor och ingen revisorssuppleant ska utses samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att Thomas Laurell, Martin Linde och Stefan Scheding omväljs som styrelseledamöter. Till styrelseordförande nyvaldes Martin Olin. Vidare beslutade stämman att bolagets revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Ola Bjärehäll som huvudansvarig revisor, omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner med företrädesrätt för bolagets aktieägare

Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, inom bolagsordningens gränser, endast med företrädesrätt för bolagets aktieägare, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning eller kvittning.

Beslut om Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare

Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Bemyndigandet är begränsat på så sätt att antalet aktier, efter fulltecknad nyemission, fullt utnyttjande av teckningsoptioner eller full konvertering, inte ökar med mer än femton (15) procent av vid tidpunkten för denna stämma utestående antal aktier.

Övrigt

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att utföra de smärre justeringar som visar sig erforderliga vid registrering av besluten.

Lund i april 2021 AcouSort AB (publ) STYRELSEN

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta: Torsten Freltoft, VD Telefon: +45 2045 0854 E-post: torsten.freltoft@acousort.com