Idag inleds teckningstiden i AcouSort AB:s nyemission

Regulatory
Idag, den 22 november 2016, inleds teckningstiden i AcouSort AB:s (“AcouSort”) nyemission inför planerad notering på AktieTorget. Teckningstiden löper till och med den 6 december 2016. Vid fulltecknad nyemission tillförs AcouSort 11 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka  4,5 MSEK, motsvarande cirka 41 procent av emissionslikviden. Memorandum, teaser och anmälningssedel finns tillgängliga via AcouSorts (www.acousort.com), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

Om AcouSort, bolagets nyemission och planerad notering

AcouSort är ett teknologiföretag inriktat mot biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Teknologin som AcouSorts produkter baseras på har ett antal fördelar jämfört med centrifugering som är den i dagsläget vedertagna metoden. AcouSort har tre produkter i olika utvecklingsfaser; cellanrikningssystemet AcouTrap som är under produktion och försäljning, celltvättstationen AcouWash som är planerad att lanseras inom sex månader från notering och en OEM-modul för separation av plasma från blod som är under utveckling. Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden.

AcouSort står nu inför en fas där bolaget avser att implementera större utvecklings- och kommersialiseringsplaner. Med anledning av detta genomför bolaget nu en nyemission om högst 11 MSEK, inför planerad notering på AktieTorget. Det är styrelsens bedömning att en nyemission och notering kan möjliggöra vidareutveckling av bolagets teknologi och produkter och därmed ge bolaget och dess produkter ett stort genomslag på den globala marknaden.

VD Torsten Freltoft kommenterar

“Det är med anledning av vår målsättning att driva AcouSort mot kliniska tillämpningar som vi nu väljer att genomföra en nyemission om 11 MSEK och efterföljande planerad notering på AktieTorget. Vi bedömer att likviden från denna nyemission kommer att möjliggöra implementering av en omfattande kommersialiserings- och utvecklingsplan. Denna plan innefattar bland annat utvecklingen av den första OEM-modulen fram till lansering, vidareutveckling av våra befintliga produkter och upprättandet av strategiska partnerskap med större aktörer inom Life Science-branschen. Vi tror att dessa aktiviteter kommer att leda till en mycket god utveckling av bolaget och därmed också driva bolaget till ett positivt kassaflöde och lönsamhet som kan leverera avkastning till aktieägarna under 2018. Vi har redan sålt ett antal instrument för forskningsändamål och ligger i förhandlingar om ytterligare försäljning och därmed har vi börjat generera intäkter.

Vår långsiktiga vision är dock att våra produkter ska användas för kliniska tillämpningar inom sjukvården och vi är på god väg ditåt, med utvecklingen av vår första OEM-modul för denna tillämpning i samarbete med ett internationellt medtech-bolag med avsikten att integrera den i nästa generation av deras instrument. Det är inom sjukvården som den verkliga vinsten finns, både med avseende på de patienter som får effektivare behandling men även för våra aktieägare då de kliniska tillämpningarna har god finansiell bärighet. Med de orden vill jag hälsa potentiella investerare välkomna att bli en del av AcouSort – ett bio/medtechbolag med stor framtida potential och med grunden i världsledande forskning.”

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 22 november – 6 december 2016.

Teckningskurs: 5,50 SEK per aktie.

Antal aktier i erbjudandet: Erbjudandet omfattar högst 2 000 000 aktier och lägst 1 200 000 aktier. Vid fulltecknad nyemission tillförs bolaget 11 MSEK före emissionskostnader. Lägsta gräns för nyemissionens genomförande och därigenom även den planerade noteringen på AktieTorget är 6,6 MSEK.

Teckningspost: Minsta teckningspost är 900 aktier, motsvarande 4 950 SEK.

Antal aktier innan nyemission: 5 512 500 aktier.

Värdering (pre-money): Cirka 30,3 MSEK.

Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 4,5 MSEK, motsvarande cirka 41 procent av emissionslikviden.

Marknadsplats: Aktien i AcouSort är planerad att noteras på AktieTorget. Första dag för handel är beräknad att bli den 9 januari 2017.

ISIN-kod: SE0009189608  

Planerade investerarträffar

I samband med nyemissionen kommer AcouSort att delta vid investerarträffar för att informera om bolagets verksamhet och framtidsplaner. Investerarträffarna är gratis att närvara vid och det bjuds på lättare förtäring. För ytterligare information om träffarna, vänligen besök Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se) eller kontakta Sedermera Fondkommission på telefon 040-615 14 10, eller e-post via anmalan@sedermera.se.

Datum och Arrangemang Plats Anmälan
tid
22 Frukostträff Sedermera Anmälan sker via mail
november med FondkommissionNorra tillanmalan@sedermera.se
2016, Sedermera Vallgatan 64Malmö
cirka Fondkommission
08:30
-10:30
23 Lunchträff hos AktieTorgetMäster Anmälan sker via mail
november AktieTorget Samuelsgatan tillinbjudan@aktietorget.se
2016, 42Stockholm
12:00 –
13:15
2 december Lunchträff med Elite   Park Avenue Anmälan sker via mail
2016, Sedermera HotelKungsportsavenyn tillanmalan@sedermera.se
11:40 – Fondkommission  
13:00 36Göteborg

Memorandum, anmälningssedel och teaser

Memorandum (innehållande fullständiga villkor och anvisningar), teaser och anmälningssedel finns tillgängliga via AcouSorts (www.acousort.com), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

Förutsättning för notering

AcouSort är godkänt för notering på AktieTorget förutsatt att AktieTorgets krav på ägarspridning uppnås samt att den fastställda lägstanivån för nyemissionen uppnås.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till AcouSort i samband med nyemissionen och den planerade noteringen på AktieTorget.

För ytterligare information avseende nyemissionen och den planerade noteringen, vänligen kontakta: 

Sedermera Fondkommission

Telefon: 040 – 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta: 

Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com

Denna information är sådan information som AcouSort AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2016.

Om AcouSort

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot bio-/medtech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden.