Idag inleds teckningstiden i AcouSort ABs företrädesemission om cirka 22,5 MSEK

Idag den 4 april 2018 inleds teckningsperioden för AcouSorts företrädesemission av aktier. Vid fulltecknad företrädesemission tillförs AcouSort initialt cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader. AcouSort har erhållit teckningsförbindelser om cirka 12,2 MSEK, motsvarande cirka 54 procent av emissionen. Allmänheten ges rätt att teckna i emissionen.

AcouSorts VD kommenterar:

“Verksamhetsåret 2017 var ett spännande år för AcouSort, som inleddes med att Bolaget noterades på AktieTorget den 9 januari 2017. Noteringsemissionen tecknades till 697 %. Efter noteringen har det även varit en god likviditet i Bolagets aktie, över 16 miljoner aktier har bytt ägare i över 22 000 separata avslut, detta trots att cirka 50 % av bolagets aktier under det första året omfattades av lock up-avtal. Genom nuvarande nyemission tar vi nästa steg i utvecklingen genom att inrikta oss på att kommersialisera de nuvarande och kommande strategiska OEM-projekten samt att förstärka sälj- och supportorganisationen för systemen AcouTrap och AcouWash. För att kunna uppnå målet att kommersialisera de strategiska OEM-projekten kommer även en satsning på forskning och produktutveckling vara nödvändig.

Utöver de ovan nämnda OEM-projekten har vi som ambition att inleda ett nytt strategiskt partnerskap per år. Det potentiella royaltyvärdet för varje framgångsrikt kommersialiseringsavtal som tecknas förväntas uppgå till 5-15 miljoner USD, sett över en tioårig kommersialiseringsperiod.

Vi bedömer att likviden från den nuvarande nyemissionen kommer att möjliggöra implementeringen av Bolagets kommersialiserings- och utvecklingsplan. Denna innefattar bland annat utvecklingen av den första OEM-modulen fram till lansering, vidareutveckling av våra befintliga OEM-projekt och produkter, upprättandet av nya strategiska partnerskap med större aktörer inom Life Science-branschen samt förstärkning av sälj- och supportorganisationen för systemen AcouTrap och AcouWash. Vi tror att dessa aktiviteter kommer att leda till en mycket god utveckling av Bolaget.”

Erbjudande i sammandrag 

  • Teckningstid: 4 april – 18 april 2018.
  • Teckningskurs: Nio (9) kronor per aktie. Courtage utgår ej.

  • Företrädesrätt att teckna aktier har de som på avstämningsdagen den 29 mars 2018 är aktieägare. Varje aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

  • Avstämningsdag är den 29 mars 2018. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 27 mars 2018 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 28 mars 2018.
  • Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden från den 4 april 2018 till och med den 16 april 2018.

  • Handel med BTA kommer att ske på AktieTorget under perioden 4 april 2018 tills Bolagsverket registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske omkring mitten av maj.

  • Antal aktier i erbjudandet omfattar 2 504 166 aktier. 
  • Antal aktier innan emission uppgår till 7 512 500 aktier.

  • AcouSorts värdering: ca 68 MSEK, baserat på antalet aktier innan emissionen multiplicerat med emissionskursen.

  • Vid full teckning av aktier i företrädesemissionen kommer Bolaget initialt att tillföras cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,7 MSEK.

Rådgivare

Finansiell rådgivare avseende företrädesemissionen är Corpura Fondkommission AB och legal rådgivare till Bolaget är Fredersen Advokatbyrå AB. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.