Delårsrapport 2018-01-01 till 2018-09-30

Regulatory

Sammanfattning av delårsrapport:

Årets första nio månader (2018-01-01 – 2018-09-30)

 • Intäkterna uppgick till 1 061 (1 810) KSEK
 • Resultatet före skatt uppgick till -6 034 (-3 901) KSEK
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,60 (-0,52) SEK
 • Soliditeten uppgick per den 30 september 2018 till 90 (87 %)

Tredje kvartalet (2018-07-01 – 2018-09-30)

 • Intäkterna uppgick till 85 (668) KSEK
 • Resultatet före skatt uppgick till -2 102 (-1 288) KSEK
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,21 (-0,20) SEK

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet 2018:

 • Den 6 juli publicerade AcouSort en nulägesrapport avseende Bolagets pågående projekt och aktiviteter
 • Den 12 juli publicerade AcouSort ett förtydligande om licens- och distributionsavtalet med Instrumentation Laboratory Inc som offentliggjordes i juni 2018

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 • Den 16 oktober meddelade AcouSort att Bolaget förstärker affärsutvecklingsteamet genom att anlita Kristian Enkvist, tidigare vd för AcouSort, till tjänsten som Bolagets Business Development Officer. Dessutom har AcouSort inlett en rekryteringsprocess för att ytterligare stärka Bolagets kommersiella profil
 • Den 22 oktober lämnade AcouSort en nulägesrapport avseende Bolagets pågående projekt och aktiviteter, i vilken flera viktiga framsteg med avseende på resultat och kommersialisering beskrevs
 • Den 25 oktober meddelade AcouSort att Bolaget kommer att erhålla ett bidrag om 50 000 EUR från EU:s Horizon 2020-program. Detta bidrag avser Bolagets ett så kallad SME Instrument fas 1-projekt som syftar att skapa en solid affärsplan för Bolagets OEM-produkt för blod/plasmaseparation, vilken går under arbetsnamnet AcouPlasma

VD Torsten Freltoft har ordet

Det har blivit dags för mig att summera upp och kommentera det tredje kvartalet och de nio första månaderna i AcouSorts verksamhetsår 2018 – ett år som verkligen har varit händelserikt för AcouSort hittills.

Under sommaren 2018 ingick vi ett avtal med amerikanska Instrumentation Laboratory Inc, vilket utgör en stor milstolpe för AcouSort avseende kommersialiseringen av vår ultraljudsbaserade separationsteknologi. Avtalet med IL innebär det kommersiella genombrott som vi länge arbetat emot, avseende att integrera vår teknik i andra bolags produkter som OEM-komponenter. Det är den produktkategori där den stora kommersiella potentialen i vår teknik finns. Avtalet bevisar även att vår teknik fungerar, att AcouSort är i absoluta framkanten inom sitt område och att den affärsmodell vi valt gällande just OEM-produkter är den rätta för oss. Det ska även poängteras att det nuvarande avtalet endast avser IL:s rättigheter att använda vår teknologi. När kundens produkt kommer att lanseras finns det härutöver en ännu större framtida kommersiell potential i det fall AcouSort även väljs ut som producent av själva komponenten. Vår övergripande vision är att AcouSort i framtiden ska ha ett antal OEM-avtal, där vi både licensierar ut teknologin och producerar komponenter.

Under året har vi fokuserat på marknadsföringsarbetet av AcouWash- och AcouTrap-systemen. För båda systemen har vi flera intressanta leads på gång, bland annat som ett resultat av närvaro på mässor där vi demonstrerat systemets många fördelar gentemot befintlig teknik. Det är viktigt för oss att medverka på konferenser så att andra uppmärksammar och intresserar sig i det vi gör. Vi hade en väldigt lyckad lansering av AcouWash som gett oss möjlighet att presentera systemet för mycket intressanta målgrupper. De leads och kontakter som vi har knutit till Bolaget har därefter genererat ett antal kundbesök och demonstrationer. Avseende AcouTrap har vi upplevt vissa svårigheter med försäljningen, vi bedömer dock att detta framförallt beror på att forskningsfältet för vesiklar och exosomer fortfarande är i ett tidigt stadie och kännedomen om AcouSorts teknologi ännu inte har nått ut inom exosom- och vesikelområdet. Vi genomför därför just nu flera
marknadsföringsinsatser, bland annat baserat på nya vetenskapligt publicerade forskningsresultat, för att öka försäljningen av våra benchtop-system.

Vi har nyligen beslutat att öka vårt fokus på den kommersiella sidan av verksamheten. Därför hade vi under oktober 2018 glädjen att kunna välkomna tillbaka Kristian Enkvist till AcouSort. Kristian kommer att vara verksam som vår Business Development Officer och kommer i denna roll att väsentligt förstärka vårt affärsutvecklingsteam. Kristian var VD för Bolaget innan jag tillträdde på posten och har därmed redan en god inblick i vår verksamhet och våra produkters potential. Han har dessutom under lång tid varit drivande i affärsutveckling, försäljning och marknadsföring och har byggt upp ett omfattande nätverk både nationellt och internationellt. Vi är mycket glada att kunna välkomna honom tillbaka till AcouSort. Utöver rekryteringen av Kristian Enkvist har vi även inlett en rekryteringsprocess för att anställa en Customer Application Specialist, vilket är en nybildad roll inom Bolaget. Huvudsakligt fokus i denna position kommer vara att arbeta med specialiserade kundanpassningar av AcouSorts produkter och lösningar. Syftet med detta är att produkterna enklare ska gå att anpassa till de många olika typer av applikationer och laboratoriemiljöer som våra potentiella kunder arbetar i och därigenom göra produkterna mer kommersiellt gångbara. Under kvartalet har vi dessutom startat upp ett dotterbolag i Maryland, USA, för att möjliggöra en ökad närvaro och synlighet för potentiella kunder i USA.

Efter utgången av Q3 har vi även haft glädjen att kunna meddela att AcouSort erhåller ett SME Instrument fas 1-bidrag om 50 000 EUR från EU:s Horizon 2020-program. Vi har fått bidraget i hård konkurrens med andra sökande och att vi får bidraget är ett kvitto på AcouSort-teamets kompetens och innovationsförmåga. Bidraget ger oss en finansiell styrka att kunna driva AcouPlasma-projektet i högre tempo under kommande månader och lägger dessutom grunden för en större bidragsansökan till Horizon 2020, vilken vi avser att lämna in under 2019.

Avslutningsvis vill jag tacka alla våra aktieägare för det fortsatta förtroendet! Jag ser fram emot resten av 2018 med spänning och tillförsikt.

Torsten Freltoft – VD, AcouSort AB