Delårsrapport 2016-01-01 till 2016-09-30

Sammanfattning av delårsrapport

Årets första nio månader (2016-01-01 – 2016-09-30)

 • Intäkterna uppgick till 1 723 (1 308) KSEK.
 • Resultatet före skatt uppgick till 51 (-63) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till 0,01 (-0,13) SEK.
 • Soliditeten** uppgick per den 30 september 2016 till 41 %.

Tredje kvartalet (2016-07-01 – 2016-09-30)

 • Intäkterna uppgick till 762 (496) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 134 (154) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till 0,02 SEK (0,31).

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 5 512 500 aktier. Bolaget har 5 512 500 aktier registrerade per 2016-09-30. Vid samma period föregående år hade Bolaget 5 000 aktier. Hänsyn har dock tagits till den splitt (100:1) som genomfördes 2016 varför periodens resultat föregående år har dividerats med 500 000 aktier.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

 

Denna finansiella delårsrapport är AcouSorts första finansiella delårsrapport och är upprättad enligt RFNAR 2012:1 (K3).

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Genomförande av fas 3 teknikutvecklingsprojekt gällande blod/plasmaseparation med första OEM-kunden. Resultatet som kommer under kvartal 4, blir underlag för planläggning av en fas 4 studie som förväntas påbörja under kvartal 1, 2017.
 • I september undertecknades även ett avtal med ytterligare en potentiell OEM-kund av genomförande av en fas 1 feasibility-studie.
 • Färdigställande av AcouTrap version 2.1 vilken är den första kommersiella versionen av AcouTrap.
 • AcouSorts styrelse fattar beslut om att göra AcouSort till publikt bolag och notera Bolagets aktier på AktieTorget.
 • Under september genomförde Bolaget en nyemission som ökade aktiekapitalet med 490 000 kr.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Försäljning av det första kommersiella AcouTrap-systemet till ett stort bolag inom Life Science.
 • Bolaget får godkännande för notering av AktieTorget.
 • Bolagets Memorandum inför noteringen på AktieTorget publiceras.
 • Teckningstiden för Bolagets aktier inleds.
 • AcouSort har, från ett stort antal sökande, blivit utvalda att representera på SLAS2017[1] (http://#_ftn1) Innovation AveNEW Program i Washington DC i februari 2017.

VD Torsten Freltoft kommenterar

En central del inom modern sjukvård är de bioanalyser av prover från patienter som krävs för att kunna ge effektiv diagnostik och behandling. Sjukdomar som kräver bioanalyser inkluderar bland annat sepsis (blodförgiftning) och cancersjukdomar, som tillsammans kräver 750 000 dödsoffer årligen bara i USA. En bidragande orsak till varför dödssiffran är så pass hög är att dagens metoder för de bioanalyser som krävs för att kunna ge korrekt diagnos och behandling är tidskrävande och ineffektiva. Det finns alltså i dagsläget patienter som inte blir behandlade i tillräckligt god tid för att kunna göra en återhämtning, endast på grund av ineffektiva analys- och diagnostikmetoder.

AcouSort bildades för att utveckla forskningsinstrument för akademiska studier av biologiska partiklar, med en långsiktig vision att vidareutveckla teknologin för att bidra till snabbare behandling av patienter som lider av sjukdomar som kräver bioanalys för diagnostik, genom att tillhandahålla ett innovativt och effektivt sätt att förbereda patienternas prover för analys. En avgörande del av dessa typer av bioanalyser går ut på att kunna separera, isolera och koncentrera vissa partiklar, exempelvis vita blodkroppar eller bakterier, ur blodprov från patienter för att på så sätt enklare kunna analysera dem. Dessa partiklar är normalt sett väldigt utspädda i blodet och därmed svåra att kunna samla i tillräckligt stora mängder för att möjliggöra analys. Det är denna del av bioanalysen som AcouSort arbetar med, med hjälp av en metod för partikelseparation som kallas för akustofores.

Metoden går ut på att med hjälp av ultraljudsvågor påverka partiklar som befinner sig i en buffertvätska (i vårt fall oftast celler, delar av celler eller bakterier) att förflytta sig på olika sätt. Partiklar med olika egenskaper, exempelvis olika storlekar eller densiteter, kommer att röra sig på olika sätt när de utsätts för samma ultraljudsvågor och man kan med hjälp av detta separera dem och samla upp dem var för sig. Förutom att denna metod är väldigt effektiv, det vill säga fångar upp en mycket stor del av partiklarna i provet, är den dessutom mycket tidseffektiv och även skonsam mot de undersökta partiklarna jämfört med den i dagsläget vanligaste metoden, centrifugering. Den kunskap som idag finns gällande akustofores är till stor del genererad av professor Thomas Laurells forskargrupp vid Lunds universitet. Tack vare att professor Laurell även sitter i AcouSorts styrelse har AcouSort därför exklusiva rättigheter att kommersialisera professor Laurells forskningsresultat. Professor Laurells forskning gällande akustofores, som sedan 2009 erhållit cirka 120 MSEK i forskningsanslag, är världsledande och tack vare det ligger AcouSort i allra högsta grad i utvecklingens framkant gällande akustoforesteknologi.

Det är med akustofores som grund som vi designar och marknadsför våra produkter. De två första instrumenten vi har utvecklat, där det ena redan är på marknaden och det andra planeras att lanseras under slutet av 2016, är rena forskningsinstrument för akademiska studier av biologiska partiklar. Detta är en normal utvecklingsfas för biotech-bolag som AcouSort, då denna typ av instrument inte är beroende av myndighetsgodkännande och dessutom bidrar till utmärkt proof-of-concept för vår metod när instrumenten används i forskning och utveckling av nya metoder och användningsområden som presenteras i vetenskapliga artiklar. Vår långsiktiga vision är dock, som jag tidigare nämnt, att våra produkter ska användas för kliniska tillämpningar inom sjukvården och vi är på god väg ditåt, med utvecklingen av vår första så kallade OEM-modul för denna tillämpning i samarbete med ett internationellt medtech-bolag med avsikten att integrera den i nästa generation av deras instrument. Det är inom sjukvården som den verkliga vinsten finns, både med avseende på de patienter som får effektivare behandling men även för våra aktieägare då de kliniska tillämpningarna har god finansiell bärighet. Det ska dock nämnas att vi redan har sålt ett antal instrument för forskningsändamål och ligger i förhandlingar om ytterligare försäljning – och därmed redan i dagsläget genererar intäkter.

Det är med anledning av vår målsättning att driva AcouSort mot kliniska tillämpningar som vi nu väljer att genomföra en nyemission om cirka 11 MSEK och efterföljande planerad notering på AktieTorget. Vi bedömer att likviden från denna nyemission kommer att möjliggöra implementering av en omfattande kommersialiserings- och utvecklingsplan. Denna plan innefattar bland annat utvecklingen av den första OEM-modulen fram till lansering, vidareutveckling av våra befintliga produkter och upprättandet av strategiska partnerskap med större aktörer inom Life Science-branschen. Vi tror att dessa aktiviteter kommer att leda till en mycket god utveckling av Bolaget och därmed också driva Bolaget till ett positivt kassaflöde och lönsamhet som kan leverera avkastning till aktieägarna. Med de orden vill jag hälsa potentiella investerare välkomna att bli en del av AcouSort – ett biotechbolag med stor framtida potential och med grunden i världsledande forskning.

Torsten Freltoft

Vd, AcouSort AB

AcouSort AB

AcouSort AB är ett teknologiföretag inriktat mot biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Teknologin som AcouSorts produkter baseras på har ett antal fördelar jämfört med centrifugering som är den i dagsläget vedertagna metoden.

AcouSort har tre produkter i olika utvecklingsfaser; cellanrikningssystemet AcouTrap som är under produktion och försäljning, celltvättstationen AcouWash och en OEM-modul för separation av plasma från blod som är under utveckling. Bolagets affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden.

AcouSort står nu inför en fas där man avser att implementera större utvecklings- och kommersialiseringsplaner. Styrelsen har därför för avsikt att genomföra en nyemission om cirka 11 MSEK, inför planerad notering på AktieTorget. Det är styrelsens bedömning att en nyemission och notering kan möjliggöra vidareutveckling av Bolagets teknologi och produkter och därmed ge Bolaget och dess produkter ett stort genomslag på den globala marknaden

Finansiell rapportering i enlighet med BFNAR 2012:1 (K3)

Bolagets redovisning är upprättad enligt BFNAR 2012:1.

Intäkter och resultat

Intäkter

Bolaget har haft en nettoomsättning på 1 723 (1 308) KSEK under årets första nio månader. För tredje kvartalet uppgick nettoomsättningen till 762 (496) KSEK.

Resultat

Rörelseresultatet för årets första nio månader uppgick till 51 (-60) KSEK. Motsvarande siffror för tredje kvartalet uppgick till 134 (154).

Kostnaderna för råvaror och förnödenheter står för den största delen av Bolagets kostnader och uppgår för årets första nio månader till 695 (583) KSEK. Tredje kvartalets siffror uppgick till 300 (139).

Övriga externa kostnader för Bolaget uppgår för årets första nio månader till 673 (343) KSEK. Tredje kvartalet var motsvarande siffror 212 (108).

Bolagets personalkostnader uppgår för årets första nio månader till 304 (442) KSEK. Motsvarande siffror för tredje kvartalet uppgick till 115 (95). Anledningen till att personalkostnaderna är förhållandevis låga beror på att Bolaget i hög grad använder sig av inhyrda konsulter i stället för anställd personal.

Kostnaderna är kopplade till Bolagets utvecklingsarbete.

Resultat före skatt för årets första nio månader uppgick för Bolaget till 51 (-63) KSEK. Resultatet för tredje kvartalet uppgick till 134 (154).

Finansiell ställning

Soliditeten för AcouSort var 41 (58) procent den 30 september 2016 och det egna kapitalet uppgick till 710 (294) KSEK. Bolagets likvida medel uppgick till 593 (253) KSEK per 30 september 2016. Totala tillgångar för Bolaget uppgick den 30 september 2016 till 1 722 (504) KSEK.  

Kassaflöde och investeringar

AcouSorts kassaflöde för perioden januari till september 2016 var 498 (-599) KSEK. Investeringarna uppgick till 0 (0) KSEK.

Aktien

Per den 30 september 2016 uppgick antalet aktier till 5 512 500. Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämma.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

Bokslutskommuniké för 2016                           2017-02-28

Personal

Medelantalet anställda i AcouSort uppgick för perioden januari till september 2016 till 1,3 (1,3), av vilka 0,1 (0,1) är kvinnor.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Ett antal riskfaktorer kan ha negativ inverkan på verksamheten i AcouSort. Det är därför av stor vikt att beakta relevanta risker vid sidan av Bolagets tillväxtmöjligheter. Nedan beskrivs riskfaktorer utan inbördes ordning och utan anspråk på att vara heltäckande.

Bolaget

Kort historik

AcouSort bildades 2011. Bolagets kontakter med såväl kunder som leverantörer är relativt nyetablerade. Av denna anledning kan relationerna vara svårare att utvärdera vilket påverkar de framtidsutsikter som Bolaget har. Det föreligger risk att långvariga stabila kund- och leverantörsrelationer inte kan etableras.

Finansieringsbehov och kapital

AcouSorts utveckling av teknologi för forskning och diagnostik innebär ökande kostnader för Bolaget. En försening av marknadsgenombrott kan innebära resultatförsämringar för Bolaget. Eventuella förseningar i produktutvecklingen medför en risk att kassaflöde genereras senare än planerat. Det finns risk att AcouSort i framtiden kan behöva anskaffa ytterligare kapital och det föreligger risk att eventuellt ytterligare kapital inte kan anskaffas. Detta kan medföra att utvecklingen tillfälligt stoppas eller att Bolaget tvingas bedriva verksamheten i lägre takt än önskat vilket kan leda till försenad eller utebliven kommersialisering och intäkter.

Leverantörer/tillverkare

AcouSort har samarbeten med leverantörer och tillverkare. Det finns risk att en eller flera av dessa väljer att bryta sitt samarbete med Bolaget, vilket skulle kunna ha en negativ inverkan på verksamheten. Det finns även risk att AcouSorts leverantörer och tillverkare till fullo inte uppfyller de kvalitetskrav som Bolaget ställer. Likaså kan en etablering av nya leverantörer eller tillverkare bli mer kostsam och/eller ta längre tid än vad Bolaget beräknar, vilket kan påverka Bolagets verksamhet negativt.

Registrering och tillstånd hos myndigheter

För att kunna marknadsföra och sälja diagnostik, vilket är AcouSorts framtida målsättning, måste tillstånd erhållas och registrering ske hos berörd myndighet på respektive marknad, till exempel FDA i USA och EMA i Europa. I det fall AcouSort, direkt eller via samarbetspartners, inte lyckas skaffa nödvändiga tillstånd och registreringar från myndigheter, finns risk att AcouSorts förmåga att generera intäkter blir hämmad. Nu gällande regler och tolkningar kan komma att ändras, vilket negativt kan komma att påverka Bolagets förutsättningar för att uppfylla myndighetskrav. Det finns risk för att AcouSort, direkt eller via samarbetspartners, inte erhåller nödvändiga tillstånd och registreringar hos myndigheter. I det fall det skulle aktualiseras kan Bolagets intjäningsförmåga och finansiella ställning komma att påverkas negativt.

Nyckelpersoner och medarbetare

AcouSort nyckelpersoner har stor kompetens och lång erfarenhet inom Bolagets verksamhetsområde. En förlust av en eller flera nyckelpersoner kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat.

Konkurrenter

En del av Bolagets konkurrenter är multinationella företag med stora ekonomiska resurser. En omfattande satsning och produktutveckling från en konkurrent kan medföra risker i form av försämrad försäljning. Vidare kan företag med global verksamhet som i dagsläget arbetar med närliggande områden bestämma sig för att etablera sig inom Bolagets verksamhetsområde. Ökad konkurrens kan innebära negativa försäljnings- och resultateffekter för Bolaget i framtiden.

Kunder

Då AcouSort har fått sitt marknadsgenombrott först under 2015 har rörelseintäkterna hittills genererats från ett begränsat antal kunder. Vissa kunder kan under begränsade tidsperioder stå för en stor andel av Bolagets totala rörelseintäkter. Det finns risk att en förlust av en större kund på kort sikt påverkar AcouSorts omsättning negativt. 

Konjunkturutveckling och valutarisk

Externa faktorer såsom inflation, valuta- och ränteförändringar, tillgång och efterfrågan samt låg- och högkonjunkturer kan ha inverkan på rörelsekostnader, försäljningspriser och aktievärdering. Det finns risk att AcouSorts framtida intäkter och aktievärdering kan bli negativt påverkade av dessa faktorer, vilka står utom Bolagets kontroll. En del av försäljningsintäkterna kan komma att inflyta i internationella valutor. Valutakurser kan väsentligen förändras.

Politisk risk

AcouSort är på olika sätt verksamt i och genom ett antal olika länder. Risker kan uppstå genom förändringar av lagar, skatter, tullar, växelkurser och andra villkor för utländska bolag. Bolaget påverkas även av politiska och ekonomiska osäkerhetsfaktorer i dessa länder. Bolaget kan också påverkas negativt av eventuella inrikespolitiska beslut. Det finns risk att ovanstående kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat.

Marknadstillväxt

AcouSort planerar att expandera kraftigt under de kommande åren, dels genom att öka marknadsandelarna i de länder och regioner man redan har etablerat sig i och dels genom att etablera sig i nya länder och regioner. En etablering i nya länder och regioner kan medföra problem och risker som är svåra att förutse. Vidare kan etableringar försenas och därigenom medföra intäktsbortfall. En snabb tillväxt kan även innebära att Bolaget gör förvärv av andra företag. Uteblivna synergieffekter och ett mindre lyckosamt integreringsarbete kan påverka såväl Bolagets verksamhet som resultatet på ett negativt sätt. En snabb tillväxt kan medföra problem på det organisatoriska planet. Det kan vara svårt att rekrytera rätt personal och det kan uppstå svårigheter avseende att framgångsrikt integrera ny personal i organisationen.

Produktansvar

Beaktat att AcouSort planerar att verka inom diagnostikbranschen aktualiseras risker med produktansvar. Det föreligger risk att AcouSort kan komma att hållas ansvariga vid eventuella händelser i kliniska studier, även för det fall kliniska studier genomförs av extern part. Vid ett eventuellt tillbud i en klinisk studie och om AcouSort skulle hållas ansvariga för detta finns det risk för att Bolagets försäkringsskydd inte är tillräckligt för att täcka eventuella framtida rättsliga krav. Detta skulle kunna påverka AcouSort negativt, såväl anseendemässigt som finansiellt.

Patent och andra immateriella rättigheter

AcouSort har inlämnat ett antal patentansökningar. Patent och immateriella rättigheter har en begränsad livslängd. Det föreligger risk att den patentportfölj och övriga immateriella rättigheter som innehas av Bolaget inte kommer att utgöra ett fullgott kommersiellt skydd. Om AcouSort tvingas försvara sina patenträttigheter mot en konkurrent kan detta medföra betydande kostnader, vilket kan komma att påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt. Patent har en begränsad livslängd. AcouSort kan komma att göra eller påstås göra intrång i patent innehavda av tredje part. Andra aktörers patent kan även komma att begränsa möjligheterna för en eller flera av AcouSorts framtida samarbetspartners att fritt använda berörd produkt eller produktionsmetod. Den osäkerhet som är förenad med patentskydd medför att utfallet av sådana tvister är svåra att förutse. Negativa utfall av tvister om immateriella rättigheter kan leda till förlorat skydd, förbud att fortsätta nyttja aktuell rättighet eller skyldighet att utge skadestånd. Dessutom kan kostnaderna för en tvist, även vid ett för Bolaget fördelaktigt utfall, bli betydande, vilket medför en risk att Bolagets resultat och finansiella ställning påverkas negativt. Ovanstående skulle kunna innebära svårigheter eller förseningar vid kommersialisering av framtida produkter och därmed även svårigheter att generera intäkter. Motsvarande gäller även för andra immateriella rättigheter såsom till exempel varumärken.

Det finns härutöver risk att aktörer med konkurrerande verksamhet patenterar angränsande områden till AcouSorts befintliga patent, resulterande i att konkurrenternas teknologi når samma effekt som AcouSorts alternativ. Detta medför en risk för försvårade marknadsförutsättningar för AcouSort, i och med en ökad konkurrenssituation. 

Utvecklingskostnader

AcouSort kommer fortsättningsvis att nyutveckla och vidareutveckla produkter inom sitt verksamhetsområde. Tids- och kostnadsaspekter för produktutveckling kan vara svåra att på förhand fastställa med exakthet. Detta medför risk att en planerad produktutveckling blir mer kostnadskrävande än planerat.

———————————————————————-

[1] (http://#_ftnref1) SLAS är en global organisation som tillhandahåller forum för utbildning och informationsutbyte för att uppmuntra studier och professionellt samarbete som syftar till att främja biovetenskaplig forskning och utveckling med hjälp av teknik för läkemedelsutveckling, bioteknik, kemiska data informatik, klinisk diagnostik, konsumentprodukter, läkemedel, och andra branscher.