Bokslutskommuniké 2017

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Tolv månader (2017-01-01 – 2017-12-31)

 • Intäkterna uppgick till 2 594 (2 722) KSEK.
 • Resultatet före skatt uppgick till -6 072 (-830) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,81 (-0,11) SEK.
 • Soliditeten** uppgick per den 31 december 2017 till 78 % (83 %). 

Fjärde kvartalet (2017-10-01 – 2017-12-31)

 • Intäkterna uppgick till 784 (999) KSEK.
 • Resultatet före skatt uppgick till -2 171 (-891) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,29 (-0,12) SEK.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 7 512 500 aktier. Vid samma period föregående år hade Bolaget 5 512 500 registrerade aktier. Hänsyn har dock tagits till den nyemission som beslutades 2016 och som inbetalades i januari 2017 om 2 000 000 nyemitterade aktier varför resultat per aktie föregående år har dividerats med 7 512 500 aktier.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2017

 • Den 9 januari 2017 noterades AcouSorts aktier på AktieTorget.

 • Den 24 januari 2017 publicerade AcouSort ett pressmeddelande med en lägesuppdatering gällande pågående projekt och aktiviteter. AcouSorts två pågående samarbetsprojekt löper enligt tidigare kommunicerad plan. Planen för ett tredje samarbetsprojekt avseende separation av blodplasma är färdigställd, men projektstarten är flyttad från Q4 2016 till Q1 2017. En ny version av cellinfångningsplattformen AcouTrap är färdigställd och kommer att presenteras på flertalet större internationella konferenser under våren.

 • Den 17 februari 2017 meddelade AcouSort att Bolaget har erhållit Notice of Allowance gällande ansökan om patent i USA. Detta innebär att amerikanska patentverket avser att bevilja AcouSorts patentansökan. Bolaget meddelade även att ansökan hos Europapatentet för samma teknologi är godkänd och validerad i ett antal strategiskt relevanta länder.

 • AcouSort meddelade den 27 februari 2017 att Bolaget anställt Lars Damgaard Løjkner till rollen som marknads- och försäljningschef, som ett led i satsningen på kommersialisering och försäljning 

 • AcouSort meddelade den 14 mars 2017 att Bolaget tecknat sitt tredje samarbetsavtal om OEM-projekt. Samarbetet inom ramarna för avtalet avser en inledande förstudie om 3-6 månader som ska undersöka huruvida AcouSorts teknologi för separation av blodplasma går att använda i samarbetspartnerns framtida produkter inom veterinärområdet.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2017

 • Den 11 april 2017 meddelade AcouSort att Bolaget beslutat att inte fullfölja patentansökan med ansökningsnummer P10814, som ursprungligen ansöktes om den 20 april 2012. Patentansökan avsåg en teknik som inte bedömdes vara tillämplig för nuvarande och framtida produkter inom Bolaget. Beslutet innebär en kostnadsreduktion för AcouSort mellan 50 000 – 70 000 SEK per år under 2017 och 2018.

 • AcouSort meddelade i flaggningsmeddelande den 2 maj 2017 att LU Holding AB, fjärde största ägare i Bolaget, har minskat sitt aktieinnehav till under 10 procent. 

 • AcouSort publicerade årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen finns att tillgå via Bolagets (www.acousort.com) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor.

 • Den 16 juni 2017 hölls årsstämma i AcouSort. Stämmokommuniké med en sammanfattning av de beslut som fattades finns att tillgå via Bolagets (www.acousort.com) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2017

 • Den 4 juli 2017 lämnade AcouSort en statusuppdatering om Bolagets pågående projekt och aktiviteter.

 • Den 7 augusti 2017 meddelade AcouSort att det japanska patentverket har utfärdat ett så kallat “Notice of Allowance” avseende AcouSorts patentansökan. Detta innebär att det japanska patentverket avser att bevilja AcouSorts patentansökan i Japan.

 • Den 7 september 2017 meddelade AcouSort att Bolaget har erhållit den första formella kommersiella ordern av en prototyp till AcouWash-systemet från amerikanska US National Institute of Health (“NIH”). NIH kommer även att bistå med betatestning av systemet och tillhandahålla feedback till AcouSort för färdigställandet av AcouWash.

 • Den 12 september 2017 meddelade AcouSort att Bolaget har tecknat ett avtal med Dr. Sean M. Higgins, inom vilket Dr. Higgins kommer vara exklusiv nordamerikansk agent för bolagets produkter AcouWash och AcouTrap. Avtalet innebär att Dr. Higgins kommer att ansvara för marknadsföring och försäljning av produkterna på den nordamerikanska marknaden. Satsningen innebär AcouSorts första viktiga steg in på den viktiga amerikanska marknaden.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2017

 • Den 3 oktober 2017 lämnade AcouSort en statusuppdatering om Bolagets pågående projekt och aktiviteter.

 • AcouSort meddelar den 14 november 2017 att Bolaget och Life Science-partner 3 ingått ett avtal om en ny fas i samarbetet avseende veterinärmedicinska tillämpningar. Avtalet omfattar en så kallad feasibility-studie.

 • Den 22 december 2017 meddelar AcouSort att Bolaget och OEM-partner 1 ingått avtal gällande ett icke-bindande Term Sheet. I enlighet med villkoren i Term Sheet kommer Life Science-partner 1 att exklusivt licensiera AcouSorts teknologi för en specifik tillämpning inom sitt affärsområde.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 19 januari 2018 meddelar AcouSort att Bolaget förvärvat en uppfinning från Danmarks Tekniske Universitet (“DTU”). Uppfinningen har tagits fram under ledning av professor Henrik Bruus vid DTU i samarbete med AcouSort och beskriver ett nytt sätt att konstruera och driva akustofluidiska enheter gjorda i mjuka material som t.ex. polymerer, för att därmed kunna ersätta komponenter gjorda i kisel eller glas.

 • Den 23 januari 2018 lämnade AcouSort en nulägesrapport om Bolagets pågående projekt och aktiviteter samt om Bolagets generella utveckling sedan noteringen på AktieTorget.

VD Torsten Freltoft har ordet

Verksamhetsåret 2017 har varit ett spännande år för AcouSort med flera betydelsefulla händelser som fört Bolaget framåt. I samband med denna rapport vill jag sammanfatta året som har gått och nämna några av årets väsentliga händelser.

Den 9 januari 2017 noterades AcouSort på AktieTorget. I samband med noteringen genomförde vi en nyemission om cirka 11 MSEK före emissionskostnader, intresset för nyemissionen var stort och sammantaget övertecknades nyemissionen till 697 procent. Teckningskursen var 5,50 SEK och sett till kursnivån i dagsläget så har aktieutvecklingen varit gynnsam med mer än dubblering sedan notering. Jag är givetvis glad över intresset vi upplevde för vår nyemission, aktiekursens utveckling och även likviditeten i aktien. Totalt har cirka 17 miljoner aktier bytt ägare i över 22 000 separata avslut, detta trots att cirka 50 % av Bolagets aktier under det första året omfattades av lock up-avtal.

Avseende våra OEM-projekt har vi under året genomfört fyra gemensamma utvecklingsprojekt med tre partners. Tillsammans med OEM-partner 1, vars fokus är separation av blodplasma för klinisk diagnostik har vi gemensamt under året avslutat den fjärde fasen och arbetar för närvarande på att konvertera de gemensamma avsikterna som formulerats i ett Term Sheet till ett legalt royalty- och kommersialiseringsavtal. I vårt andra samarbetsprojekt, med OEM-partner 3, avseende blodplasmaseparation i veterinärmedicinska tillämpningar, har vi under det fjärde kvartalet framgångsrikt avslutat delprojekt två och nu diskuterar vi utformningen av detaljerna för nästa fas i samarbetet. Det huvudsakliga målet i den kommande fasen är att undersöka hur snabb och robust separationslösningen som togs fram i föregående fas kan bli. Denna fas beräknas kunna avslutas innan utgången av Q2 2018 och förhoppningen är att det fortsatta samarbetet leder till att tekniken används i partnerns kommande produkt.

I september 2017 hade vi glädjen att meddela att vi erhållit den första formella kommersiella ordern av en prototyp till AcouWash-systemet. Kunden, amerikanska National Institute of Health (“NIH”), är en välrenommerad forskningsinstitution och det är positivt att de kommer bistå med betatest av systemet. Att kunna ha NIH som referens är en viktig möjlighet för oss i kommersialiseringen av AcouWash. Vi kommer dessutom samarbeta med NIH i utvecklingen av en potentiell klinisk tillämpning för systemet. Att vi under förhandlingsprocessen har godkänts som leverantör till den amerikanska regeringen och dess institutioner är självklart positivt och är något som kommer underlätta i framtida leveranser till potentiella amerikanska regeringskunder. Under Q1 2018 kommer tillämpningsspecialister från AcouSort att arbeta tillsammans med forskare från NIH med att installera systemet, utbilda NIH:s personal samt att optimera systemet för NIH’s tillämpning.

Den 3 oktober 2017 meddelade vi att montering av AcouTrap-systemen kommer ske in-house. Under verksamhetsåret har vi dessutom gjort en rad designförbättringar på systemet. Den centrala trappningsenheten i AcouTrap har optimerats avseende robusthet samt reproducerbarhet och den förbättrade prestandan i AcouTrap-systemet har medfört att vi tillsammans med forskare från Lunds Universitet “LU” för närvarande arbetar med att genomföra större projekt med vårt AcouTrap-systemet. Förutom rutinmässig användning för forskningen om extracellulära vesiklars biologiska och medicinska betydelse är avsikten med dessa projekt även att demonstrera och dokumentera AcouTrap-systemets snabbhet och enkelhet jämfört med traditionella separationsmetoder som centrifugering för att hitta extracellulära vesiklar i olika prover.

I vårt arbete att optimera våra affärsmöjligheter har vi tillsammans med Danmarks Tekniska Universitet (DTU) undersökt möjligheten att ersätta glas med plast i de akustiska separationschippen, vilket lett till en patentansökan från AcouSort med uppfinnare från båda parter. Vi ser en mycket god potential i teknologin eftersom den kan öppna upp helt nya affärsmöjligheter för oss i form av storskalig försäljning av komponenter i akustofluidik-tillämpningar för engångsbruk. Vid storskalig produktion bedömer vi att akustofluidik-produkter skulle vara åtminstone tio gånger billigare än vad motsvarande glasprodukter i dagsläget är. I januari 2018 säkrade vi 100 % äganderätt och kontroll över uppfinningen. Målet med utvecklingen är att de nya separationschippen ska utgöra billigare separationsmoduler som lättare kan integreras med andra funktioner.

AcouSorts första år som noterat Bolag har varit framgångsrikt och vi är nöjda med utvecklingen i Bolaget. Vi ser nu med tillförsikt fram emot 2018 och kommer arbeta hårt för att bibehålla AcouSorts fortsatta goda framsteg.

Torsten Freltoft – VD, AcouSort AB

Om AcouSort

Världen står inför stora utmaningar inom medicin och diagnostik när jordens befolkning och medellivslängd ökar. I de flesta av de dödliga sjukdomar som människor idag avlider av, ökar överlevnaden markant om behandling sätts in i ett tidigt skede i sjukdomsförloppet. Diagnostik och behandlingar finns, men ett stort problem är att analysen av patientens blod är tidskrävande och ibland inte helt tillförlitlig. Det finns ett enormt behov av nya och innovativa metoder för att kunna behandla och förbereda blodprover för att kunna förbättra diagnosticering och behandling. En effektivare bioanalys av patientens blod sparar liv. I dagsläget är det stort fokus på områdena biomarkörer och point-of-care. En biomarkör eller en biologisk markör är en mätbar indikator av ett biologiskt tillstånd, till exempel ett sjukdomstillstånd. Biomarkörer används också för att följa patientens svar på behandling. Det går t.ex. att utläsa hur olika mediciner verkar i kroppen genom att följa biomarkörers tillstånd. Point-of-care innebär att patienten inte ska behöva vänta på provsvar utan får diagnos och behandling i direkt anslutning till vårdplatsen. AcouSorts unika teknologi att på plats separera ett blodprov till analyserbar blodplasma, möjliggör för vårdgivaren att direkt analysera och behandla patienten utan fördröjning.

AcouSort är ett teknikföretag baserat i Lund, inriktat mot att utveckla instrument för cell- och partikelseparation. Bolaget bygger sina produkter på en teknik som kallas akustofores, som är ett sätt att särskilja partiklar i en vätska med hjälp av ultraljudsvågor och hur partiklarna, på grund av deras fysikaliska egenskaper, reagerar när de blir utsatta för ultraljud. Tekniken har ett antal potentiella tillämpningsområden och ett av dem är just förberedelse av blodprover för bioanalys. Vetenskapen som AcouSort baserar sin teknik på härstammar till stor del från den forskning som utförs av forskargruppen ledd av professor Thomas Laurell vid Lunds universitet. Laurell, som även är styrelseledamot i Bolaget, har forskat om akustofores och dess tillämpningar i över 15 år och har publicerat över 230 vetenskapliga artiklar i sin forskningskarriär. Forskningsresultaten bygger på en sammanlagd forskningsbudget på över 120 MSEK sedan 2009 och forskargruppen har under denna tid publicerat cirka 60 vetenskapliga artiklar inom ämnet akustofluidik.

Utveckling i siffror fjärde kvartalet 2017

Omsättning

Under årets fjärde kvartal har AcouSort haft en nettoomsättning på 672 (999) KSEK, vilken utgjordes av produkter 206 (0) och tjänster 466 (999). Övriga rörelseintäkter uppgick till 112 (0) KSEK.

Resultat

Kvartalets rörelseresultat för Bolagets uppgick till -2 171 (-704) KSEK. Bolagets Handelsvaror/råvaror uppgick för kvartalet till -208 (-168) KSEK. Övriga externa kostnader, vilken till betydande del består av försäljningsomkostnader, uppgick för kvartalet till -763 (-1 399) KSEK. Personalkostnaderna uppgick för kvartalet till -1 974 (-136) KSEK, en ökning som framför allt beror på att Bolaget har anställt fler medarbetare. Några av dessa har tidigare arbetat som fristående konsulter.

Finansiell ställning

Den 31 december 2017 uppgick Bolagets soliditet till 78 (83) procent. Eget kapital uppgick till 3 883 KSEK jämfört med 9 955 KSEK vid samma tidpunkt föregående år. Per den 31 december 2017 uppgick AcouSorts likvida medel till 2 442 (461) KSEK. Totala tillgångar för Bolaget uppgick vid samma tidpunkt till 4 947 KSEK jämfört med 12 039 KSEK föregående år. Styrelsen arbetar kontinuerligt med att säkerställa verksamhetens behov av finansiering. Ledningsgruppen utvärderar aktivt olika finansieringsalternativ för att säkerställa Bolagets långsiktiga finansiering.

Kassaflöde och investeringar

Bolagets kassaflöde för året fjärde kvartal uppgick till -2 496 (-132) KSEK. Bolaget har från och med räkenskapsåret 2017 ändrat redovisningsprincip gällande immateriella anläggningstillgångar och har gått från kostnadsföringsmodellen till aktiveringsmodellen. Under fjärde kvartalet har bolaget fakturerat en samarbetspartner för ett samägt patent och detta belopp har reducerat Bolagets kostnader för patent under kvartalet med 112. Detta föranleder att bolagets investeringar i immateriella tillgångar för perioden redovisas som ett positivt kassaflöde 76 (0). Bolagets investeringar i materiella tillgångar uppgick för perioden till -19 (0) KSEK.

Verksamhetsrelaterade risker och osäkerhetsfaktorer

De risker och osäkerhetsfaktorer som AcouSorts verksamhet exponeras för är sammanfattningsvis relaterade till bland annat konkurrens, teknologiutveckling, marknadsförhållanden, kapitalbehov, valutor och räntor. Under innevarande period har inga väsentliga förändringar avseende risk- eller osäkerhetsfaktorer inträffat. För mer detaljerad redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till tidigare publicerat memorandum, offentliggjort i november 2016 samt till Årsredovisningen för 2016.

Aktien

AcouSorts aktie noterades på AktieTorget den 9 januari 2017. Aktiens kortnamn är ACOU och ISIN-kod är SE0009189608. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Per den 31 december 2017 uppgick antalet aktier i AcouSort AB till 7 512 500 stycken. Bolaget har ett aktieslag. Varje aktie ger en (1) röst per aktie och medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat.

Förslag till disposition av AcouSorts resultat

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen aktieutdelning lämnas för räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31.

Årsstämma och årsredovisningens tillgänglighet

Årsstämma kommer att hållas i Lund den 13 juni 2018. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på Bolagets hemsida (www.acousort.com) senast i samband med offentliggörande av kallelse till årsstämma.

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport 1, 2018 2018-05-16
Halvårsrapport, 2018 2018-08-23
Delårsrapport 3, 2018       2018-11-22

Granskning av revisor

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Principer för bokslutskommunikén upprättande

Bokslutskommunikén har upprättats enligt Bokföringsnämndens Allmänna Råd 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) och Årsredovisningslagen.

För ytterligare information kontakta:

Torsten Freltoft, vd

Telefon:              +45 20 450 854

E-post:                 torsten.freltoft@acousort.com

Hemsida:            www.acousort.com

Adress:               Medicon Village, 223 81 Lund