Bokslutskommuniké 2016

Regulatory
Tolv månader (2016-01-01 – 2016-12-31)

* Intäkterna uppgick till 2 722 (1 575) KSEK.
* Resultatet före skatt uppgick till -830 (-298) KSEK.
* Resultatet per aktie* uppgick till -0,11 (-0,56) SEK.
* Soliditeten** uppgick per den 31 december 2016 till 83 (30) procent.

Fjärde kvartalet (2016-10-01 – 2016-12-31)

* Intäkterna uppgick till 999 (267) KSEK.
* Resultatet före skatt uppgick till -881 (-235) KSEK.
* Resultatet per aktie* uppgick till -0,12 (-0,43) SEK.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 •  Genomförande av fas 3-teknikutvecklingsprojekt gällande blod/plasmaseparation med första OEM-kunden. Resultatet som kommer under kvartal 4, blir underlag för planläggning av en fas 4-studie som förväntas påbörjas under kvartal 1, 2017.

 •  I september undertecknades även ett avtal med ytterligare en potentiell OEM-kund om genomförande av en fas 1 feasibility-studie.

 •  Färdigställande av AcouTrap version 2.1, vilken är den första kommersiella versionen av AcouTrap.

 •  AcouSorts styrelse fattar beslut om att göra AcouSort till publikt bolag och notera Bolagets aktier på AktieTorget.

 •  Under september genomförde Bolaget en nyemission som ökade aktiekapitalet med 490 000 SEK.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 •  Försäljning av det första kommersiella AcouTrap-systemet till ett stort bolag inom Life Science.

 •  Bolaget erhöll den 21 november 2016 godkännande för notering på AktieTorget.

 •  AcouSorts memorandum inför noteringen på AktieTorget publiceras. Den 22 november inleddes teckningstiden för Bolagets nyemission inför notering.

 •  Den 6 december avslutades teckningstiden för AcouSorts nyemission. Nyemissionen tecknades till cirka 695 % och tillförde Bolaget cirka 11 MSEK före emissionskostnader.

 •  AcouSort har, från ett stort antal sökande, blivit utvalda att representera på SLAS20171 Innovation AveNEW Program i Washington DC i februari 2017.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 •  Den 9 januari 2017 noterades AcouSorts aktier på AktieTorget.

 • Den 24 januari 2017 publicerade Bolaget ett pressmeddelande med en statusrapport om pågående aktiviteter. AcouSorts två pågående samarbetsprojekt löper enligt tidigare kommunicerad plan. Planen för ett tredje samarbetsprojekt avseende separation av blodplasma är färdigställd, men projektstarten är flyttad från Q4 2016 till Q1 2017. En ny version av cellinfångningsplattformen AcouTrap är färdigställd och kommer presenteras på flera större internationella konferenser under våren.

 • Den 17 februari 2017 meddelade AcouSort att Bolaget har erhållit Notice of Allowance avseende ansökan om patent i USA och gav samtidigt en uppdatering kring Europapatentet, vilken är godkänd och validerad i ett antal strategiskt relevanta länder.

 • AcouSort meddelade den 27 februari 2017 att Bolaget, som ett led i satsningen på kommersialisering och försäljning, har anställt Lars Damgaard Løjkner som marknads- och försäljningschef.

VD Torsten Freltoft har ordet

Ett händelserikt 2016 för AcouSort har nu avslutats och jag vill ta tillfället i akt att kommentera några av de viktigaste händelserna under 2016 och även vad som hänt i Bolaget efter årsskiftet.

Under 2016 valde vi att ta steget till att notera AcouSort på AktieTorget och i samband med detta genomföra en nyemission om cirka 11 MSEK. Bakgrunden till varför vi valde att ta detta steg var den omfattande kommersialiserings- och utvecklingsplan vi sjösatt med anledning av vår målsättning att driva Bolaget mot kliniska tillämpningar. Denna plan innefattar bland annat utvecklingen av den första OEM-modulen fram till lansering, vidareutveckling av våra befintliga produkter och upprättandet av strategiska partnerskap med större aktörer inom Life Science-branschen. Vi tror att dessa aktiviteter kommer att leda till en mycket god utveckling av Bolaget och därmed också driva Bolaget till ett positivt kassaflöde och lönsamhet som kan leverera avkastning till aktieägarna under 2018. Nyemissionen avslutades den 6 december och tecknades till cirka 695 procent. Det är glädjande att se det stora intresse som finns för AcouSort och det vi arbetar med – att sortera celler med ultraljud – och genom likviden vi tillförts från nyemissionen kommer vi att kunna fortsätta arbetet med implementeringen av våra utvecklings- och kommersialiseringsplaner. Aktien i AcouSort noterades därefter den 9 januari 2017 och aktien har, enligt oss, tagits väl emot av marknaden under tiden efter noteringen.

I januari 2017 publicerade vi en statusuppdatering om de pågående aktiviteterna i AcouSort. Våra pågående OEM-projekt utvecklas väl och vi har uppnått ett antal viktiga milstolpar och faser i projekten och vi förväntar oss en fortsatt god utveckling i projekten under 2017. Försäljningen av våra forskningsinstrument har inletts och vi kunde under Q4 2016 leverera en AcouTrap 2.1 till ett stort internationellt Life Science-bolag – en viktig milstolpe som enligt vår bedömning har potential att ge goda synergieffekter i form av ökad medvetenhet på marknaden om vår teknologi. För att ytterligare marknadsföra AcouSort och våra produkter avser vi dessutom delta på ett antal stora internationella branschkonferenser, vilket enligt vår bedömning ytterligare kan öka marknadens medvetenhet om vår teknologi och som dessutom kommer ge oss en första möjlighet att marknadsföra våra produkter till en internationell publik. 

I februari 2017 kunde vi ge en uppdatering om AcouSorts patentportfölj eftersom vi erhållit ett amerikanskt Notice of Allowance samt ett godkänt och validerat patent i ett antal strategiskt relevanta europeiska länder. Det är glädjande att vi nu har erhållit Notice of Allowance för vår amerikanska patentansökan samt godkänt europeiskt patent avseende vår teknik för 2D-fokusering. Detta kan bli en central teknologi för våra framtida produkter och med ett godkänt patent stärks våra framtida potentiella affärsmöjligheter. Notice of Allowance-beslutet och det europeiska patentet innebär en tydlig värdeökning av vår IR-portfölj. 

Den 27 februari 2017 hade vi glädjen att kunna meddela att vi anställt Lars Damgaard Løjkner som marknads- och försäljningschef. Han har i många år arbetat internationellt med försäljning och kundrelationer inom life science, en erfarenhet som blir högst relevant i hans nya roll på AcouSort. Denna anställning är ett led i våra kommersialiseringsplaner och vi tror att Damgaard Løjkner, med sitt kontaktnät och sina erfarenheter, kan skapa goda affärsmöjligheter för AcouSort. 

Slutligen vill jag rikta ett tack till alla som valt att investera i AcouSort och hoppas på ett fortsatt förtroende från alla våra ägare under 2017! 

Torsten Freltoft – VD, AcouSort AB