AcouSorts presenterar uppdaterad strategi 2020 – 2030

De senaste tolv månaderna har varit de hittills händelserikaste och mest spännande i AcouSorts historia. Företaget har upplevt ett starkt ökande intresse för sin unika teknologi. Mot bakgrund av detta har AcouSort valt att delvis revidera sin strategi för att förtydliga hur bolaget kommer att arbeta för ökad tillväxt och expansion fram till 2030. Detta görs genom att konkretisera bolagets mål på såväl kort som lång sikt.

AcouSort ser i dagsläget ett akut behov av förbättrade metoder för automatiserad provberedning. Behovet kommer dels från forskarvärlden för att möjliggöra upptäckten av nya biomarkörer, dels från industrin för utveckling av nya diagnostiska system. Detta innebär att bolagets huvudfokus kommer att vara riktad utveckling och kommersialisering av bolagets OEM-produktlinjer och forskningsinstrument för att bryta den barriär som manuell provhantering orsakar.

Utvecklingen kommer att ske med inriktning på tre stora och allvarliga sjukdomsområden: cancer, infektionsmedicin och hjärt- och kärlsjukdomar, samt genom att stötta framtagandet av tester för Point-of-Care (patientnära testning) och för patienter som genomgått transplantationer.

För att möjliggöra detta kommer AcouSorts strategiska intention vara att driva bolagets tillväxt i tre faser under perioden 2020 – 2030.

Horizon I 2020 – 2022

Fokus i denna period ligger på marknadspenetration för att säkerställa att bolaget når en substantiell marknadsandel samt att säkerställa att akustofluidik blir standard vid automatiserad förberedelse av kliniska prover.

Horizon I – aktiviteter i fokus

1. Upprätta samarbeten med bolag med potential att leda till OEM-kontrakt för att säkerställa en pipeline med OEM-affärer.

2. Samverka med och placera forskningsinstrument hos framstående forskare och opinionsledare. Detta görs för att främja kunskapen och påskynda acceptansen av akustofluidik som standarden för automatiserad provberedning inom diagnostisk testning.

3. Fortsätta AcouSorts arbete med att utveckla nya utvecklingsområden, så kallade Applications. Detta kommer ske internt och i samarbete med både akademiska och industriella partners för att säkerställa att OEM-marknadens behov tillgodoses.

4. Utveckla stabila produktionsprocesser för separations- och trappingmoduler för att säkra uppskalningskapacitet och leverans av AcouPlasma och andra moduler.

5. Säkerställa att bolaget fortsätter att ligga i framkant inom forskning och utveckling av akustofluidik och att bolaget kan skala upp verksamheten med hög volym och kapacitet.

6. Utveckla organisationen och dess infrastruktur så att den stödjer våra tillväxtmål.

Horizon II 2023 – 2026

Uppskalning av företaget och affärsmodellen för att säkerställa kapacitet för högvolymsproduktion. Samtidigt fortsatt tillväxt inom fokusområdena gällande kritiska sjukdomar och sjukvård, med mål att leverera OEM-moduler till industriella aktörer inom medicinsk utrustning för forskning och diagnostik.

Horizon III 2027 – 2030

Diversifiering och expandering. Verksamheten breddas till användningsområden inom medicinsk behandling samt ytterligare områden, exempelvis livsmedel och veterinärmedicin, för att nå global täckning.

 

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:

Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com

Om AcouSort
AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden.