AcouSort: Vetenskapliga framsteg med AcouWash möjliggör ny metod för övervakning av cancerbehandling

AcouSorts första AcouWash-kund, prestigefyllda amerikanska National Institute of Health (NIH), har publicerat en vetenskaplig artikel som visar användningen av systemet i en metod för övervakning av cancerbehandling. Studien är en del av ett större projekt där NIH syftar till att utveckla en klinisk process med hjälp av AcouWash-teknologin.

Som tidigare har kommunicerats köpte NIH den första AcouWash-prototypen 2017 och har sedan dess använt systemet för viktiga celltvättsteg i deras utveckling av en ny metod för cancerbehandlingsövervakning. NIH-forskarna har genomfört en studie som jämför AcouWash-baserad celltvätt med ett konventionellt centrifugeringsbaserat protokoll. Resultaten har nu publicerats i Scientific Reports, en tidskrift från Nature Portfolio, som framgångsrikt validerar AcouWash för den avsedda applikationen. Enligt författarna till publikationen visar studien att celltvättning med akustofluidik kan användas vid utformningen av ett automatiserad och GMP-kvalificerat system för radioaktivt inmärkta celler. Detta är ett viktigt steg mot en framtida integration av AcouSorts celltvätteknologi som är speciellt utformad som ett automatiserat kliniskt forskningssystem för cancerbehandlingsapplikationer.

– Vi är mycket glada över att US National Cancer Institute vid NIH, som är en viktig referenskund, har kommit fram till så positiva resultat i sin studie. Detta bekräftar också att vår strategi att använda forskningssystem som plattformar för att utvärdera tekniken, säger AcouSorts vd Torsten Freltoft.

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:

Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com

Om AcouSort

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett innovativt teknologiföretag som fokuserar på att utveckla produkter och lösningar för integrerad hantering av biologiska prover. Med hjälp av ljudvågor kan företagets produkter separera blodceller från varandra, koncentrera, rena upp och färga in celler, exosomer och bakterier från biologiska prover. Teknologin bakom bolagets produkter är akustofluidik, där ljudvågor i kombination med mikrofluidik möjliggör automatiserad hantering av prover inom en rad applikationsområden från forskning kring nya biomarkörer till utveckling av nya diagnostiska system för patient­nära testning – så kallade Point-of Care (POC) system. Bolagets kommersialiseringsstrategi bygger på den redan validerade affärsmodellen, att tillhandahålla separationsmoduler till diagnostiska systemtillverkare för integrerad provhantering så väl som att fortsätta kommer­sialiseringen av företagets forskningsinstrument. Med hjälp av bolagets produkter effekti­vi­seras forskning och utveckling av patientnära tester, nya diagnostiska system och behand­lingar som adresserar några av vår tids mest utmanade sjukdomsområden: cancer, infek­tions­medicin och hjärt- och kärlsjukdomar. AcouSort är noterat på Nasdaq First North Growth Market”. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, 08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se ErikPenser Bank AB (publ), Apelbergsgatan 27, Box 7405, 103 91 Stockholm