AcouSort väljer att inte fullfölja en av bolagets patentansökningar

Regulatory
AcouSort AB (“AcouSort”) meddelar idag, den 11 april 2017, att bolaget efter genomgång av sin patentportfölj väljer att inte fullfölja patentansökan med ansökningsnummer P10814, vilken ursprungligen ansöktes om den 20 april 2012. Anledningen till detta beslut är att AcouSorts nuvarande och framtida planerade produkter inte inkluderar tillämpningar som täcks av den teknologi som patentansökan avsåg. Bolaget har därför valt att fokusera alla resurser på pågående produktutveckling.

I AcouSorts memorandum, som publicerades i samband med bolagets nyemission och notering på AktieTorget, beskrevs patentansökan P10814 på följande sätt:

“Denna patentansökan gäller en teknik för att bemöta svårigheten att i bioanalyser räkna och storleksbestämma celler med så kallade Coulter-räknare, på grund av en osäkerhet gällande var cellerna befinner sig när de passerar instrumentet. Detta bemöts med hjälp av en tvådimensionell förfokusering med hjälp av akustofores innan mätinstrumentet vilket reducerar osäkerheten gällande cellernas läge och även ökar analysens tillförlitlighet.”

AcouSorts nuvarande och framtida planerade produkter inkluderar inte den teknologi som patentansökan avsåg och bolaget har därför beslutat att inte fullfölja ansökan för att kunna prioritera andra patentansökningar. Genom att inte fullfölja denna patentansökan kommer AcouSort att spara mellan 50 000 – 70 000 SEK per år under 2017 och 2018, vilket kan användas för att finansiera andra potentiella patentansökningar. 

VD Torsten Freltoft kommenterar

“Det är en del av AcouSorts generella patentstrategi att ansöka om flera olika patent för relativt breda applikationer inom akustofluidik. Därefter, i takt med att patentansökningarnas process utvecklas och blir dyrare, utvärderas och prioriteras patentansökningarna baserat på deras respektive applicerbarhet i bolagets aktuella och planerade produkter. Med de besparingar vi gör genom att inte gå vidare med P10814 får vi ökade resurser att gå vidare med våra andra patentansökningar som vi bedömer passar vår produktportfölj bättre.”