AcouSort offentliggör memorandum, teaser och anmälnings­sedel

Styrelsen i AcouSort AB (publ) har upprättat ett memorandum avseende den förestående företrädesemissionen av aktier, som offentliggjordes den 5 mars 2018. Med anledning av företrädesemissionen, vilken inleds den 4 april 2018, publiceras härmed memorandum, teaser och anmälningssedel på bolagets webbplats (www.acousort.com) och på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se).

Erbjudande i sammandrag

  •  Teckningstid: 4 april – 18 april 2018.
  •  Teckningskurs: Nio (9) kronor per aktie. Courtage utgår ej.
  •  Företrädesrätt att teckna aktier har de som på avstämningsdagen den 29 mars 2018 är aktieägare. Varje aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
  •  Avstämningsdag är den 29 mars 2018. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 27 mars 2018 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 28 mars 2018.
  •  Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden från den 4 april 2018 till och med den 16 april 2018.
  •  Handel med BTA kommer att ske på AktieTorget under perioden 4 april 2018 tills Bolagsverket registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske omkring mitten av maj.
  •  Antal aktier i erbjudandet omfattar 2 504 166 aktier.
  •  Antal aktier innan emission uppgår till 7 512 500 aktier.
  •  AcouSorts värdering: ca 68 MSEK, baserat på antalet aktier innan emissionen multiplicerat med emissionskursen.
  •  Vid full teckning av aktier i företrädesemissionen kommer Bolaget initialt att tillföras cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,7 MSEK.

Teckningsförbindelser
Emissionen är säkerställd till cirka 54 procent genom teckningsförbindelser om cirka 12,2 MSEK. Stefan Scheding, Torsten Freltoft via bolag, Martin Linde via bolag, Johan Nilsson, LU Holding och ett antal av Bolagets anställda deltar i emissionen med totalt cirka 1,4 MSEK. Övriga teckningsförbindelser har tillkommit genom att aktieägarna Thomas Laurell, Stefan Scheding, Torsten Freltoft via bolag, LU Holding AB, Johan Nilsson och Martin Linde via bolag vederlagsfritt har överlåtit överblivna teckningsrätter i emissionen till nya investerare, som har åtagit sig att teckna aktier i emissionen. De största teckningsförbindelserna utgörs av Cormac Invest AB (5 MSEK), Wictor Billström (1 MSEK) och Modelio Equity AB (1 MSEK). Likvid har dock inte säkerställts på förhand

Rådgivare

Finansiell rådgivare avseende företrädesemissionen är Corpura Fondkommission AB och legal rådgivare till Bolaget är Fredersen Advokatbyrå AB. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.