AcouSort och Pharmacolog undertecknar avsiktsförklaring för att undersöka integration av AcouSorts blodseparationsteknik

AcouSort AB och Uppsala-baserade Pharmacolog AB har undertecknat en avsiktsförklaring om ett långsiktigt samarbete med fokus på att undersöka potentialen i att integrera AcouSorts teknik i Pharmacologs produkter. Syftet är att samarbetet ska resultera i utveckling av en ny produkt för bestämning av antibiotikakoncentration i blod från kritiskt sjuka patienter.

Under våren har AcouSort genomfört proof-of-princip studier tillsammans med Pharmacolog. Målet har varit att undersöka om AcouSorts teknologi för blodplasmaseparation är lämplig i kombination med Pharmacologs mätteknik för att möjliggöra direkt mätning av antibiotikakoncentrationen i blodprover. De preliminära resultaten har varit mycket positiva och visar att plasma genererad av AcouSorts akustiska separationsteknik ger en bättre och mer stabil provkvalitet jämfört med andra metoder. Detta är avgörande för noggrannheten i Pharmacologs analytiska teknik.

Bolagen kommer nu att arbeta tillsammans för att eventuellt anpassa och integrera AcouPlasma-teknologin i Pharmacologs framtida anordning för att bestämma antibiotikakoncentrationen i blod i en vårdmiljö.

– Vi är mycket glada över detta nya samarbete och vi ser stor potential i att kombinera vår kärnteknologi med Pharmacologs teknik för spektrofotometrisk analys av blodplasmaprover för svårt sjuka patienter. Som framgår av de inledande studierna ger vår teknik plasma av högsta kvalitet på ett automatiserat och integrationsvänligt sätt. Fler och fler life science-företag upptäcker att vår teknik kan lösa några av deras kärnproblem, så att de kan utveckla nästa generation av point-of-care-enheter och analytiska instrument. Det har varit vår vision hela tiden, och det är väldigt spännande att se denna utveckling, säger AcouSorts VD Torsten Freltoft.

Pharmacolog har under de senaste två åren lett ett utvecklingsprojekt tillsammans med institutionen för kirurgiska vetenskaper och institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet. Projektet handlar om utveckling av metoder och teknik för point-of-care-mätningar av antibiotikakoncentration i blod från patienter som genomgår behandling för svåra infektioner. Pharmacologs mätteknik kräver tillgång till blodplasma. Genom att använda AcouSorts teknik kan separation av blodplasma integreras direkt i en vårdutrustning. Med AcouSorts teknologi minimeras manuella hanteringssteg och plasmaproverna är av högre kvalitet jämfört med standardcentrifugeringsmetoden.

– Det AcouSort har utvecklat är revolutionerande: Att automatiskt fraktionera de olika blodkomponenterna med ultraljud. Efter att ha utvärderat en hel del olika och relativt komplicerade separationsmetoder var det mycket tillfredsställande att se hur smidigt våra specifikationer uppfylldes med AcouSorts separeringsteknik. Vi planerar nu att påskynda utvecklingsarbetet för vårt antibiotikatestprojekt och till och med öka antalet kliniska partners, säger Pharmacologs VD Mats Högberg.

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:

Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com

Om AcouSort

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett innovativt teknologiföretag som fokuserar på att utveckla produkter och lösningar för integrerad hantering av biologiska prover. Med hjälp av ljudvågor kan företagets produkter separera blodceller från varandra, koncentrera, rena upp och färga in celler, exosomer och bakterier från biologiska prover. Teknologin bakom bolagets produkter är akustofluidik, där ljudvågor i kombination med mikrofluidik möjliggör automatiserad hantering av prover inom en rad applikationsområden från forskning kring nya biomarkörer till utveckling av nya diagnostiska system för patientnära testning – så kallade Point-of Care (POC) system. Bolagets kommersialiseringsstrategi bygger på den redan validerade affärsmodellen, att tillhandahålla separationsmoduler til diagnostiska systemtillverkare för integrerad provhantering så väl som att fortsätta kommersialiseringen av företagets forskningsinstrument. Med hjälp av bolagets produkter effektiviseras forskning och utveckling av patientnära tester, nya diagnostiska system och behandlingar som adresserar några av vår tids mest utmanade sjukdomsområden: cancer, infektionsmedicin och hjärt och kärlsjukdomar