AcouSort lämnar nulägesrapport

AcouSort AB (publ) (“AcouSort”) lämnar idag, den 06 juli 2018, genom detta pressmeddelande en nulägesrapport avseende bolagets pågående projekt och aktiviteter. Pressmeddelandet behandlar huvudsakligen dessa punkter: 

  • Företrädesemissionen som AcouSort genomförde under våren 2018.
  • Detaljer kring licens- och distributionsavtalet med Instrumentation Laboratory.
  • Status gällande projektet med OEM-partner 3.
  • Rapport avseende marknads- och försäljningsarbetet med benchtop-systemen AcouWash och AcouTrap.

Generellt om bolaget

Under våren 2018 genomförde AcouSort en företrädesemission om cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader. Motivet för företrädesemissionen var framförallt att anskaffa kapital för att utveckla nuvarande och kommande samarbeten med strategiska partners i Life Science-branschen samt att implementera den utvecklings- och kommersialiseringsplan som AcouSort har för sina produkter. Förträdesemissionen tecknades till cirka 125 procent och genererade ett signifikant intresse från både nya och gamla investerare. Från att i mars 2018 ha haft cirka 560 aktieägare uppgick antalet aktieägare efter företrädesemissionen till över 1 000 stycken. Bolaget vill ta detta tillfälle i akt att välkomna nya aktieägare och att tacka både nya och befintliga ägare för det fortsatta intresset för AcouSort.

Den 28 juni genomförde Trading Direkt en analys av AcouSorts aktie. Analysen kan hittas genom följande länk: https://www.youtube.com/watch?v=hviaEaZmDhE.  

Avseende bolagets strategiska OEM-projekt

Den 8 juni meddelade AcouSort att ett licens- och distributionsavtal ingåtts med amerikanska Instrumentation Laboratory Inc (“Instrumentation Laboratory” eller “IL”). Avtalet ger IL rättigheter att exklusivt implementera AcouSorts bakgrundsteknologi såväl som de specifika resultat som framkommit under de senaste årens gemensamma studier, i en av IL:s produktlinjer. Under Instrumentation Laboratorys utvecklingsarbete kommer AcouSort, mot marknadsmässig ersättning, att tillhandahålla rådgivning avseende teknologin. För att kunna leverera komponenter för IL:s applikation behöver AcouSort kunna uppfylla kvalitetssäkringen ISO 13485 för medicinsk utrustning. Bolagets arbetar för att denna kvalitetssäkring ska uppnås under 2019. Avtalet med IL är enligt styrelsen en stor milstolpe för AcouSort. Det är en kvittens på att AcouSorts teknologi samt strategi att utveckla produkter i samarbetsprojekt är fruktsam. Detta första avtal med IL kommer att medföra årliga royalties med en kontinuerligt ökande lägstanivå samt en del som är baserad på försäljningsmängd, när produkten är marknadslanserad. Eftersom dessa royalties är avhängiga av framtida försäljning är det enligt styrelsen svårt att göra en exakt uppskattning på avtalets finansiella storlek, men vid full implementering bedömer styrelsen att avtalet för denna första produkt kan generera årliga intäkter om cirka 1,5 MUSD.

AcouSort bedriver parallellt med IL-samarbetet även fortsatt utveckling inom projektet med OEM-partner 3, avseende blodplasmaseparation i veterinärmedicinska applikationer. Under våren 2018 har en gemensam analys genomförts gällande att eventuellt patentera den specifika blodplasmalösningen som kunde demonstreras i genomförbarhetsprojektet. Denna analys är ännu ej helt färdigställd varför beslut om patentering ännu ej tagits. Under tiden arbetar AcouSort med fortsatt effektivisering och förfining av lösningens robusthet och effektivitet.  

Avseende bolagets benchtop-system

AcouWash

AcouWash-systemet togs mycket väl emot när systemet lanserades på CYTO-2018 i Prag i maj. Den enklaste applikationen för AcouWash är “tvätt” av celler vilket innebär att celler flyttas från en buffertlösning till en annan. Celltvätt utförs flera gånger varje dag i laboratorier runt om i världen, idag främst med hjälp av klassisk centrifugering och resuspendering. Fördelarna med AcouWash är bland annat varsammare hantering av cellerna, en automatiserad process, högre effektivitet och en möjlighet att tvätta små cellpopulationer med minimala förluster. En stor försäljningsbarriär för AcouWash gentemot klassiska centrifuger är enligt styrelsen systemets pris, som är cirka 5-10 gånger högre än standardcentrifuger. Bolagets marknadsföringsinsatser är därför nu inriktade framförallt mot tillämpningar som antingen kräver en mycket ren och stabil celltvätt eller som kräver en automatiserad process för att därigenom minska variationer mellan olika cellbatcher. AcouSort har under våren 2018 arbetat med flera forskningsgrupper på Lunds universitet och arbetat fram fler celltvättsapplikationer och separationsprocesser som ökar och tydliggör antalet tillämpningsområden för AcouWash. Syftet med detta är att generera data för framtagning av marknadsföringsmaterial i form av så kallade Application Notes. Som en kvittens på AcouSorts innovationsförmåga bjöds AcouSort in för att demonstrera AcouWash på utställningen Innovation AveNEW under SLAS-Europe-konferensen i Bryssel den 27-29 juni 2018. På konferensen fick AcouSort flera intressanta försäljningsleads samt värdefulla kontakter avseende potentiella framtida OEM-projekt.

AcouTrap

Styrelsen noterar att det har varit svårare att sälja AcouTrap-systemet än ursprungligen förväntat. Som tidigare nämnt är huvudsyftet för detta system infångning och anrikning av extracellulära vesikler och exosomer. Dock är de efterföljande analysmetoderna av dessa submikronpartiklar ännu i sin linda, vilket hittills gjort det svårt för bolaget att mäta och validera systemets prestanda. Tre av bolagets AcouTrap-prototyper används för närvarande av forskningsgrupper på Lunds universitet i större forskningsprojekt där systemet spelar en nyckelroll och studier i mer extensiva biobankprovserier pågår. Preliminära resultat visar att AcouTrap fungerar väl för vesikelanrikning och utgör en förenklande faktor för vesikelanalys i prekliniska prover såväl som patientprover. Resultat från studierna på Lunds universitet börjar nu generera publikationer i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter och kommer därigenom utgöra ett mer grundligt marknadsföringsmaterial för systemet. En ytterligare marknadsföringsstrategi som AcouSort planerar för systemet under hösten 2018 är att, under en begränsad tidsperiod, placera ut systemet i laboratorier hos så kallade Key Opinion Leaders inom fältet för analys av vesikler och exosomer. Laboratorierna kommer därefter ha möjlighet att köpa ut systemen för ett rabatterat pris. Det är styrelsens bedömning att en validering av AcouTrap hos Key Opinion Leaders väsentligt kan underlätta marknadsföringen av AcouTrap.

VD Torsten Freltoft kommenterar 

“Det har nu gått ungefär ett halvår sedan vi senast publicerade en nulägesrapport. Under den perioden har mycket hänt. Under 2018 har vi ingått ett avtal med Instrument Laboratory vilket utgör en stor milstolpe för AcouSort avseende kommersialiseringen av vår ultraljudsbaserade separationsteknologi. Avtalet har ett signifikant värde för AcouSort, dels på grund av intäkterna det medför och dels för att det öppnar upp dörren och blir en modell för framtida licensavtal inom andra applikationsområden. Vi har under våren även genomfört en framgångsrik nyemission. Det är glädjande att se det stora intresse som finns för AcouSort och det vi arbetar med – att sortera och hantera celler med ultraljud. Genom likviden vi tillförs från nyemissionen kommer vi att kunna fortsätta arbetet med implementeringen av våra utvecklings- och kommersialiseringsplaner för att inrikta vår teknologi mot klinisk diagnostik. Under våren har vi även arbetat hårt med marknadsföringsarbetet av AcouWash- och AcouTrap-systemen. För AcouWash har vi flera intressanta leads på gång, bland annat som ett resultat av närvaro på mässor där vi demonstrerat systemets många fördelar gentemot befintlig teknik. Avseende AcouTrap har vi upplevt vissa svårigheter med försäljningen, vi bedömer dock att detta framförallt beror på att forskningsfältet för vesiklar och exosomer fortfarande är i ett tidigt stadie och kännedomen om AcouSorts teknologi ännu inte har nått ut inom exosom- och vesikelområdet. Vi genomför därför just nu flera marknadsföringsinsatser, bl.a. baserat på nya vetenskapligt publicerade forskningsresultat, för att öka försäljningen av våra benchtop-system”.