AcouSort delårsrapport Q3 2020-07-01 – 2020-09-30

Regulatory

Årets första nio månader (2020-01-01 – 2020-09-30)

 • Intäkterna uppgick till 5 131 KSEK (2 282).
 • Resultatet före skatt uppgick till -4 573 KSEK (-6 452).
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,40 SEK (-0,64).
 • Soliditeten** uppgick per den 30 september 2020 till 89 procent (84).

Tredje kvartalet (2020-07-01 – 2020-09-30)

 • Intäkterna uppgick till 662 KSEK (697).
 • Resultatet före skatt uppgick till -2 214 KSEK (-1 739).
 • Resultat per aktie* var -0,20 SEK (-0,17).

** Soliditet: eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet

 • Den 1 juli tecknade AcouSort ett avtal med ett koreanskt Life

Science-företag. Avtalet avser utvärdering av AcouTrap-tekniken
för att utveckla ett diagnostiskt test för detektion av CTC (cirkulerande
tumörceller) med hjälp av extracellulära vesiklar.

 • Den 4 september meddelar AcouSort att bolaget ska delta i ytterligare

ett CAMP-projekt. Målet är att utveckla en GMP-godkänd
produktion av stamceller. I projektet medverkar även till exempel
Region Örebro län, Region Västerbotten och VivaBioCell.
Väsentliga händelser efter perioden utgång

 • Den 2 oktober inleder AcouSort officiellt projektet Blue4Therapy.

Projektets syfte är att ta fram en plattform för upprening av patientegna
stamceller för vidare användning i kliniska applikationer
inom cellterapi och stamcellsbehandlingar, som är områden med
stor kommersiell potential.

 • Den 27 oktober inleder AcouSort ett nytt projekt med

Instrumentation Laboratory. Det nya projektet syftar till att undersöka
om AcouSorts teknik kan utvecklas för att generera blodplasma
till fler av IL’s produktkategorier. Projektet kommer att generera
inkomster om 67 500 USD.

 • Den 30 oktober meddelar AcouSort att bolaget har fått en order

på ett AcouTrap-system från University of Kentucky. Ordern är
en direkt effekt av den utvärdering av systemet som universitetet
inledde i mitten av juli i år. Affären är värd 45 000 USD och
är ett viktigt steg i bolagets strategi att etablera sin teknologi på
forskningsmarkanaden.

 • Den 30 oktober AcouSort ansökte om att byta handelsplats till

Nasdaq First North Growth Market. Bolaget är i dagsläget noterat
på Spotlight Stock Market där Bolagets aktier varit upptagna till
handel sedan listningen 2017.

 

 • Den 10 november meddelar AcouSort att bolaget har fått två nya

patentansökningar publicerade. Patenten rör förbättrade metoder
för att manipulera och separera ut särskilda celler, exempelvis cancerceller
i blodprov. 

VD Torsten Freltoft har ordet

Efter ett mycket händelserikt första halvår har aktivitetsnivån varit fortsatt hög under årets tredje kvartal. Vårt fokuserade arbete under kvartalet har lett till stora framsteg, däribland ett nytt projekt med Instrumentation Laboratory och en order på ett AcouTrap-system till University of Kentucky, som båda annonserats efter kvartalets utgång.

Covid-19-pandemins påverkan på verksamhetens aktivitet har varit begränsad och vi har kunnat initiera nya samarbetsprojekt med internationella life science-företag och samtidigt fortsatt den interna utvecklingen av våra system. Installationer och utbildningar har kunnat ske digitalt, en utveckling som kommer gynna AcouSort på vägen mot en mer kostnadseffektiv marknadspenetration.

Under kvartalet uppgick intäkterna till 662 KSEK (697), resultatet föreskatt blev -2 214 KSEK (-1 739).

Det tredje kvartalet fick en flygande start då vi redan den första juli kunde annonsera att vi tecknat ett samarbetsavtal med ett koreanskt life science-företag. Avtalet gäller utvärderingen av AcouTrap-tekniken för att utveckla ett diagnostiskt test för detektion av CTC (cirkulerande tumörceller) med hjälp av extracellulära vesiklar. Syftet med samarbetsprojektet är att använda AcouTrap-systemet för utveckling av testet och att tillsammans med AcouSort arbeta för att integrera tekniken i företagets utrustning. Utvärderingen och samarbetet har fallit ut väl och bolaget planerar att köpa ett AcouTrapsystem under fjärde kvartalet som en del i samarbetsavtalet.

Vårt samarbete med Instrumentation Laboratory (IL) fortskrider enligt plan och vi fortsätter att arbeta tillsammans för att integrera vår teknik för plasmaseparation i ILs diagnostikinstrument. Den konstruktiva dialogen med IL har nyligen resulterat i att ytterligare ett genomförbarhetsprojekt initierades i oktober. Det nya projektet syftar till att undersöka om AcouSorts teknik kan utvecklas för att generera plasma för fler av ILs produktkategorier.

Mot slutet av kvartalet har vi arbetat intensivt med processen att lista AcouSort-aktien på Nasdaq First North Growth Market. Ansökan till Nasdaq lämnades formellt in den 30 oktober, men förberedelserna har pågått under en längre tid. Bakgrunden till listbytet är att vi gjort en sammantagen bedömning att det kommer att ge oss bättre förutsättningar för framtida värdeskapande för våra aktieägare genom en förbättrad likviditet i aktien, ett ökat intresse för AcouSort från analytiker, allmänheten, både institutionella och internationella investerare samt andra intressenter. Vi tror också att ett globalt varumärke som Nasdaq kommer att vara en kvalitetsstämpel för potentiella kunder, partners och leverantörer och därmed bidra till att främja ytterligare värdefulla relationer.
Vi har en mycket spännande tid framför oss där vi fortsätter att arbeta för att positionera AcouSorts teknologi som en ny standardmetod för effektiv och snabb provberedning inom klinisk diagnostik. Behovet av tester som kräver automatisk provhantering fortsätter att växa snabbt och vår övertygelse är att denna trend kommer att fortsätta öka efterfrågan på vår teknik för provberedning under de kommande åren.
Torsten Freltoft – VD,
AcouSort AB
 

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:

Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com

Om AcouSort

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden.