AcouSort: Delårsrapport Q3 2019-07-01 – 2019-09-30

Regulatory

Sammanfattning

Årets första nio månader 2019

 • Intäkterna uppgick till 2 282 (1 061) KSEK.
 • Resultatet före skatt uppgick till -6 452 (-6 034) KSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,64 (-0,60) SEK.
 • Soliditeten uppgick per den 30 september 2019 till 84% (90%)

Tredje kvartalet 2019 

 • Intäkterna uppgick till 697 (85) KSEK.
 • Resultatet före skatt uppgick till -1 739 (-2 102) KSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,17 (-0,21) SEK.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2019

 • Den 9 augusti meddelar AcouSort att företaget under Q3 2019 kommer utföra delar av utvecklingen när Instrumentation Laboratory (IL) implementerar AcouSorts teknologi i sitt kliniska analyssystem. Projektet kommer generera intäkter om 54 000 US dollar för 2019, och är det första uppdraget inom ramen för det licens- och distributionsavtal som AcouSort slöt med IL under våren 2018.
 • Den 9 september meddelar AcouSort att Per Augustsson som står bakom flera av AcouSorts patent och patentansökningar, beviljas finansiering om 2 miljoner euro från europeiska forskningsrådet. Anslaget ska finansiera den forskning Augustssons bedriver inom akustofluidik vid Lunds universitet de kommande fem åren.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 2 oktober inleder AcouSort officiellt projektet AcouPlast. Projektet har som syfte att utveckla chip för separation av blodplasma direkt i medicinsk diagnostikutrustning. Genom att tillverka chipen i polymermaterial kommer chipen vara mer kostnadseffektiva än de glaschip som används idag.
 • Den 21 oktober meddelar AcouSort att företagets ApplicationSpecialist Julia Alsved ska presentera på MicroTAS i Basel 27-31 oktober. Presentationen handlar om en ny AcouWash-applikation. Datan som presenteras visar hur man med AcouWash kan automatisera separationen av mononukleära celler (MNC) från blodprover och därmed erhålla förbättrad provkvalitet.
 • Den 24 oktober tecknar AcouSort ett exklusivt avtal med det japanska bolaget Physio-Tech. Physio-Tech kommer aktivt arbeta för att marknadsföra AcouSorts produkter och teknologi till forskargrupper och Life Science-företag i Japan.
 • Den 28 oktober mottar AcouSort en order på AcouTrap från en privat aktör i Sydkorea. Köparen är ett Life Science-företag som bland annat arbetar med utveckling av produkter för patientnära testning. Systemet kommer att levereras under fjärde kvartalet 2019. Ordern innebär initialt intäkter om EUR 38 000 följt av intäkter från installation och support.
 • Den 15 november meddelar AcouSort att ett AcouWashsystem installerats för utvärdering hos en stor japansk industriell aktör. Parterna för parallellt diskussioner om ett leasingavtal för AcouWash-systemet men även kring att inleda ett samarbetsprojekt. Projektet ska fokusera på att utveckla en klinisk analysmetod, där cellfraktioneringstekniken hos AcouWash används för förberedning av prover.

VD Torsten Freltoft har ordet

Att vi med vår teknik och våra lösningar ligger rätt i tiden råder det ingen tvekan om. På senare tid har det hänt mycket intressant i branschen, samtidigt som vi på AcouSort har gjort viktiga framsteg.

Att synas genom att till exempel vara med på mässor och konferenser är viktigt för att knyta kontakter och därmed kunna skapa nya affärer. De senaste månaderna har vi besökt ett antal mässor och vi börjar redan skörda frukterna av det intensiva arbetet.

Vårt deltagande på ISEV-konferensen i japanska Kyoto är bara ett exempel på en konferens som ledde till stort intresse bland företag och universitet. Deltagandet mynnade sedermera ut i det distributörsavtal vi slöt med Physio- Tech, ett avtal som är en viktig pusselbit i vår strategi att fokusera på Asien. Physio-Tech kommer att marknadsföra våra produkter och teknologi till forskargrupper och Life Science-företag i Japan.

En annan viktig händelse under tredje kvartalet var den order vi fick på AcouTrap från Sydkorea. Ordern kommer från ett Life Science-företag som bland annat arbetar med utveckling av produkter för patientnära testning. Även om den stora kommersiella potentialen finns inom OEM-samarbeten är försäljning av AcouTrap- och AcouWash-system fortfarande en viktig aspekt av vår affär. En viktig förklaring till det är att installationer av våra system ofta leder till fördjupade samarbeten som resulterar i just OEM-avtal. Det är sådana avtal, där vi producerar komponenter och licensiera ut vår teknologi, som är vår långsiktiga kommersiella strategi.

Att stora Life Science-bolag har stort intresse för vårt område, akustofluidik, bevisades inte minst i oktober. Då förvärvade det stora tyska läkemedelsbolaget Merck vår branschkollega FloDesign Sonics. Även FloDesign Sonics teknik går ut på att använda ljudvågor för att processa, separera och rengöra celler.

Avslutningsvis vill jag tacka våra engagerade aktieägare och mina kompetenta medarbetare för ett framgångsrikt kvartal. Till följd av AcouSorts nya spännande avtal, den positiva utvecklingen i våra pågående projekt samt att vi inlett lovande samtal med nya kontakter, känner jag stor övertygelse om att vi är på rätt väg.

Torsten Freltoft 
VD, AcouSort AB

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta: 
Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com 

Om AcouSort
AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden.