AcouSort: Delårsrapport Q2 2020-04-01 – 2020-06-30

Regulatory

Första halvåret (2020-01-01 – 2020-06-30)

 • Intäkterna uppgick till 4 468 (1 585) TSEK.
 • Resultatet före skatt uppgick till -2 359 (-4 713) TSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,21 (-0,47) TSEK.
 • Soliditeten uppgick per den 30 juni 2020 till 86 (85) procent.

Andra kvartalet (2020-04-01 – 2020-06-30)

 • Intäkterna uppgick till 1 915 TSEK (265).
 • Förlust före skatt uppgick till 1 338 TSEK (3 126).
 • Resultat per aktie var -0,12 SEK (-0,31).

Väsentliga händelser under det andra kvartalet

 • Den 17 april meddelar AcouSort att bolaget har fått en europeisk patentansökan beviljad för en ny metod att separera celler med ljud. Den nya metoden gör det möjligt att separera celler som liknar varandra till storlek och massa. Metoden kan användas för att skilja olika typer av vita blodkroppar från varandra, vilket är viktigt inom forskning, diagnostik och behandling.

 • Den 7 maj meddelar AcouSort att det modifierade AcouWashsystem är färdigt för leverans till Umeå Universitet. Systemet är uppgraderat för att kunna separera ut cirkulerande tumörceller (CTC) från vita blodkroppar och är redo för leverans under maj månad. Projektet, som aviserades i januari, innebär en intäkt om 500 000 kronor för AcouSort.

 • Den 13 maj meddelar AcouSort att bolaget genom ett konsortium bestående av bolagets ledning, styrelse och grundare erhållit lånegarantier på drygt 3 MSEK. Lånegarantin syftar till göra AcouSort finansiellt oberoende en bit in på 2021 och därmed motverka eventuella negativa effekter som COVID-19-pandemin kan föra med sig.

 • Den 20 maj presenterade AcouSort en uppdaterad strategi för 2020-2030. Företaget har upplevt ett snabbt växande intresse för sin unika teknologi. Baserat på detta har AcouSort valt att delvis revidera sin strategi för att ytterligare klargöra hur företaget kommer att arbeta för ökad tillväxt och expansion fram till 2030. Detta uppnås genom att fastställa företagets mål för både kort och lång sikt.

 • Den 26 maj fick AcouSort toppbetyg från Eurostars för ett projekt kring stamcellsbehandling. Målet med projektet är att utveckla en plattform för separering av specifika stamceller som kallas Blue Cells.

 • Den 29 maj tecknar AcouSort ett avtal med University of Kentucky för utvärdering av en AcouTrap-system. Systemet kommer att användas i forskningsprojekt relaterad till extracellulära vesiklar roll i cancer. Forskningsgruppen kommer att utvärdera systemet i tre månader och har redan säkrat finansiering och åtagit sig att köpa systemet vid en framgångsrik utvärdering.

 • Den 10 juni meddelar AcouSort bolaget erhåller 300 000 euro i Eurostars-anslag för att utveckla utrustning för stamcellsterapi. Syftet med projektet är att utveckla ett system för etablering av stamceller av fettvävnad för användning för terapeutiska ändamål.

 • Den 15 juni får AcouSort ISO 13485-certifiering. Certifieringen är en förutsättning för kommersialisering av företagets OEM-komponenter.

 • Den 17 juni aviserar AcouSort att en riktad emission om 11,7 miljoner SEK genomförts. Emissionen genomförs för att slutföra utveckling av företagets första serietillverkade OEM-moduler samt produktionslinjen för dessa.

 • Den 29 maj slutförde AcouSort framgångsrikt produktutvecklingsuppdraget för Instrumentation Laboratory. Detta var det andra avslutade projektet i samarbetsavtalet från 2018.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Den 1 juli tecknade AcouSort ett avtal med ett koreanskt Life Science-företag. Avtalet avser utvärdering av AcouTrap-tekniken för att utveckla ett diagnostiskt test för detektering av CTC (cirkulerande tumörceller) med användning av extracellulära vesiklar.

VD Torsten Freltoft har ordet

Under våren och början av sommaren har vi upplevt den mest händelserika tiden i företagets historia. Trots COVID-19 har aktiviteten varit hög och vi har kunnat upprätthålla nära kontakt med både gamla och nya kunder. Under första halvåret upplevde vi ett mindre genombrott i systemförsäljningen och vi såg också ökade intäkter från offentligt finansierade projekt. Detta har lett till att intäkterna nästan tredubblats under första halvåret jämfört med första halvåret förra året. Vi har även genomfört flera nya installationer, även om processerna har varit annorlunda än normalt. Under andra kvartalet ökade vi intäkterna till 1 915 MSEK (265 MSEK). Resultatet före skatt förbättrades till -1 338 MSEK (-3 126).

Trots den förändrade globala situationen har vi hållit möten med potentiella kunder angående både OEM-samarbeten och benchtop-system. Även om fysiska kundmöten blev omöjliga under andra kvartalet har vi upplevt ett fortsatt ökande intresset för våra produkter.

Därför är det mycket glädjande att vi trots de rådande omständigheterna har kunnat initiera flera samarbetsprojekt med internationella life science-företag samtidigt som vi fortsatt utvecklingen av våra system. Vi har också lyckats leverera och installera system både i Sverige och hos internationella kunder genom att gå över till virtuella installationer och utbildningar. Övergången till digitala installationer kommer även att vara ett viktigt steg i utveckling för en mer kostnadseffektiv och snabbare internationell penetration av våra produkter.

Flera av de projekt som AcouSort startade tillsammans med globala life science-företag under våren har avslutats med goda resultat. Vi ser nu fram emot fortsatt samarbeten med flera av parterna. Utvärderingen av AcouWash-systemet hos ett franskt Life Science-företag visade som förväntat att den nuvarande version 1.0 av produkten inte uppfyller alla nödvändiga krav för användning i företagets kvalitetskontrollkedja. Trots detta var resultaten mycket lovande och samarbetet med företaget kommer att fortsätta med syfte att anpassa AcouWash för deras applikation.

Totalt levererade vi tre AcouTrap-system under första halvåret 2020, ett resultat som vi är mycket nöjda med utifrån rådande omständigheter. Referensstudien av AcouTrap som offentliggjordes i februari har avslutats med lovande resultat. Den visar bland annat att AcouTrap står sig väl i jämförelse med andra tekniker på marknaden. Tyvärr resulterade studien inte i något omedelbart fortsatt samarbete, eftersom kunden reviderat sin strategiska portfölj och nedgraderade projektet.

I slutet av juni kunde vi meddela att det senaste projektet med det branschledande medicinteknikbolaget Instrumentation Laboratories (IL) för fortsatt integrering av AcouSorts teknologi avslutats med mycket goda resultat och AcouSort ser nu fram emot fortsatt samarbete med IL. Samarbetet med IL är även en viktig del i AcouSort OEM-strategi som innebär att bolagets teknik ska integreras i andra företags produkter.

Samarbetsprojektet med det japanska företaget Life Science fortsätter enligt plan. Företaget är hittills väldigt nöjd med det stöd vi erbjuder för att påskynda applikationsutvecklingen med AcouWash-systemet. Som en del av samarbetet har vi just levererat ett uppdaterat AcouWash-system till den japanska partnern baserat på de tidiga resultaten från det pågående utvecklingsprojektet.

I mitten av juni erhöll AcouSort ISO 13485-certifieringen av bolagets kvalitetsledningssystem. Certifierings-processen har pågått sedan 2018 och är en av årets viktigaste milstolpar. Certifieringen bevisar att AcouSort nu kvalificerar sig som leverantörer av OEM-komponenter för medical device-marknaden.

Under hösten väntar uppstarten av ett nytt spännande samarbete med ett koreanskt Life Science-företag. I det samarbetet ska vi integrera AcouTrap-teknologin i ett nytt diagnostiskt test för detektion av cirkulerande tumörceller (CTC) med hjälp av extracellulära vesiklar. Som tidigare meddelats har avtalet tecknats och projektet förväntas starta under det fjärde kvartalet.

Efter sommaren ser företaget fram emot att producera de första AcouWash-systemen i en ny serie. Vi kommer också att fortsätta applikationsutvecklingen, initiera uppbyggnaden av den halvautomatiserade produktionslinjen för OEM-komponenter och starta spännande nya samarbeten med både universitet och Life Science-företag.

Under det andra kvartalet har vi också delvis reviderat vår strategi, vilket tillkännagavs i ett pressmeddelande den 20 maj. På kort sikt betyder det att vi måste se till att företaget når en betydande marknadsandel och arbetar för att akustofluidik blir standard vid automatiserad beredning av kliniska prover.

På medellång sikt ska vi säkerställa kapaciteten för högvolymproduktion och fortsatt tillväxt. På lång sikt ser vi en diversifiering och breddning till andra områden som som till exempel therapeutics, livsmedel och veterinärmedicin.Vi är fortfarande övertygade om att intresset för snabb diagnostik kommer att fortsätta öka under de kommande åren. För att minska kostnaderna och förbättra vårdkvaliteten finns det en tydlig trend mot utveckling av patientnära testning inom fler och fler områden inom sjukvården. Dessutom ser vi ett växande behov av tester som kräver minimal provhantering. Sammantaget bedömer vi att dessa trender kommer att öka efterfrågan på vår provberedningsteknik.

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:
Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com

Om AcouSort
AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden.