AcouSort: Delårsrapport Q2 2019-04-01 – 2019-06-30

Regulatory

Sammanfattning

Första halvåret 2019

 • Intäkterna uppgick till 1 585 (976) KSEK.
 • Resultatet före skatt uppgick till -4 713 (-3 932) KSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,47 (-0,39) SEK.
 • Soliditeten uppgick per den 30 juni 2019 till 85 (91) procent.

Andra kvartalet 2019

 • Intäkterna uppgick till 265 (889) KSEK.
 • Resultatet före skatt uppgick till -3 126 (-1 669) KSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,31 (-0,17) SEK.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2019

 • Den 1 april 2019 blev AcouSort partner i en mångmiljonsatsning på cell- och genterapi där målet är att hitta nya metoder för att separera stamceller och andra regenerativa celltyper från benmärg och fettvävnad för att kunna använda cellerna i forsknings- och behandlingssyfte.
 • Den 16 april publicerar AcouSort ytterligare demonstrationsmaterial inför deltagandet på ISEV 2019 i Japan. Materialet påvisar AcouTraps effektivitet jämfört med tidigare metoder och kommer användas för marknadsföring av systemet i kontakt med kommersiella intressenter.
 • Den 9 maj meddelade AcouSort att ett AcouTrap-system har installerats på ett stort europeiskt läkemedelsföretag för utvärdering. Installationen följer en tydlig trend av ökat intresse för AcouSort och AcouTrap-teknologin från stora bolag inom läkemedelsindustrin samt inom life science.
 • Den 13 juni meddelade AcouSort att företagets projekt AcouPlast fått toppbetyg av Eurostar inför utdelning av EU-anslag. Projektet har som mål att utveckla kostnadseffektiva moduler för att separera ut plasma från blod med hjälp av ultraljud.
 • Den 19 juni inledde AcouSort ett samarbete med Academic Medical Center vid Amsterdams universitet. Forskningen som bedrivs där kring karakterisering av extracellulära vesiklar är världsledande och de inblandade forskarna har i många år arbetat för att förbättra och standardisera provhantering och analys, framför allt med fokus på flödescytometri.
 • Den 24 juni meddelades att vetenskapliga framsteg skett med hjälp av AcouTrap då en potentiell biomarkör för kranskärlssjukdomar hittats. I en vetenskaplig artikel publicerad i Nature Publishing Group-tidskriften Scientific Reports beskriver forskare vid Lunds universitet att de använt AcouTrap för att rena fram extracellulära vesiklar från plasmaprover. På så sätt identifierades en ny potentiell biomarkör som i framtiden skulle kunna användas för att diagnosticera kranskärlsjukdomar.
 • Den 25 juni publicerar AcouSort ytterligare demonstrationsmaterial för deltagandet på CYTO i Vancouver, Kanada. Materialet påvisade AcouWashs effektivitet för borttvättning av föroreningar i känsliga cellprover.
 • Den 27 juni meddelade AcouSort att de erhåller 400 000 euro i Eurostars-anslag för att separera blodplasma med ultraljud i polymerchip. Konsortiet bakom projektet som går under namnet AcouPlast består utöver AcouSort av Danmarks Tekniska Universitet, Lunds universitet och det danska bolaget Ortofon.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 9 augusti meddelade AcouSort att företaget under Q3 2019 kommer utföra delar av utvecklingen när Instrumentation Laboratory (IL) implementerar AcouSorts teknologi i sitt kliniska analyssystem. Projektet kommer generera intäkter om 54 000 US dollar för 2019, och är det första uppdraget inom ramen för det licens- och distributionsavtal som AcouSort slöt med IL under våren 2018.

VD Torsten Freltoft har ordet

Det har varit ett utvecklande och händelserikt andra kvartal som nu ska summeras. Vi har nått framgångar av både vetenskaplig och kommersiell betydelse. Framgångarna och den utvecklingen vi ser för AcouSort ger oss extra bränsle att arbeta vidare mot våra mål.

Vi har varit med om flera vetenskapliga framsteg där exempelvis en potentiell biomarkör för kranskärlsjukdomar har hittats med hjälp av AcouTrap, vilket visar på potentialen med AcouSorts teknik. Framgångarna har även presenterats i en vetenskaplig artikel som publicerats i Nature Publishing Group-tidskriften Scientific Reports. I artikeln poängterades förtjänsterna vad gäller tidseffektivitet med att använda AcouTrap för att isolera vesiklar framför traditionell teknik, samt hur provhanteringen kan automatiseras. Det är tillfredsställande att se att AcouSorts teknik öppnar vägen för betydelsefulla vetenskapliga framsteg.

Vi har under kvartalet också inlett ett samarbete med Academic Medical Centre (AMC) vid Amsterdams universitet som är världsledande inom forskning kring karakterisering av extracellulära vesiklar. Det är av stor betydelse för oss att dra nytta av expertisen som finns inom akademin för att utveckla våra system ytterligare. Samarbetet med AMC bekräftar intresset för och behovet av AcouSorts teknik.

Den kanske största framgången den gångna perioden var när vi i juni fick besked om att AcouSort tilldelas 400 000 euro i anslag från Eurostars för vårt projekt AcouPlast. Projektet har som mål att utveckla kostnadseffektiva enheter för att separera plasma från blod med hjälp av ultraljud. Anslaget hjälper oss att accelerera utvecklingen av vår metod inom ett område som har stor kommersiell potential, och därmed öppna upp för en bredare användning av vår akustoforesteknik inom klinisk diagnostisk.

Att delta på mässor är fortsatt en väldigt viktig del av vårt arbete där vi kommer i kontakt med många intressenter och andra bolag inom life science. Efter Tri-Con mässan i San Fransisco i mars deltog AcouSort på ISEV i Japan i april samt på CYTO i kanadensiska Vancouver i juni. Mässorna har genererat flera intressanta kontakter som vi nu följer upp och hoppas kunna kommunicera mer om under hösten.

Det är med glädje jag kan meddela att det licens- och distributionsavtal som vi tecknade med Instrument Laboratory (IL) under 2018 äntligen börjar bära frukt. Under tredje kvartalet kommer AcouSort medverka i produktutvecklingsarbetet av IL:s kliniska analyssystem, vilket initialt kommer generera intäkter om 54 000 dollar. Detta är precis i enlighet med vår långsiktiga plan, att licensiera ut vår teknologi och producera komponenter.

Fyllda med energi av den senaste tidens positiva utveckling ser vi fram emot att utveckla verksamheten ytterligare och bygga vidare på våra framgångar. Det finns således goda skäl att följa AcouSorts arbete under hösten.

Torsten Freltoft 
VD, AcouSort AB

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com 

Om AcouSort
AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden.