AcouSort: Delårsrapport Q1 2019-01-01 – 2019-03-31

Regulatory

Sammanfattning

  • Intäkterna uppgick till 1 320 (87) KSEK
  • Resultatet före skatt uppgick till -1 587 (-2 263) KSEK.
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,16 (-0,30) SEK.
  • Soliditeten** uppgick per den 31 mars 2019 till 88 % (52 %).

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 10 016 666 aktier. Vid samma period föregående år hade Bolaget 7 512 500 registrerade aktier.
**Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2019

  • Den 21 januari 2019 publicerade AcouSort en nulägesrapport över statusen i bolagets olika verksamheter och övergripande planer för året. · Den 8 mars 2019 publicerades AcouSorts internationella patentansökan för polymerbaserade komponenter.

  • Den 18 mars 2019 publicerar AcouSort demonstrationsmaterial som fokuserar på fördelarna med AcouTrap jämfört med centrifugering för hantering av prover innehållande extracellulära vesiklar.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Den 1 april 2019 blev AcouSort partner i en mångmiljonsatsning på cell- och genterapi där målet är att hitta nya metoder för att separera stamceller och andra regenerativa celltyper från benmärg och fettvävnad för att kunna använda cellerna i forsknings- och behandlingssyfte.
  • Den 16 april publicerar AcouSort ytterligare demonstrationsmaterial inför deltagandet på ISEV 2019 i Japan. Materialet påvisar AcouTraps effektivitet jämfört med tidigare metoder och kommer användas för marknadsföring av systemet i kontakt med kommersiella intressenter.
  • Den 9 maj meddelade AcouSort att ett AcouTrap-system har installerats på ett stort europeiskt läkemedelsföretag för utvärdering. Installationen följer en tydlig trend av ökat intresse för AcouSort och AcouTrap-teknologin från stora bolag inom läkemedelsindustrin samt inom life science.

VD har ordet

Att AcouSort fortsätter att utvecklas i rätt riktning råder det ingen som helst tvekan om. När vi nu sammanställer årets första kvartal ser vi tillbaka på flertal viktiga händelser som fyller bolaget med energi att jobba vidare mot våra mål.

För AcouSort är det av yttersta vikt att delta och synas på mässor och konferenser så att andra uppmärksammar vårt arbete och inser vilken potential som våra produkter och lösningar har. I mars deltog vi därför på mässan Tri-Con i San Fransisco, vilket var väl investerad tid. Vi förde samtal med många intressenter, fick ett flertal leads och dessutom kontakt med ett flertal viktiga bolag inom life science.

Vårt viktiga samarbete med National Institute of Health (NIH), en amerikansk myndighet som lyder under Department of Health and Human Services, gällande deras installation av AcouWash utvecklas mycket väl. Som en följd av konstruktiv återkoppling från NIH har vi under kvartalet genomfört flera förbättringar av mjukvaran.

När det gäller AcouTrap fortsätter utvecklingen i hög takt. Vid produktion av AcouTrap sätts trapping-modulen ihop manuellt, och för att möta framtida produktionsbehov har vi börjat se över hur vi kan automatisera komponentmonteringen. Detta kommer öka produktions-effektiviteten och säkra produktkvaliteten även för framtida OEM komponenter. Under första kvartalet har vi arbetat tillsammans med externa aktörer för att testa och utvärdera en sådan produktion.

Det är även mycket positivt att ett stort europeiskt läkemedelsföretag har installerat AcouTrap för test och utvärdering. På sikt innebär det ytterligare en möjlighet för oss att både visa upp vårt system samt att få värdefull feedback och återkoppling kring hur vi kan utveckla systemet ännu mer. Installationen följer en stark trend där vi ser ett ökat intresse för AcouSort och AcouTraps teknologi från stora bolag inom läkemedelsindustrin och inom life science.

OEM-området innebär en mycket stor kommersiell potential för oss och vår övergripande vision är att AcouSort i framtiden ska ha ett antal OEM-avtal där vi både licensierar ut teknologin och producerar komponenter. Det licens- och distributionsavtal som vi tecknade med Instrument Laboratory (IL) 2018 är ett kvitto på att vi är på rätt väg. Under kvartalet har det samarbetet utvecklats mycket väl och helt enligt plan. Vi har bland annat haft flera konstruktiva möten där vi har diskuterat utvecklingen av produkten såväl som nya tillämpningar av AcouSorts teknologi.

Processen för ISO13485-certifiering pågår enligt planerna och väntas vara klar i slutet av 2019. Certifieringen möjliggör att AcouSort kan bli underleverantör till företag som tillverkar medicinsk utrustning.

Vi kan summera att vi har många spännande projekt igång och vi ser nu fram emot ett fortsatt händelserikt 2019. Jag vill samtidigt passa på att välkomna alla aktieägare till årsstämman den 17 juni i Lund.

Torsten Freltoft 
VD, AcouSort AB

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta: 
Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com 

Om AcouSort
AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden.