AcouSort: Delårsrapport 2022-01-01 – 2022-03-31

Regulatory

Första kvartalet (2022-01-01 – 2022-03-31)

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 687 (2 802) KSEK

  • Resultatet före skatt uppgick till -2,613 (-1,685) KSEK

  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,20 (-0,15) SEK

  • Soliditeten** uppgick per den 31 mars 2022 till 90%  (73%)

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år

VD har ordet

Årets första kvartal har varit ytterligare en intensiv period för AcouSort. Nu när vi gradvis kommer ut ur pandemi[1]skuggan ser vi fler kundmöten och an[1]dra aktiviteter. Vi ser därför fram emot ett fortsatt spännande 2022 fullt av möjligheter.

Intäkterna för kvartalet uppgick till 2 687 KSEK (2 802), varav merparten är hänförlig till royaltyintäkter från Werfen (tidigare Instrumentation Laboratory). Resultatet för kvartalet uppgick till -2 613 KSEK (-1 685).

Vi stärkte företagets applikationsutvecklingsteam med en ny medarbetare som gör det möjligt för oss att engagera oss i ännu fler kundaktiviteter. Vidare växte vi ur våra gamla lokaler och beslutade därför att flytta till större och mer ändamålsen[1]liga lokaler i Medicon Village. Flytten genomfördes i april och kunde genomföras smidigt utan större avbrott i verksamheten.

På affärssidan förlängde vi vårt samarbetsavtal med en stor japansk industriaktör gällande leasing av ett nytt AcouWash 2-system tillsammans med fortsatt applikationsstöd. Det första avtalet undertecknades 2019 och förlängs nu med ytterligare ett år. Förlängningen kommer att generera intäkter för AcouSort på 35 000 EUR under 2022.

Under kvartalet fick AcouSort även en så kallad Notice of Allowance från den amerikanska patentmyndigheten USPTO för en av våra patentansökningar. Patentet avser hur man designar och konstruerar akustofluidiska enheter tillverkade av mjuka material som polymerer. Detta är viktigt eftersom det gör det möjligt för oss att ersätta komponenter gjorda av kisel eller glas med betydligt billigare plastkomponenter. Uppfinningen köptes ursprungligen 2018 från Danmarks Tekniske Universitet, DTU. Detta innebär att vägen mot att producera billigare separationsmoduler nu är öppen, vilket underlättar användningen av vår teknik i engångsmaterial, som är ett viktigt steg mot storskalig tillverkning.

När vi blickar framåt ser vi en rad spännande möjligheter. Under början av året har vi märkt ett växande intresse för vår teknologi från området precisionsmedicin, såsom nya typer av cellterapier. Detta är ett snabbt växande område med många företag som är ivriga att utveckla nya produkter. AcouSorts teknologi för snabb och automatiserad beredning av prover är särskilt väl lämpad för denna nya generation av produkter om vi kan minska vår processtid tillräckligt. Vi förbereder oss för detta steg och är övertygade om att vår teknik kan bidra på ett effektivt och mer ekonomiskt sätt än dagens manuella tekniker.

Med avseende på att aktivt presentera AcouSorts produkt[1]portfölj i kommande kvartal kommer vi att delta i tre olika konferenser som presenterar både AcouTrap, AcouWash och AcouPlasmaOptical för forskare och branschaktörer. I maj besöker vi ISEV i Lyon, Frankrike, där vår AcouTrap-teknik kommer att presenteras. ISEV är en av de viktigaste konferenserna för forskning och utveckling inom området extracellulära vesiklar. Vi ser fram emot att nätverka med ledande aktörer och viktiga opinionsbildare inom detta område.

I början av juni kommer vi även att delta i CYTO2022 i Philadelphia, USA, som är en konferens för forskning och utveckling inom hantering och karakterisering av celler. I år har CYTO ett särskilt fokus på immunterapi, som förmodligen är det viktigaste terapeutiska tillvägagångssättet inom precisionsmedicin. Konferensen kommer att besökas av ett stort antal akademiker och företag, som vi tror kan dra nytta av våra automatiserade provberedningsprodukter.

Slutligen är det mycket glädjande att AcouSort har valts ut som utställare på EIC:s officiella EU-monter på BIO International Convention (BIO2022), som kommer att hållas i San Diego i juni. AcouSort är ett av 20 europeiska företag som med full sponsring från EU kommer att delta i USA:s ledande medicinska mässa. AcouSort kommer att få möjlighet att knyta nya kontakter med framtida partners och vi kommer specifikt att marknadsföra våra OEM-lösningar för både diagnostik och cellterapi.

Återgången till ett mer normalt affärsklimat öppnar stora möjligheter för oss. Att fysiskt kunna träffa våra partners och delta i konferenser ökar avsevärt vår förmåga att skapa nya kontaktytor. Jag och hela AcouSort-teamet ser därför med både glädje och tillförsikt fram emot resten av 2022. Vi förväntar oss att det kommer att bli en tid av hög aktivitet och nya spännande möjligheter för affärer.

Väsentliga händelser under första kvartalet

  • Den 14 januari meddelar AcouSort att bolaget har förlängt sitt samarbetsavtal med en stor japansk industriaktör gällande leasing av ett nytt AcouWash 2- system och fortsatt applikationsstöd.

  • Den 18 februari meddelar AcouSort att de amerikanska patentmyndigheterna, USPTO, har utfärdat en Notice of Allowance för en av AcouSorts patentansökningar. Patentet täcker hur man designar och driver akustofluidis[1]ka enheter tillverkade i plast. Uppfinningen förvärvades ursprungligen från Danmarks Tekniska Universitet (DTU) 2018.

  • Den 18 mars meddelar AcouSort bolagets expanderar och flyttar till nya större lokaler. AcouSort har sedan juni 2017 bedrivit sin verksamhet i samma lokaler i Medicon Village i Lund. I takt med att bolagets verksamhet expanderat har lokalerna blivit för små. AcouSort kommer därför den 1 april att flytta in i nya större och mer ändamålsenliga lokaler i Medicon Village.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Den 28 april meddelar AcouSort att bolaget har placerat en AcouWash vid Lunds universitet. Systemet är modifierat för att utföra separation av cirkulerande tumörceller (CTC) från vita blodkroppar. Den modifierade AcouWashen liknar det system som såldes till Umeå universitet 2020 och kommer att användas i en klinisk studie som jämför olika metoder för att upptäcka CTC i patientprover.

  • Den 11 maj meddelar AcouSort att Uppsalabaserade Pharmacolog AB har köpt ett AcouWash-system. Affären har sitt ursprung i den avsiktsförklaring som företagen tillkännagav i maj 2021 och följer en framgångsrik utvärderingsprocess av AcouSorts teknik för blod[1]plasmaseparation samt för applikationens affärs[1]potential. Syftet med samarbetet skulle resultera i utvecklingen av en ny produkt för bestämning av antibiotikakoncentration i blod från kritiskt sjuka patienter. Nästa fas i projektet omfattar mätningar utförda i klinisk miljö på sjukhus i Malmö och Uppsala där blod från patienter ska testas. Den totala intäkten för AcouSorts del av projektet uppgår till 41 000 EUR 2022.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AcouSort AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2022 klockan 08.30.

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:

Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com