AcouSort: Delårsrapport 2021-07-01 – 2021-09-30

Regulatory

Finansiell sammanfattning

Tredje kvartalet (2021-07-01 – 2021-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 123 (204) KSEK

 • Resultatet före skatt uppgick till -3 453 (-2 214) KSEK

 • Resultatet per aktie uppgick till -0,31 (-0,20) SEK

 • Soliditeten uppgick per den 30 september 2021 till 15 % (89 %)

VD-ord

Årets tredje kvartal fick en flygande start då vi redan under kvartalets första vecka sålde ett AcouWash-system till vår japanska distributör Physio-Tech. Affärsaktiviteterna under som[1]maren fortsatte att präglas av pandemin. Vi kan dock konstatera att intresset för vår teknologi är ökande, inte minst från Life Science-industrin vilket stärker oss i vår strategiska satsning på OEM-verksamheten.

Intäkterna under kvartalet uppgick till 123 KSEK, vilket är en minskning jämfört med motsvarande period förra året (204). Resultatet minskade till -3 453 KSEK (-2 214). Till detta bör nämnas att våra affärer inte fördelas jämnt över året utan kan variera väsentligt från kvartal till kvartal.

Samtidigt kan vi konstatera att våra försäljningsprocesser kunnat upprätthållas väl virtuellt. Det har bland annat med[1]fört att vi strax efter kvartalets utgång kunde annonsera två nya affärer med två befintliga kunder. Den ena affären avser en befintlig kund i Sydkorea som köpt ytterligare ett system. Vi ser det som ett tydligt kvitto på att de är nöjda med systemet, tekniken och supporten vi har tillhandahållit. Vi är glada att de nu ser behovet av ett andra system, som kommer att användas inom en annan del av organisationen. Den andra affären avser ett projekt med Instrumentation Laboratory (IL), som vi arbetat tillsammans med sedan 2015 och som nu är en del av Werfen. Det nya projektet, som är det tredje med IL, avser integration av vår teknik i ett av ILs in vitro-diagnostiksystem. Vi är naturligtvis mycket glada över den här utvecklingen som ytterligare stärker oss i vår viktiga roll som en stark partner till ett av de världsledande företagen inom detta område. Strategiska samarbeten med företag som IL är en viktig del av vår långsiktiga affärsstrategi. Affären med IL bekräftar att vi är på rätt spår mot att förverkliga vår ambition att säkerställa vår teknik som den föredragna metoden för automatiserad provberedning för Life Science-branschen.

Arbetet under tredje kvartalet har annars präglats av den nyemission som aviserades i mitten av september. Emissionen tillför oss närmare 40 Mkr och togs emot mycket väl av marknaden och övertecknades. Det är naturligtvis oerhört glädjande att så många befintliga och nya aktieägare visat så stort intresse att investera i AcouSort och jag vill tacka för det förtroendet. Vi har nu finansiellt tryggat AcouSorts möjlighet att accelerera försäljningen, produktionen och marknadsför ingen av OEM-komponenter samt fortsätta verksamheten inom produktutveckling och forskning.

 Vi har nyligen lanserat AcouWash 2, som är den nya versionen av företagets celltvätts- och separationssystem. Vi har arbetat intensivt med detta produktutvecklingsprojekt i över ett år och har införlivat designförändringar och förbättringar baserat på feedback från våra kunder. Dessutom kan jag konstatera att arbetet med vår halvautomatiska produktionsanläggning utvecklas enligt plan och att anläggningen kommer vara redo för kommersiellt bruk runt årets slut.

När vi blickar framåt gör vi det med stor optimism. Vi ser att restriktionerna börjar lätta på vissa håll i världen och vi har redan genomfört affärsresor till nordöstra USA och ser samtidigt att det planeras för allt fler fysiska konferenser. Även om virtuella möten gjort att vi kunnat upprätthålla våra kundrelationer relativt väl, så är det på de internationella konferenserna som de viktiga nya kontakterna sker.

Torsten Freltoft

VD ACOUSORT AB

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Den 6 juli meddelar AcouSort att det har sålt ett AcouWash-system till sin japanska distributör Physio-Tech. Physio-Tech har under det senaste året arbetat intensivt med att introducera AcouSorts benchtop-system på den japanska marknaden.

 • Den 24 augusti meddelar AcouSort att bolagets styrelseordförande Martin Olin har utsetts till VD för det norska bioteknikföretaget BerGenBio ASA.

 • Den 14 september meddelar AcouSort att bolaget kommer genomföra en fullt säkerställd företrädesemission av units om cirka 40 miljoner kronor.

 • Den 21 september meddelar AcouSort att bolaget kom[1]mer att lansera AcouWash 2 under µTAS, som hålls i oktober.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 5 oktober lanserar AcouSort ett nytt projekt med Instrumentation Laboratory (IL). Projektet är det sjunde tillsammans med IL och kommer att initialt att generera intäkter på cirka 50 000 USD för AcouSort.

 • Den 11 oktober lanserar AcouSort AcouWash 2, som är den nya versionen av bolagets celltvätt- och separationssystem.

 • Den 15 oktober meddelar AcouSort att bolagets nyemission v units med företrädesrätt för aktieägarna har avslutats. Emissionen tecknades till 131,3 procent och AcouSort tillförs 39,6 MSEK före emissionskostnader. I emissionen erhölls vederlagsfria teckningsoptioner, som vid fullt nyttjande tillför bolaget ytterligare 15,7 miljoner kronor.

 • Den 27 oktober meddelar AcouSort att bolaget fått ytterligare en order på ett AcouTrap-system från en befintlig sydkoreansk kund inom Life Science-sektorn.

 • Den 2 november lanserar AcouSort sin första OEM-pro[1]dukt, AcouPlasmaOptical, som är en unik lösning som möjliggör integrerade optiska mätningar i blodplasma i diagnostiska och analytiska instrument.

 • Den 18 november meddelar AcouSort att bolaget tagit nästa steg i samarbetet med ett bolag baserat i Kalifornien där AcouSorts trapping-teknik kommer att användas för att lägga till en funktionalitet till kundens befintliga produkt