AcouSort: Bokslutskommuniké 2019

Regulatory

Perioden i korthet

TOLV MÅNADER (2019-01-01 – 2019-12-31)

 • Intäkterna uppgick till 3 041 (1 369) KSEK.
 • Resultatet före skatt uppgick till -9 657 (-8 960) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,96 (-0,89) SEK.
 • Soliditeten** uppgick per den 31 december 2019 till 74 % (89 %).

FJÄRDE KVARTALET (2019-10-01 – 2019-12-31)

 • Intäkterna uppgick till 758 (308) KSEK.
 • Resultatet före skatt uppgick till -3 204 (-2 926) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,32 (-0,29) SEK

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 10 016 666 aktier. Vid samma period föregående år hade Bolaget 10 016 666 registrerade aktier.
**Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Den 2 oktober inledde AcouSort officiellt projektet AcouPlast. Projektet har som syfte att utveckla chip för separation av blodplasma direkt i medicinsk diagnostikutrustning. Genom att tillverka chipen i polymermaterial kommer chipen vara mer kostnadseffektiva än de glaschip som används idag.
 • Den 21 oktober meddelade AcouSort att företagets Application Specialist Julia Alsved ska presentera på MicroTAS i Basel 27-31 oktober. Presentationen handlar om en ny AcouWash applikation. Datan som presenteras visar hur man med AcouWash kan automatisera separationen av mononukleära celler (MNC) från blodprover och därmed erhålla förbättrad provkvalitet.
 • Den 24 oktober tecknade AcouSort ett exklusivt avtal med det japanska bolaget Physio-Tech. Physio-Tech kommer aktivt arbeta för att marknadsföra AcouSorts produkter och teknologi till forskargrupper och Life Science-företag i Japan.
 • Den 28 oktober mottog AcouSort en order på AcouTrap från en privat aktör i Sydkorea. Köparen är ett Life Science-företag som bland annat arbetar med utveckling av produkter för patientnära testning. Systemet kommer att levereras under fjärde kvartalet 2019. Ordern innebär initialt intäkter om EUR 38 000 följt av intäkter från installation och support.
 • Den 15 november meddelade AcouSort att ett AcouWashsystem installerats för utvärdering hos en stor japansk industriell aktör. Parterna för parallellt diskussioner om ett leasingavtal för AcouWash-systemet men även kring att inleda ett samarbetsprojekt. Projektet ska fokusera på att utveckla en klinisk analysmetod, där cellfraktioneringstekniken hos AcouWash används för förberedning av prover.
 • Den 2 december lanserade AcouSort nytt marknadsmaterial, så kallat product sheet, som beskriver företagets OEMkomponent AcouPlasmaoptical. Materialet presenterades på konferensen Genomics Live i Basel, Schweiz.
 • Den 12 december erhöll AcouSort CE-märkning för AcouWash. Märkningen innebär att AcouWashs teknik kan kommersialiseras, vilket förväntas leda till ett flertal viktiga strategiska OEM-samarbeten. AcouSorts möjligheter att sluta OEM-avtal med industriella aktörer ökar därmed väsentligt.
 • Den 13 december tilldelades AcouSorts grundare Thomas Laurell 48 miljoner kronor i forskningsanslag av vetenskapsrådet för sin forskning inom akustofluidik. Thomas Laurells forskning, vetenskap och teknik, ligger till grund för AcouSorts verksamhet.
 • Den 20 december slöt AcouSort två avtal med en stor japansk industriell aktör. Avtalen gäller leasing av ett AcouWash-system samt ett separat avtal om ett samarbetsprojekt. Avtalen sträcker sig över tolv månader och innebär en samlad intäkt om 41 235 euro. Samarbetsprojektets syfte är att utveckla ett nytt diagnostiskt test där AcouSort kommer bistå med expertis för att underlätta den tekniska utvecklingen och anpassningen av AcouWash-teknologin för projektets ändamål.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 8 januari signerade AcouSort samarbetsavtal med ett multinationellt Life Science-företag med huvudkontor i Frankrike. Det initiala samarbetet syftar till att utvärdera AcouWash-teknologin som ett steg i kvalitetskontrollkedjan för delar av företagets produkter.
 • Den 24 januari fick AcouSort en order på ett modifierat AcouWash-system från Umeå universitet. Ordern avser ett AcouWash-system modifierat för att kunna utföra separation av cirkulerande tumörceller (CTC) från vita blodkroppar. Projektet innebär en intäkt om 500 000 kronor för AcouSort.
 • Den 7 februari mottog AcouSort en order på ett AcouTrapsystem från Region Örebro län. Systemet kommer att används i ett projekt inom cancerforskning. Systemet levereras under första kvartalet 2020 och genererar intäkter om 50 000 euro
 • Den 19 februari meddelade AcouSort att bolaget kommer utföra ett produktutvecklingsprojekt i samarbete med Instrumentation Laboratory (IL) för att säkerställa att implementeringen av AcouSorts teknologi i företagets kliniska analyssystem fortskrider enligt plan. Projektet kommer generera intäkter om 42 000 US dollar för 2020 och är det andra uppdraget inom ramen för det licens- och distributionsavtal som AcouSort slöt med IL under våren 2018.
 • Den 24 februari meddelade AcouSort att bolaget kommer utföra en jämförelsestudie av AcouTraps prestanda jämfört med på marknaden etablerade tekniker. Teknikerna kommer att jämföras med avseende på infångning och upprening av biologiska prover innehållande vesiklar. Projektet kommer generera intäkter om 20 000 euro.

VD Torsten Freltoft har ordet

AcouSorts positiva utveckling fortsatte under fjärde kvartalet. Det gångna året går därmed till historien som det mest händelserika året i bolagets historia. Vi har upplevt ett successivt ökande intresse för vår teknologi, både från marknaden och från forskarvärlden. Den positiva responsen som vi har mött under året ger oss i teamet energi för att fortsätta driva AcouSort framåt.

Under 2019 har vi investerat mycket tid på att göra våra produkter ännu bättre. Vi har även varit på resande fot och besökt mässor och konferenser. Syftet har varit att träffa framstående forskare och bolag som utvecklar medicinsk utrustning. Fokus har hela tiden legat på att kommersialisera vår verksamhet ytterligare, en satsning som redan har börjat ge resultat.

Vi har vid upprepade tillfällen under det gångna året upplevt vikten av våra benchtop-system, inte bara för utveckling av nya applikationer utan även för att skapa kommersiella samarbeten. Under fjärde kvartalet fick vi vårt genombrott i Japan genom att sluta två avtal med en stor industriell aktör. Avtalen i Japan avser dels leasing av ett AcouWash-system, dels utveckling av ett nytt diagnostiskt test, där AcouSort kommer att bistå med expertis för att underlätta den tekniska utvecklingen och anpassningen av AcouWash-teknologin för projektets ändamål.

Under inledningen av 2020 har vi signerat ytterligare ett samarbetsavtal, denna gång med ett multinationellt Life Science-företag med huvudkontor i Frankrike. Samarbetets syfte är att utvärdera AcouWash-teknologin som ett steg i kvalitetskontrollkedjan för delar av företagets produkter. Förhoppningen är även i detta fall att vi framöver ska nå ett långsiktigt OEM-avtal där AcouSorts teknik integreras i kundens utrustning.

Utöver detta har vi under inledningen på det nya året installerat ett AcouTrap-system hos ett koreanskt Life Science-bolag samt fått en order på ett modifierat Acouwash-system från Umeå universitet. Nyligen har Region Örebro län beställt ett AcouTrap system, som levereras under Q1.

Det är glädjande att se att vi hela tiden gör framsteg i vår forskning och produktutveckling samtidigt som affärsintensiteten ökar. Under det kommande året satsar vi på att nå ut till ännu fler framstående forskare och institutioner genom att placera våra system på universitet. Syftet är att hjälpa dessa grupper att nå vetenskapliga genombrott för att på så sätt utveckla vår teknik och affär ytterligare.

Med lärdomar och insikter från året som gått står vi nu redo att kommunicera en förtydligad och uppdaterad strategi. Vägen framåt sker genom att fokusera utvecklingen av våra produkter så att de på bästa sätt hjälper forskare och företag med utveckling av ny behandling och diagnostik inom onkologi, infektionsmedicin samt patientnära diagnostik. Vi ser ett stort behov från dessa marknader för förbättrade och automatiserade provhanteringsprocesser för att driva utvecklingen framåt. Med en riktad satsning på utveckling och kommersialisering av våra OEM-produkter och forskningsinstrument inriktat mot dessa områden bidrar AcouSort till att överbrygga den barriär som manuell hantering av prover utgör och därmed möjliggöra banbrytande vetenskapliga framsteg.

Det är vår övertygelse att detta kommer att leda till ytterligare framsteg i forskningen och till fler affärer för AcouSort. Vi ser nu framåt mot ännu ett händelseoch framgångsrikt år för bolaget.

Torsten Freltoft
VD, ACOUSORT AB

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:
Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com

Denna information är sådan information som AcouSort är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2020.

Om AcouSort
AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden.