AcouSort: Bokslutskommuniké 2018

Regulatory

Perioden i korthet

TOLV MÅNADER (2018-01-01 – 2018-12-31)

 • Intäkterna uppgick till 1 369 (2 594)* KSEK.
 • Resultatet före skatt uppgick till -8 960 (-6 072) KSEK.
 • Resultatet per aktie** uppgick till -0,89 (-0,81) SEK.
 • Soliditeten*** uppgick per den 31 december 2018 till 89 % (78 %).

FJÄRDE KVARTALET (2018-10-01 – 2018-12-31)

 • Intäkterna uppgick till 308 (784) KSEK.
 • Resultatet före skatt uppgick till -2 926 (-2 171) KSEK.
 • Resultatet per aktie** uppgick till -0,29 (-0,29) SEK.

*Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
**Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 10 016 666 aktier. Vid samma period föregående år hade Bolaget 7 512 500 registrerade aktier.
***Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Den 16 oktober meddelade AcouSort att Bolaget förstärker affärsutvecklingsteamet genom att anlita Kristian Enkvist, tidigare vd för AcouSort, till tjänsten som Bolagets Business Development Officer. Dessutom har AcouSort inlett en rekryteringsprocess för att ytterligare stärka Bolagets kommersiella profil.
 • Den 22 oktober lämnade AcouSort en nulägesrapport avseende Bolagets pågående projekt och aktiviteter, i vilken flera viktiga framsteg med avseende på resultat och kommersialisering beskrevs.
 • Den 25 oktober meddelade AcouSort att Bolaget kommer att erhålla ett bidrag om 50 000 EUR från EU:s Horizon 2020-program. Detta bidrag avser Bolagets ett så kallad SME Instrument fas 1-projekt som syftar att skapa en solid affärsplan för Bolagets OEM-produkt för blod/plasmaseparation, vilken går under arbetsnamnet AcouPlasma.
 • Den 3 december meddelade AcouSort att bolagets produkt AcouWash har nominerats som en av 2018 års bästa innova- tioner i den vetenskapliga tidsskriften The Scientists Top 10 Innovations-tävling.

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 • Den 21 januari 2019 publicerade AcouSort en nulägesrapport över statusen i bolagets olika verksamheter och övergripande planer för året.

VD Torsten Freltoft har ordet

Nu läggs 2018 till handlingarna och med flertalet viktiga framsteg finns det all anledning att se optimistiskt på det nya året.

Vi har tagit stora steg framåt i våra utvecklingsprojekt för att nå vår mission att ta fram väsentligt förbättrade metoder för förberedelser av blodprov – baserad på akustofores – och på så sätt rädda liv. Detta ska vi uppnå genom att fortsätta utveckla kommersiellt gångbara produkter och komponenter för separation och anrikning av partiklar.

Det är allmänt känt att det behövs bättre lösningar än de idag vedertagna metoderna som används vid partikelseparation. Detta är även något som våra potentiella kunder vet om. Därför är det glädjande att vi under 2018 tecknade ett licens- och distributionsavtal med amerikanska Instrumentation Laboratory (IL). Att vi lyckats attrahera en så pass stor global spelare inom klinisk diagnostik är dels ett bra kvitto på att marknaden är under stark tillväxt, dels att vår teknologi håller måttet även för de största aktörerna.

Samarbetet med IL har dels redan genererat intäkter som under 2018 uppgick till cirka 900 KSEK, dels mynnat ut i en ge- mensam internationell patentansökan som blev offentlig den 7 april 2018. Produktutvecklingen hos IL går helt enligt plan, och under samarbetets gång har vi identifierat ytterligare en applikationsmöjlighet för vår teknik. Vi för därför nu diskus- sioner om att genomföra ytterligare en konceptstudie som i sin tur, vid positivt utfall, kan mynna ut i ett än mer fördjupat samarbete och ökade intäktsströmmar.

I takt med att utvecklingen av AcouSorts projekt går framåt – mot strategiska samarbeten och kommersialisering – är det viktigt att vi fortsätter vidareutveckla vår kompetens för att kunna möta de nya utmaningarna. Det är därför glädjande att vi under året har kunnat förstärka bolagets team med två nya personer med inriktning på affärsutveckling och kommersialisering.

Kristian Enkvist – tidigare vd för AcouSort – har anställts på konsultbasis som Business Development Officer.

Vi har även rekryterat Agnes Michanek som ny Customer Application Manager, med ansvar för att utveckla kundanpassa- de tillämpningar baserat på AcouSorts teknologi, och därigenom öka och bredda den kommersiella potentialen hos våra produkter. Agnes kommer senast från HemoCue AB i Ängelholm där hon jobbade som programchef och projektledare.

Inom AcouTrap följer vi planen att bredda vår närvaro och synlighet mot potentiella kunder. 2018 har varit ett år då vi arbetat intensivt med att identifiera vilka applikationer som är kommersiellt gångbara, för att därefter utveckla strategier kring hur vi approcherar specifika kundgrupper. Ett område som vi kommer öka vårt fokus inom är immunonkologi (I-O) som går ut på att hjälpa patienternas eget immunförsvar att upptäcka, attackera och förstöra cancerceller. En stor del av cancercellernas sätt att kommunicera sker genom utsöndring av extracellulära vesiklar, så kallade exosomer. AcouTrap-tekniken har potentialen att användas för isolering och koncentration av dessa nanopartiklar från blod eller urinprover och kan ersätta nuvarande tidskrävande och komplicerade anrikningsmetoder. Marknaden för exosomdiagnostik växer med över 30 procent årligen och beräknas uppgå till över 350 MUSD år 2022.

Vi kommer att lansera vårt I-O fokus på TRI-CON mässan i San Fransisco den 11-13 mars och där presentera applikationsmöjligheterna för vår teknik. Det blir oerhört spännande att följa feedbacken från marknaden på denna presentation, och ta in det i vår fortsatta applikationsutveckling.

I december fick vi den glädjande nyheten att AcouWash – vår produkt för att anrika, koncentrera och rengöra cellprover genom friflödesakustofores – har nominerats som en av 2018 års bästa innovationer i den vetenskapliga tidskriften The Scientist. Att vi erhållit den utmärkelsen, från en av världens största publikationer inom Life Science, visar styrkan i AcouWash och bekräftar behovet av bättre metoder för celltvätt.

Under året erhöll vi ett bidrag om 500 KSEK från EU:s Horizon 2020-program för att utveckla en affärsplan för AcouPlasma, vår kommande OEM-produkt för blod/plasmaseparation. Med tanke på den stora kommersiella potentialen som finns inom OEM-komponenter, där teknik både från AcouTrap och AcouWash kan utgöra centrala komponenter i bioanalysin- strument, har vi valt att intensifiera vårt arbete inom den produktkategorin. Genom att inneha en utvecklings- och leverantörsroll av OEM-komponenter kan vi i framtiden nå en större marknad och bättre vinstmöjligheter.

Med stöd av det kapital som tillfördes av aktieägarna i april 2018 och en sedan dess väsentligen förstärkt organisation har AcouSort goda möjligheter att fortsätta att utvecklas och nå nya höjder. Dessutom, genom arbetet med AcouPlasma och våra OEM-moduler, har vi breddat vår förståelse för vilka möjligheter AcouSorts teknologi har inom klinisk diagnostik. Detta gör att vi på AcouSort ser med tillförsikt på det år som nyss börjat.

Torsten Freltoft – VD, AcouSort AB