AcouSort AB (publ) avtalar om Term Sheet för kommande kommersialiseringsavtal

Regulatory

AcouSort AB (publ) (“AcouSort”) meddelar idag, den 22 december 2017, att bolaget och OEM-partner 1 ingått ett avtal gällande ett icke-bindande Term Sheet. Detta Term Sheet låser ramverket för ett formellt kommersialiseringsavtal inom vilket partnern kan använda AcouSorts teknologi i framtida versioner i en av sina huvudsakliga produktfamiljer. I enlighet med villkoren i Term Sheet kommer Life Science-partner 1 att exklusivt licensiera AcouSorts teknologi för en specifik tillämpning inom sitt affärsområde. Avtalet innehåller kommersiella villkor så som försäljningsberoende royalties till AcouSort. AcouSorts styrelse bedömer att ett framgångsrikt slutförande av avtalsprocessen får positiva effekter på bolagets finansiella ställning om minst 850 000 SEK redan under 2018. AcouSort och partnern har för avsikt att slutföra och underteckna det formella kommersialiseringsavtalet innan utgången av Q1 2018.

Avseende AcouSorts strategiska OEM-projekt med Life Science-partner 1

Under 2017 har AcouSort avslutat den fjärde fasen i samarbetsprojektet med Life Science-partner 1. Denna del av projektet, i vilket AcouSort utvecklar en blodseparationsmodul till partnerns kliniska diagnostikutrustning, fokuserade på projektets genomförbarhet. I fas fyra kunde AcouSort framgångsrikt dokumentera tillräcklig tillförlitlighet för blodseparationsmodulen. AcouSort har i tidigare pressmeddelanden meddelat att parterna förhandlar om ett kommersialiseringsavtal. Parterna har nu ingått ett avtal om ett Term Sheet som låser ramverket för ett formellt kommersialiseringsavtal inom vilket partnern exklusivt kan licensiera AcouSorts teknologi för en specifik tillämpning inom sitt affärsområde.

Torsten Freltoft, VD på AcouSort, kommenterar:

“Det är mycket glädjande att vi nu har avtalat om ett Term Sheet med Life Science-partner 1. Denna mycket viktiga milstolpe ligger helt i linje med vår strategiska plan och utgör ett första steg för kommersialisering av vår akustofluidik-teknologi genom OEM-partners och licensavtal med stora Life Science-bolag.”