AcouSort AB offentliggör prospekt

Regulatory

AcouSort AB (“AcouSort” eller “Bolaget”) offentliggör idag prospekt vilket har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen med anledning av förestående nyemission. Prospektet finns tillgängligt på AcouSorts hemsida (www.acousort.com) och Erik Penser Banks hemsida (www.penser.se).

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya units, BTU eller uniträtter. För ytterligare information, vänligen se “Viktig information” i detta pressmeddelande.

AcouSort AB (“AcouSort” eller “Bolaget”) offentliggör idag prospekt vilket har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen med anledning av förestående nyemission. Prospektet finns tillgängligt på AcouSorts hemsida (www.acousort.com) och Erik Penser Banks hemsida (www.penser.se).

Teckningsperioden för nyemissionen inleds imorgon den 29 september 2021.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till AcouSort i samband med nyemissionen och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta

Torsten Freltoft, VD AcouSort

E-post: torsten.freltoft@acousort.com

Kort om AcouSort AB

AcouSort är ett svenskt innovativt företag som erbjuder en teknik för att förenkla och förbättra provberedning inom många olika användningsområden, allt från grundläggande medicinsk forskning till beredning av kliniska blodprover för analys. Bolagets kärnteknik har forskats fram och utvecklats i över 20 år på Lunds universitet vid Avdelningen för Biomedicinsk Teknik under ledning av professor Thomas Laurell, medgrundare och styrelseledamot i AcouSort.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna units i AcouSort AB (publ) och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i prospektet.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya units, BTU eller uniträtter till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land.

De nya aktierna, BTU och uniträtterna har inte rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga nya aktier, BTU, uniträtter eller andra värdepapper utgivna av AcouSort har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför får inga nya aktier, BTU, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering eller genom en transaktion som inte omfattas av sådan registrering. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut i Företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.

Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EES”) än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast erbjudas till kvalificerade investerare.

Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och riktar sig endast till “kvalificerade investerare” (såsom definierat i avsnitt 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000) och som är (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Order”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) (“företag med högt nettovärde” etc.) av Order (gemensamt benämnda “relevanta personer”). I Storbritannien är sådan investering eller annan investeringsaktivitet som avses i detta pressmeddelande endast tillgänglig för, och riktas endast till, relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån eller förlita sig på detta meddelande eller något av dess innehåll.