AcouSort AB – Delårsrapport för perioden januari till mars 2024

Regulatory

Sammanfattning av rapporten

Första kvartalet 2024 för koncernen
Nettoomsättningen uppgick till 1 357 KSEK (2 598)
Resultat före skatt uppgick till -3 729 KSEK (-3 040)
Resultat per aktie uppgick till -0,24 (-0,23) SEK
Soliditeten uppgick till 71 % (62 %) den 31 mars 2024
 
Första kvartalet 2024 för moderbolaget
Nettoomsättningen uppgick till 1 357 KSEK (2 560)
Resultat före skatt uppgick till -3 090 KSEK (-2 285)
Resultat per aktie uppgick till -0,20 (-0,17) SEK
Soliditeten uppgick till 76 % (64 %) den 31 mars 2024

Väsentliga händelser under första kvartalet
Den 18 januari meddelar AcouSort att bolagets samarbete med ett ledande cellterapibolag expanderar med en tredje projektfas.
Den 31 januari meddelar AcouSort att betydande tekniska framsteg i AcouSome-projektet har uppnåtts med två nya patentansökningar.
 
Väsentliga händelser efter periodens utgång
Den 3 april meddelar AcouSort att bolaget omstrukturerar sin nordamerikanska försäljningsverksamhet.
Den 26 april meddelar AcouSort att bolaget nyligen inlett två AcouWash-leasingsamarbeten med potentiella OEM-partners, en i Europa och en i USA.
Den 29 april meddelar AcouSort att bolaget och Gensensor inleder samarbete som syftar till att förbättra bioreaktorodling.

VD-ORD
Positiv utveckling inom alla nyckelområden
Under det första kvartalet 2024 fortsatte vi att göra framsteg inom alla våra fokusområden. Inom Diagnostik har vår teknologi bidragit till vår partners genombrottsprodukt och inom Cellterapi har vårt samarbete med ett ledande cellterapibolag fortsatt att utvecklas. I april inledde vi ett andra samarbete med inriktning mot applikationer inom cellterapi med det franska bolaget GenSensor. Under kvartalet såg vi också ett växande intresse för forskning kring extracellulära vesiklar. Detta är en trend som vi förväntar oss kommer att driva ökad försäljning av våra stationära innovationssystem. Totala intäkter i kvartalet uppgick till 2 974 TSEK (3 848). Minskningen beror på ändrade redovisningsprinciper för royaltyintäkter.[1]

Diagnostik – AcouSort bidrar till en banbrytande produkt
Under 2023 fick vår samarbetspartner inom intensivvårdsdiagnostik marknadsgodkännande i USA och andra jurisdiktioner för sitt next-generation diagnostiksystem med AcouSort-teknologi. Med denna milstolpe gick vårt första industriella samarbete in i sin kommersiella fas, vilket validerar vår OEM/licens-affärsmodell. Styrkan i vår unika teknologi fyller oss med tillförsikt och energi när vi fortsätter att söka ytterligare OEM-affärer genom vår strategi från forskning till OEM.
Minimiroyalty från detta samarbete kommer att vara 3,55 miljoner kronor år 2024. Eftersom vår teknik i systemet är förbrukningsvara förväntar vi oss att se tillväxt i intäkter i takt med att den installerade basen av det nya systemet växer. Både minimi- och produktroyalties indexjusteras framöver.

Cellterapi – fortsatta framsteg
Inom cellterapiområdet har vi expanderat samarbete med ett ledande cellterapiföretag. Under kvartalet nådde vårt gemensamma projekt ytterligare en viktig milstolpe i och med undertecknandet av ett Statement of Work (SoW) som beskriver fas 3 i det pågående samarbetet. Det nya uppdraget kommer att generera intäkter om minst 485 TSEK under 2024. Samarbetet syftar till att demonstrera hur AcouSorts AcouWash-teknologi kan anpassas för industriell användning och integreras som OEM-komponenter för att automatisera vissa processteg i partnerbolagets framtida cellterapiprodukter och -instrument. Feedbacken från partnerbolaget har varit positiv under hela samarbetet och i den nu överenskomna fas 3 kommer AcouSort att optimera och utöka sin teknologi så att den kan användas även i de mest utmanande stegen av cellterapiproduktbearbetning.
I maj inledde AcouSort ett nytt industrisamarbete inom cellterapi med det franska bolaget Gensensor som utvecklar system för att förbättra övervakningen av bioreaktorodling. Syftet med samarbetet är att använda AcouTrap-tekniken i provberedning för att underlätta noggrann provanalys. Initialt kommer samarbetet att fokusera på integration av AcouTrap-enheter med GenSensors enhet samt utveckling av ytterligare data avseende de prover som isolerats med AcouTrap.

Nya möjligheter inom forskning om extracellulära vesiklar
Extracellulära vesiklar (EV) håller på att växa fram som ett av de mest lovande forskningsområdena med potential att dramatiskt förbättra såväl diagnostik som precisionsmedicin. Det som gör extracellulära vesiklar så intressanta är att de bär en last av bioaktiva molekyler och spelar en avgörande roll i cell-till-cell-kommunikationen. På så sätt fungerar EV som budbärare som transporterar information eller last mellan celler och vävnader. Detta kommunikationsnätverk påverkar processer som vävnadsreparation, immunsvar och homeostas.
Vi är för närvarande mycket aktiva inom detta område och deltar i viktiga workshops och kongresser, och vi har redan etablerat ett antal viktiga kontakter med ledande forskare. Vi för för närvarande diskussioner med två potentiella samarbetspartners i Nordamerika och en i Europa. Om allt går enligt plan kommer vi att placera AcouTrap-system på alla tre platserna under H1, 2024.

Innovation – betydande tekniska framsteg i AcouSome-projektet
I augusti 2022 tilldelade European Innovation Council (EIC) AcouSome-projektet 26 miljoner kronor för att utveckla banbrytande teknik som möjliggör exosombaserad diagnostik. Syftet med projektet är att utveckla ett billigt akustofluidiskt tunnfilmsaktiverat chip för separation av extracellulära vesiklar från blod. Innovationsprojektet, som inleddes i början av 2023, har redan gjort betydande tekniska framsteg vilket resulterat i utvecklingen av två nya patentansökningar under kvartalet.
Av de 26 miljoner kronor som beviljats av EIC går 12,2 miljoner kronor direkt till AcouSort, och resterande del av finansieringen fördelas till AcouSorts partners Lunds universitet, DTU och DayOne. Projektet kommer att pågå i 36 månader och finansieras fullt ut av EIC.

Omstrukturering av vår nordamerikanska försäljningsverksamhet
Under kvartalet kom AcouSort och Bolagets försäljningschef i Nordamerika, Kelley Intehar, överens om att avsluta sitt samarbete. Skälet till detta är att försäljningen i Nordamerika inte har utvecklats i linje med Bolagets ambitioner. De pågående försäljningsaktiviteterna och den fortsatta affärsutvecklingen i Nordamerika kommer tillfälligt att hanteras av AcouSort i Lund. Bolagets långsiktiga mål att etablera lönsam tillväxt i Nordamerika är oförändrat.

Framtidsutsikter
Under 2024 kommer vi att bygga vidare på våra strategiska framsteg inom diagnostik och cellterapi. Vår OEM-strategi har visat sig vara framgångsrik, och vi kommer att öka våra ansträngningar för att bli en prioriterad leverantör av automatiserade provbehandlingslösningar till partners inom diagnostik och cellterapi. Att utveckla OEM-partnerskap är en process som kräver tid innan en stadig ström av intäkter kan etableras. För att stärka vårt nuvarande kassaflöde kommer vi därför att intensifiera våra ansträngningar för att öka försäljningen av våra stationära system genom att etablera strategiska samarbeten med Key Opinion Leaders. Vi strävar också efter att generera ytterligare externa verifieringar av AcouTrap-systemet för bearbetning av exosomer och extracellulära vesiklar.

Torsten Freltoft – CEO


[1] Från och med 2024 periodiseras royaltyn över hela året. Med föregående års redovisningsprinciper skulle intäkterna under första kvartalet 2024 bli 2,7 miljoner högre.
 
Rapporten bifogas nedan och kan även hittas på https://acousort.com/investor/financial-reports/