AcouSort AB – delårsrapport för perioden april- juni 2023

Regulatory

Andra kvartalet 2023 för koncernen

Nettoomsättningen uppgick till 1 816 000 SEK (715 000)

Resultat före skatt uppgick till -3 193 000 SEK (-4 055 000)

Resultat per aktie* uppgick till -0,24 (-0,31) SEK

Soliditeten** uppgick till 58 % (88 %) den 30 juni 2023

Andra kvartalet 2023 för moderbolaget

Nettoomsättningen uppgick till 1 816 000 SEK (715 000)

Resultat före skatt uppgick till -2 406 000 SEK (-4 030 000)

Resultat per aktie* uppgick till -0,18 (-0,31) SEK

Soliditeten** uppgick till 63 % (88 %) den 30 juni 2023

Väsentliga händelser under andra kvartalet

Den 3 april meddelar AcouSort att stamcellsterapiprojektet Blue4Therapy har avslutats mycket framgångsrikt.

Den 14 april meddelar AcouSort att bolaget har leasat ett AcouWash-system till en tjeckisk forskargrupp som undersöker förädling av fiskspermier.

Den 21 april meddelar AcouSort att företaget för tredje gången har valts ut av EIC för deltagande i en ledande medicinsk utställning.

Den 26 april meddelar AcouSort att det prestigefyllda amerikanska National Institutes of Health (NIH) har beställt ett AcouWash 2-system och därmed blivit en återkommande kund. År 2017 köpte NIH den första AcouWash-prototypen för celltvättprocessen i en ny övervakningsmetod för cancerbehandlingar.

Den 15 maj meddelar AcouSort att företaget expanderar till flödescytometri genom ett nytt samarbete med ett ledande Life Science-företag.

Den 22 maj meddelar AcouSort lanseringen av nästa generations AcouTrap på CYTO 2023. Det nya AcouTrap 3-systemet levereras med förbättrad design och ett uppdaterat och intuitivt grafiskt användargränssnitt. AcouSort presenterar också två nya trappingenheter med förbättrad prestanda.

Den 7 juni meddelar AcouSort att bolaget har levererat ett modifierat AcouWash 2-system till Lunds universitet, där det kommer att användas för att separera cirkulerande tumörceller från vita blodkroppar.

Den 16 juni meddelar AcouSort rekryteringen av Henrik Johansson som Director of Research and Technology.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 5 juli meddelar AcouSort att cellterapisamarbetet med ett ledande globalt life science-företag fortsätter att expandera. Samarbetspartnern har beställt en utvärderingsuppsättning med syftet att mer i detalj utforska robustheten och anpassningsförmågan hos AcouSorts AcouWash-teknologi.

VD HAR ORDET

Stärkta positioner över hela linjen

AcouSorts positiva utveckling fortsatte under andra kvartalet 2023 med stärkta positioner inom praktiskt taget alla aspekter av vår verksamhet – diagnostik, cellterapi och innovation. Under kvartalet såg vi också en ökning av potentiellt nya och intressanta områden. De totala intäkterna i kvartalet uppgick till 3,36 (1,81) MSEK. För årets första sex månader uppgick de totala intäkterna till 7,21 (4,50) MSEK, vilket motsvarar en tillväxt om 60 %.

Diagnostik – framgångsrika samarbeten

Framgångsrikt samarbete med NIH. Under andra kvartalet 2023 blev det prestigefyllda amerikanska National Institutes of Health (NIH) en återkommande kund till AcouSort med en order på det nya AcouWash 2-systemet. Forskarna vid NIH utvecklar en ny övervakningsmetod för cancerbehandlingar där de framgångsrikt har utvärderat AcouWash-tekniken för att ersätta de steg av centrifugering som annars krävs. För att fortsätta detta arbete har NIH nu köpt AcouWash 2-systemet för ytterligare optimering av det nya protokollet för monitorering. Försäljningen genererade intäkter om 50 000 USD.

Vårt framgångsrika samarbete med American National Cancer Institute vid NIH är mycket uppmuntrande och markerar ett viktigt steg mot framtida integration av vår teknik i olika applikationer för behandling av cancer. Samarbetet verifierar också vår strategi att använda benchtop-system som innovationsplattformar för kundprojekt.

Fortsatt strategiskt samarbete med akademin. Under kvartalet fortsatte vi vårt framgångsrika samarbete med Lunds universitet genom en order på utveckling av ett modifierat AcouWash 2-system, skräddarsytt för högpresterande separation av cirkulerande tumörceller (CTC) från vita blodkroppar. Projektet har genererat intäkter på 500 000 kronor under 2023. Att samarbeta med akademin är mycket viktigt för AcouSort eftersom samarbeten med ledande forskare driver oss att kontinuerligt expandera möjligheterna för vad vår teknik kan uppnå.

Cellterapi – utökat samarbete med ett ledande globalt life science-företag

I januari rapporterade vi att vårt samarbete med ett globalt life science-bolag verksamt inom cellterapi hade utökats med en andra fas. Den andra fasen av samarbetet har nu avslutats framgångsrikt och vår partner har beställt ett testsystem för att internt utvärdera stabiliteten i vår teknik. Detta kommer att generera ytterligare intäkter på 50 000 euro under 2023.

Det fortsatta samarbetet är ett viktigt steg mot utveckling av OEM-komponenter till vår partners framtida cellterapisystem.

Innovation – framgångsrikt avslutat projekt och stärkt kapacitet

Blue4Therapy- projektet framgångsrikt avslutat. Stamcellsterapiprojektet Blue4Therapy slutfördes framgångsrikt under kvartalet. Bakom projektet stod Syddansk Universitet, BlueCell Therapeutics, Novozymes och AcouSort. Vårt bidrag till projektet har varit att utveckla en modul för rening av stamceller i patientnära miljö (point-of-care, POC). Projektet har nu framgångsrikt slutförts och de applikationer och hårdvara som AcouSort har utvecklat inom ramen för Blue4Therapy har väsentligt stärkt företagets position inom cellterapiindustrin.

Stärkt FoU-kapacitet. Under kvartalet stärkte vi vår FoU-kapacitet genom rekryteringen av Henrik Johansson till tjänsten som Director of Research and Technology. Henrik har betydande erfarenhet från startup-miljö inom bioteknikområdet samt från FoU-chefsroller på Agilent och PerkinElmer. Framöver kommer han att ha en nyckelroll i vidareutvecklingen av AcouSorts teknikportfölj.

Utökad räckvidd

Vårt nuvarande fokus ligger på diagnostik- och cellterapimarknaderna, men vår unika teknologi finner också sin väg in i ett ökande antal applikationer. Ett exempel på detta är ett nytt samarbete med ett ledande life science-företag som utvecklar flödescytometrar, en teknik som snabbt karaktäriserar celler eller partiklar och som används i immunologisk forskning och för att diagnostisera sjukdomar. Det gemensamma projektet som etablerades under andra kvartalet kommer att utvärdera AcouWashs förmåga att automatisera och förbättra provberedning och provrening före analys med flödescytometri. Det nya samarbetet omfattar leasing av ett AcouWash-system samt applikationssupport. Flödescytometriprojektet är mycket viktigt för AcouSort eftersom det har potential att validera vår teknik inom ett nytt och viktigt område för företaget.

Ett annat exempel på vår expansion till nya områden är vårt samarbete med en tjeckisk forskargrupp som ser nya möjligheter för AcouWash inom raffinering av fiskspermier. Den tjeckiska forskargruppen började använda vår AcouWash-teknik 2021. Under andra kvartalet i år leasade den tjeckiska gruppen ett AcouWash-system för att slutföra sitt arbete.

Intensiv kommersiell verksamhet

Det andra kvartalet var också kommersiellt intensivt med en produktlansering och deltagande i två kongresser samt ett marknadsbesök i Japan. Alla dessa aktiviteter genererade ett antal intressanta leads som vi för närvarande följer upp.

Lansering av nästa generations AcouTrap. I maj lanserade vi nästa generations AcouTrap på CYTO 2023. CYTO organiseras av International Society for the Advancement of Cytometry och besöks av ledande forskare och instrumentleverantörer inom flödescytometri.

Det nya AcouTrap 3-systemet levereras med förbättrad design och ett uppdaterat och intuitivt grafiskt användargränssnitt (GUI), vilket förenklar arbetsflöden.

BIO 2023 i Boston. I juni deltog vi i BIO 2023 i Boston som en del av den European Pavilion efter att vi för tredje gången hade valts ut av EU för full sponsring. Under kongressen fokuserade vi främst på partnering och personliga möten och diskuterade framtida OEM-lösningar inom både patientnära diagnostik och cellterapiapplikationer.

Torsten Freltoft – vd
ACOUSORT AB

Rapporten bifogas nedan och kan även hittas på https://acousort.com/investor/financial-reports/