AcouSort AB delårsrapport 2018-01-01 till 2018-03-31

Regulatory

Sammanfattning av delårsrapport

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Första kvartalet (2018-01-01 – 2018-03-31)

 • Intäkterna uppgick till 87 (410) KSEK.
 • Resultatet före skatt uppgick till -2 263 (-864) KSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,30 (-0,11) SEK.
 • Soliditeten uppgick per den 31 mars 2017 till 52% (93 %).

Väsentliga händelser under första kvartalet 2018

 •  I januari förvärvade bolaget en uppfinning från Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Uppfinningen togs fram under ledning av professor Henrik Bruus vid DTU i samarbete med AcouSort och beskriver ett nytt sätt att konstruera och driva akusto­fluidiska enheter gjorda i mjuka material som t.ex. polymerer, för att kunna ersätta komponenter gjorda i kisel eller glas.

 •  Bolaget erhöll i februari CE-märkning för AcouTrap-instrumentet. CE-märkningen innebär att AcouSort nu får sälja och leverera AcouTrap-systemet till kommersiella kunder. 

 •  Den 5 mars meddelade AcouSort att Bolagets styrelse beslutat att genomföra en företrädesemission om 22,5 MSEK före emissionskostnader. Motivet till nyemissionen är primärt att erhålla kapital för att utveckla nuvarande och kommande samarbeten med strategiska partners i Life Science-branschen, vilket innebär fortsatt utveckling av OEM-moduler för separation av blodplasma som resulterar i lansering av produkter på marknaden. Kapitalet kommer dessutom användas till att implementera den generella utvecklings- och kommersialiseringsplan som AcouSort har för övriga produkter, vilket bland annat innefattar en förstärkning av sälj- och supportorganisationen för AcouTrap- och AcouWash-systemen.

 •  Den 27 mars publicerade Bolaget en uppdatering av kommersialiseringsavtalet med OEM-partner 1, vilket av båda parter bedöms kommer att undertecknas under Q2 2018.

 •  Under Q1 2018 arbetade applikationsspecialister från AcouSort tillsammans med forskare från kunden NIH med att installera det i december 2017 levererade AcouWash-systemet, utbilda NIH:s personal samt att optimera systemet för NIH’s applikation.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 •  Den 4 april inleddes teckningstiden i AcouSorts företrädesemission.

 •  Bolaget beviljades i april ett EU-bidrag om 179 937 EUR. Motivet för bidraget är att ge AcouSort finansiella medel för att testa ett nytt material för ultraljudsgivare som är bättre lämpat för engångschip inom akustofluidik.

 •  Den 10 april meddelade AcouSort att bolaget och amerikanska Instrumentation Laboratory Company den 7 oktober 2016 lämnade in en gemensam internationell patentansökan (så kallad PCT – Patent Coorporation Treaty). Patentansökan avser en akustofluidik-teknologi som separerar blodplasma från helblod och möjliggör analys av plasman med antingen optiska eller elektriska metoder. Teknologin som patentansökan avser är framtagen i ett samarbete mellan AcouSort och Instrumentation Laboratory. Samarbetet har avsett undersöka möjligheterna att använda AcouSorts akustofluidik-teknologi i Instrumentation Laboratorys kliniska diagnostikinstrument.

 •  Den 24 april meddelade AcouSort utfall i Bolagets nyemission. Nyemissionen tecknades till 28,1 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om 125 procent, innebärande att 2 504 166 aktier nyemitteras. Genom nyemissionen tillförs AcouSort 22,5 MSEK före emissionskostnader.

VD Torsten Freltoft har ordet

Det har nu blivit dags för mig att summera det första kvartalet 2018. Jag vill ta tillfället i akt att ge min syn på de viktigaste händelserna i Bolaget under kvartalet och även de som hänt under perioden efter kvartalets utgång.

Vi inledde året med att förvärva en uppfinning med patenträtt från Danmarks Tekniske Universitet. Teknologin, som avser polymerbaserade chip för akustofluidik tillämpningar, är i ett mycket tidigt skede och flera års utvecklingsarbete ligger framför oss innan polymerchip för kommersiell användning kommer på marknaden. Vi ser dock en mycket god potential i teknologin eftersom den kan öppna upp helt nya affärsmöjligheter för oss i form av storskalig försäljning av komponenter i akustofluidik tillämpningar för engångsbruk. Vid storskalig produktion bedömer vi att akustofluidik-produkter skulle vara åtminstone tio gånger billigare än vad motsvarande glasprodukter är i dagsläget.

Under Q1 kunde vi meddela att vi nu, efter en grundlig design- och utvecklingsprocess, har erhållit CE-märkning för AcouTrap. CE-märkningen är en viktig milstolpe eftersom den tillåter oss att sälja och leverera AcouTrap-systemet till kommersiella kunder. Vi ser därför fram emot att fortsätta marknadsföra och demonstrera systemet under de närmaste månaderna.

I april meddelade vi att AcouSort beviljats ett finansiellt stöd från EU för BioWings-projektet som vi är en del av. Detta är ytterligare ett kvitto på att AcouSorts strategi att vara en “preferred partner” inom utveckling av akustofluidiklösningar är framgångsrik. Vi förväntar oss att det nya ultraljudsproducerande materialet som vi ska utvärdera för akustofluidikchip kommer att vara bättre lämpat för tillämpningen än de material som används idag. Det har potential för både en högre effektivitet och en enklare och därmed billigare integration med mikrofluidikchip. Detta är särskilt viktigt för engångschip avsedda för kliniska tillämpningar och produktion i stora volymer, eftersom återanvändning av chip i dessa tillämpningar är ej optimalt på grund av kostnad och svårighet med behov av sterilisering mellan testerna. Vi ser fram emot ett produktivt projekt där vi kommer att arbeta i framkanten av akustofluidikforskningen, utveckla och utvärdera nya typer av produkter inom klinisk akustofluidik.

Under april meddelade vi även att vi har en gemensam patentansökan inom ramarna för vårt samarbete med amerikanska Instrumentation Laboratory, vilket avser undersökning av möjligheterna att använda AcouSorts akustofluidik-teknologi i Instrumentation Laboratorys kliniska diagnostikinstrument. Patentansökan avser en klinisk tillämpning av vår teknologi för akustofluidik, vilket är ett av våra fokusområden.

Under Q1 2018 beslutade Bolagets styrelse att genomföra en företrädesemission om 22,5 MSEK före emissionskostnader. Genom denna nyemission kommer vi ta nästa steg i utvecklingen och vi tror att dessa aktiviteter kommer att leda till en mycket god utveckling av AcouSort. Jag vill rikta ett stort tack till alla som valt att teckna aktier i nyemissionen. Det är glädjande att se det stora intresse som finns för AcouSort och det vi arbetar med – att sortera och hantera partiklar och celler med ultraljud. Genom likviden vi tillförs från nyemissionen kommer vi att kunna fortsätta arbetet med implementeringen av våra utvecklings- och kommersialiseringsplaner för att inrikta vår teknologi mot diagnostiska tillämpningar.

Sammanfattningsvis har det, enligt mig, varit en mycket spännande och trevlig inledning på 2018 för AcouSort, där vi har kunnat leverera flera goda nyheter samt genomföra en framgångsrik nyemission. Jag ser med tillförsikt fram emot kommande kvartal och hoppas på fortsatt förtroende för AcouSort som en innovativ aktör inom Life Science-sektorn.

Torsten Freltoft – VD, AcouSort AB