AcouSort AB – Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2022

Regulatory
Fjärde kvartalet (2022-10-01 – 2022-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 031 (535) KSEK
 • Resultatet före skatt uppgick till -2 044 (-3 585) KSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,15 (-0,27) SEK

Tolv månader (2022-01-01 – 2022-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 963 (3 007) KSEK
 • Resultatet före skatt uppgick till -12 908 (-12 200) KSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,98 (-0,92) SEK
 • Soliditeten uppgick per den 31 december 2022 till 47 % (90 %)

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

VD HAR ORDET

2022 var på många sätt ett bra år. I takt med att pandemirestriktionerna hävdes intensifierade vi vårt viktiga marknadsföringsarbete och stärkte vår kommersiella organisation genom flera betydande rekryteringar. På innovationssidan fick vi ett stort anslag från European Innovation Council (EIC) för att utveckla teknologi för möjliggörande av framtidens exosombaserade diagnostik, ett område med en fantastisk potential för AcouSort. Våra ökade marknadsföringsinsatser återspeglades också i våra intäkter som växte med 44 procent till 8,6 MSEK. Vi går nu in i 2023 med stärkt kommersiell kapacitet och fantastiska innovationsmöjligheter inom exosomområdet.

Ett starkt fjärde kvartal

Fjärde kvartalet 2022 innehöll många höjdpunkter. I oktober kommunicerade vi att vår roll i Blue4Therapy-projektet utökades, vilket gav oss 700 000 kronor i ytterligare intäkter. I november ingick vi ett viktigt samarbete med ett globalt life science-bolag med målet att möjliggöra automatisering av cellterapiprocesser med vår AcouWash-teknologi. Detta första samarbete genererade intäkter på 150 000 EUR till AcouSort under 2022. Under kvartalet fick vi även en order på att förse Lunds universitet med en modifierad AcouWash 2 med en unik förfokuseringsfunktion för att möjliggöra cellseparation med hög precision. Jag vill också gärna nämna vårt besök i Japan där ett team från AcouSort träffade vår japanska distributionspartner för att återuppta marknadsföringsinsatserna på denna viktiga marknad.

Intäkterna för det fjärde kvartalet uppgick till 2 765 (1 219) KSEK, hänförlig till både egen försäljning och offentlig projektfinansiering. Kvartalets resultat uppgick till -2 044 (-3 585) KSEK. Intäkterna för hela 2022 uppgick till 8 585 KSEK (5 959) och resultatet för 2022 uppgick till -12 908 KSEK (-12 200).

En mycket positiv start på det NYA året

I januari levererade vi ett prototypsystem för stamcellsisolering till vår Blue4Therapy-projektpartner Blue Cell Therapeutics. Systemet kommer att användas i projektets slutfas för att sortera ut specifika stamceller, så kallade blå celler, från patientprover. AcouSort och BlueCell Therapeutics diskuterar nu de fortsatta kommersialiseringsplanerna för att få ut stamcellsbehandlingen som utvärderats i projektet på marknaden. I januari expanderade också samarbetet med ett globalt life science-bolag som initierades 2022 till en andra fas som kommer att generera intäkter på 130 000 EUR till AcouSort under 2023. Detta framgångsrika samarbete stärker ytterligare vårt engagemang i cellterapi, där vi ser betydande möjligheter för framtida tillväxt.

förväntningar PÅ 2023

Under 2023 kommer vi att bygga vidare på vår senaste cellterapiframgång med ambitionen att påskynda utvecklingen av dedikerade OEM-moduler för cellterapi. Det fortsatta samarbetet med det globala life science-bolaget har verifierat den kommersiella potentialen i vårt fokus på att utveckla teknologi mot OEM-separationsmoduler som ska användas för cellterapilösningar i kliniska miljöer, vilka representerar ett betydande och väldefinierat tillväxtområde för AcouSort.

Ett annat fokus under 2023 är naturligtvis AcouSome-projektet, som formellt startades i början av februari i år. Tekniken vi avser att utveckla riktar sig mot exosomer, det vill säga biologiska nanopartiklar som gör det möjligt för celler att kommunicera med varandra. Tekniken vi siktar på har potential att öppna upp ett helt nytt fält inom diagnostik i och med att exosomer kan ge oss “statusrapporter” om organ som hjärna, hjärta och immunsystem samt ge viktig information om cancer, infektionssjukdomar, graviditet och tillstånd efter stamcellstransplantation. Projektet har beviljats 2,5 MEUR från EIC där 1,145 miljoner euro går direkt till AcouSort, och resten av finansieringen fördelas till våra partners vid Lunds universitet, DTU (Danmarks Tekniska Universitet) och Day One. Projektet kommer att pågå i 36 månader och finansieras fullt ut av EIC.

En milstolpe under 2023 som vi verkligen ser fram emot är den första lanseringen av en kliniskt godkänd akustofluidikbaserad diagnostikapplikation, som kommer att utgöra en språngbräda för framtida tillväxt inom detta område.

Återstart i Kalifornien

Under 2021 ingick AcouSort ett gemensamt projekt med ett kaliforniskt Life Science-företag i syfte att utvärdera AcouSorts trappingteknologi för att lägga till en ny funktion i ett av det kaliforniska företagets befintliga forskningssystem. Den initiala ambitionen var att lansera den nya funktionen mot slutet av 2022. Tyvärr har det skett en pandemirelaterad försening i projektet på den kaliforniska sidan, vilket innebär att den ursprungliga tidslinjen inte kommer att hållas. Den övergripande ambitionen från AcouSort och vår kaliforniska partner är dock oförändrad. Vi återupptar nu projektet och kommer att besöka Kalifornien under våren för att se till att projektet är tillbaka på rätt spår.

Japanskt samarbete utökat

AcouSort har sedan 2019 haft ett samarbete med ett internationellt life science-bolag baserat i Japan. År 2022 genomförde AcouSort och företaget applikationsutvecklingen/optimeringen av provberedningsdelen. Samtidigt slutförde det japanska företaget analysutvecklingsfasen. Leasingavtalet för vårt AcouWash-system har nu förlängts till 2023, vilket gör det möjligt för vår japanska partner att testa analysen på kliniska prover. När denna utvärdering är klar kommer det japanska företaget att starta en intern granskningsprocess för att utvärdera affärspotentialen och ta ställning till om ett produktutvecklingsprojekt ska initieras.

God kostnadskontroll och solid kassa

AcouSort går mot kommersialisering av våra lösningar med samma sparsamma attityd vi alltid tillämpar, och vi är stolta över att ha balanserad och effektiv kostnadskontroll. För ett litet företag som AcouSort är det oerhört viktigt att investera våra begränsade resurser där de är mest effektiva. I slutet av Q4 hade vi likvida medel uppgående till 33 974 KSEK där 11 272 KSEK utgörs av medel som kommer att tillfalla våra projektpartners. Således uppgick AcouSorts egna kassa till 22 702 KSEK – en solid kassa som gör att vi kan fullfölja våra nuvarande planer.

Välkommen till acousorts årsstämma

AcouSort välkomnar alla aktieägare till årsstämman den 25 april 2023 klockan 09.00. I samband med stämman kommer vi att arrangera ett besök i våra labb och demonstrera vårt företags unika teknologi för att ge er alla en exceptionell möjlighet att få se framtidens provbehandling inom diagnostik och cellterapi.

Torsten Freltoft – vd AcouSort AB

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Den 14 oktober meddelar AcouSort att företagets roll i Blue4Therapy-projektet expanderar, vilket inbringar ytterligare 700 000 kronor till AcouSort under 2022. Blue4Therapys mål är att utveckla en plattform för att separera ut specifika stamceller från patientens egen fettvävnad, för att användas vid behandling av olika sjukdomar.
 • Den 21 oktober meddelar AcouSort att en delegation från företaget reser till Japan för att återuppta marknadsföringsarbetet när landet nu öppnar upp efter pandemin.
 • Den 11 november meddelar AcouSort att bolaget har fått en order från Lunds universitet att utveckla och leverera ett modifierat AcouWash2-system med en unik förfokuseringsfunktion för att med hög precision separera ut tumörceller från vita blodkroppar. Projektet kommer att generera intäkter om 500 000 kronor under 2023.
 • Den 14 november meddelar AcouSort att bolaget expanderar sin verksamhet inom cellterapi och etablerar samarbete med globalt life science-bolag. Det initiala syftet med samarbetet är att visa hur AcouSorts AcouWash-teknologi kan anpassas för industriell användning och integreras som OEM-komponenter i partnerbolagets kommande cellterapiprodukter och instrument. Detta första samarbetsprojekt genererar intäkter på 150 000 euro till AcouSort under 2022.
 • Den 1 december meddelar AcouSort att bolaget och dess samarbetspartners nu avslutar det fyråriga BioWings-projektet som har utvecklat nya tunnfilmsmaterial som genererar det ultraljud som krävs för att flytta celler i AcouSorts chip. De nya materialen möjliggör en mer kostnadseffektiv och storskalig tillverkning.
 • Den 5 december meddelar AcouSort att två av dess grundare och styrelsemedlemmar, Thomas Laurell och Stefan Scheding, samt vd Torsten Freltoft förvärvat aktier i Bolaget till ett värde om cirka 150 000 SEK. Transaktionerna har skett den 1 och 2 december 2022.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 19 januari meddelar AcouSort att bolaget har levererat ett prototypsystem för stamcellsseparation till sin Blue4Therapy-partner BlueCell Therapeutics. Bolagen är nu i kommersiell planering i takt med att stamcellsterapiprojektet närmar sig sitt slutförande.
 • Den 20 januari meddelar AcouSort att den första delen av det cellterapisamarbete som rapporterades i november nu är avslutad, och att de två bolagen gemensamt beslutat att förlänga samarbetet med en andra fas som genererar intäkter på 130 000 euro till AcouSort under 2023.
 • Den 8 februari meddelar AcouSort att samarbetsavtalet med ett japanskt internationellt life science-företag har förlängts för att möjliggöra en slutgiltig utvärdering av det utvecklade diagnostiska testet med kliniska prover.