AcouSort extends collaboration with leading cell therapy company into a third project phase

AcouSort’s collaboration with the global life science company has reached yet another significant milestone with the signing of a Statement of Work (SoW) describing Phase 3 in the ongoing collaboration. The new assignment will generate revenues of at least SEK 485,000 in 2024. The collaboration, which began in 2022, aims to demonstrate how AcouSort’s AcouWash…

AcouSorts samarbetet med ett ledande cellterapibolag expanderar med en tredje projektfas

AcouSorts samarbete med det globala life science-bolaget har nått ännu en viktig milstolpe i och med undertecknandet av en Statement of Work (SoW) som beskriver den tredje fasen i det pågående samarbetet. Det nya uppdraget kommer minst att generera intäkter om 485 000 kronor under 2024. Samarbetet, som inleddes 2022, syftar till att demonstrera hur…

AcouSort: Cell therapy collaboration with leading global life science company continues to expand

In January 2023, AcouSort reported that the company’s collaboration with a global life science company active within the cell therapy field had been extended with a second phase. The second phase of the collaboration has been brought to a successful close and the partnering company has now ordered an evaluation setup to internally assess the…

AcouSort: Cellterapisamarbetet med ett ledande globalt life science-företag fortsätter att expandera

I januari 2023 rapporterade AcouSort att företagets samarbete med ett globalt life science-företag verksamt inom cellterapiområdet hade utökats med en andra fas. Den andra fasen av samarbetet har avslutats framgångsrikt och samarbetsföretaget har nu beställt en utvärderingsuppställning för att fortsätta testa potentialen hos AcouSorts teknologi internt. De nya aktiviteterna kommer att generera ytterligare intäkter på…

AcouSort: Utökat cellterapisamarbete genererar intäkter på 130 000 euro under 2023

I november 2022 rapporterade AcouSort att bolaget ingått ett samarbete med ett globalt life science-bolag verksamt inom cellterapiområdet. Den första delen av projektet är nu framgångsrikt färdigställd och de två bolagen har gemensamt beslutat att förlänga samarbetet med en andra fas som genererar intäkter på 130 000 euro till AcouSort under 2023. Cellterapi är ett område…

AcouSort: Extended collaboration targeting cell therapies generates revenues of EUR 130,000 in 2023

In November 2022, AcouSort reported that the company had entered a collaboration with a global life science company active within the cell therapy field. The first part of the project is now successfully finalized, and the two companies have jointly decided to extend the collaboration with a second phase generating revenues of EUR 130 000 to…

AcouSort expands its cell therapy efforts and enters collaboration with global life science company

Cell therapy is an area where AcouSort sees great potential for the company’s technology. Initially, AcouSort aims at enabling the automation of cell therapy preparation with its AcouWash technology. In a second step, the ambition is to broaden accessibility to cell therapy treatments by reducing production costs. As part of this journey, AcouSort has entered…

AcouSort expanderar sin verksamhet inom cellterapi och etablerar samarbete med globalt life science-bolag

Cellterapi är ett område där AcouSort ser stor potential för bolagets teknologi. Initialt avser AcouSort att möjliggöra automatisering av cellterapiberedning med bolagets AcouWash-teknik. I ett andra steg är ambitionen att öka tillgängligheten till cellterapibehandlingar genom minskade produktionskostnader. Som ett led i denna strävan har AcouSort ingått ett samarbete med ett globalt life science-bolag verksamt inom…

European Innovation Council (EIC) tilldelar AcouSort-projektet AcouSome 26 miljoner kronor för att utveckla banbrytande teknik för exosombaserad diagnostik

Exosomer är nanopartiklar som gör det möjligt för mänskliga celler att kommunicera viktig information med varandra. De har potential att öppna ett helt nytt fält inom diagnostik, eftersom de kan ge “statusrapporter” om organ som hjärna och hjärta samt ge viktig information om tumörsjukdomar, infektionssjukdomar, graviditet och stamceller. EIC har meddelat att de beviljar AcouSort…

The European Innovation Council (EIC) awards the AcouSort project AcouSome SEK 26 million to develop groundbreaking technology for exosome-based diagnostics

Exosomes are nanoparticles that enable human cells to communicate vital information with each other. They have potential to open a completely new field within diagnostics, as they can give us `status reports’ on organs such as the brain and heart, as well as give us vital information on tumor diseases, infectious diseases, pregnancy and stem…