Samarbetet mellan AcouSort och GenSensor utvecklas enligt plan

I april 2024 meddelade AcouSort AB (”AcouSort”) och GenSensor SAS (”GenSensor”) att de två företagen kommer att samarbeta för att kombinera AcouSorts akustofluidikbaserade teknologi med GenSensors Biology First Process Analytical Technology för accelererad bioprocessdesign och förbättrade övervakningssystem för bioreaktorodling. GenSensor har nu lagt sin första order på AcouTrap-moduler för intern produktutveckling. Genom att kombinera de…

AcouSort and GenSensor collaboration develops according to plan

In April 2024, AcouSort AB (“AcouSort”) and GenSensor SAS (“GenSensor”) announced that the two companies will collaborate to combine AcouSort’s acoustofluidics technology with GenSensor’s Biology First Process Analytical Technology to accelerate bioprocess design and improve monitoring systems for bioreactor culturing. GenSensor has now placed its first order for AcouTrap modules to be used for internal…

AcouSort deltar i banbrytande projekt för att realisera potentialen i forskning om extracellulära vesiklar

AcouSort ingår i det prestigefyllda EVEREST-projektet – ett banbrytande konsortium inom forskning om extracellulära vesiklar (EV), som nyligen fick finansiering från EU. Projektet samlar 22 institutioner från 11 länder och koordineras av University College Dublin. Det tvärvetenskapliga konsortiet kännetecknas av en ambitiös plan med över 285 månaders personalutbyte, som engagerar minst 81 stipendiater. EVEREST-projektet handlar…

AcouSort to participate in a pioneering project to release the potential in extracellular vesicles research

AcouSort is a member of the prestigious EVEREST project – a pioneering consortium in extracellular vesicle (EV) research, that recently received funding from the European union. The project brings together 22 institutions from 11 countries and is coordinated by University College Dublin. The interdisciplinary consortium is distinguished by an ambitious plan for over 285 months…

AcouSort selected by EIC for participation in BIO for the third time and also invited to showcase its solutions in ISCT’s Innovation Zone

AcouSort has been selected by the European Innovation Council (EIC) for participation in the European Pavilion at BIO 2024 in San Diego, USA, after a competitive evaluation process. AcouSort is thereby one of only 15 European companies selected by the EU for full sponsorship at America’s leading medical trade fair, taking place in San Diego…

AcouSort utvalt av EIC för deltagande i BIO för tredje gången och inbjudet för att visa sina lösningar i ISCT:s Innovation Zone

AcouSort har valts ut av European Innovation Council (EIC) för deltagande i den europeiska paviljongen på BIO 2024 i San Diego, USA, efter en konkurrensutsatt utvärderingsprocess. AcouSort är därmed ett av endast 15 europeiska företag som valts ut av EU för full sponsring på USA:s ledande medicinska mässa, som äger rum i San Diego 3-6…

AcouSort ställer ut på CYTO 2024 för att demonstrera fördelarna med akustisk provberedning för applikationer inom flödescytometri

CYTO 2024, den 37:e årliga kongressen för International Society for the Advancement of Cytometry, är en internationell konferens om de många vetenskapliga och tekniska aspekterna på cytometri. I linje med företagets fokus på nya möjligheter inom cytometri kommer AcouSort att delta i konferensen för att presentera sina innovativa lösningar för provberedning och den viktiga roll…

AcouSort will exhibit and present at CYTO 2024 – demonstrating the benefits of acoustic sample preparation for flow cytometry applications

CYTO 2024, the 37th annual Congress of the International Society for the Advancement of Cytometry is an international conference on the many facets of cytometry science and engineering. In line with the company’s focus on novel opportunities within cytometry, AcouSort will participate in the conference to present its innovative solutions for sample preparation and the…

Kommuniké från årsstämma i AcouSort AB (publ)

Idag, den 30 april 2024, hölls årsstämma i AcouSort AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Resultatdisposition och beslut om ansvarsfrihetStämman fastställde resultat- och balansräkningen för såväl moderbolaget som koncernen. Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare…