Kommuniké från årsstämma i AcouSort AB (publ)

Idag, den 30 april 2024, hölls årsstämma i AcouSort AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Resultatdisposition och beslut om ansvarsfrihetStämman fastställde resultat- och balansräkningen för såväl moderbolaget som koncernen. Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare…