Mar
31
2021

Kallelse till årsstämma i AcouSort AB (publ)

Aktieägarna i AcouSort AB (publ), 556824–1037, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 april 2021 kl. 09.00 på Medicon Village (Byggnad 406), Scheelevägen 14, i Lund.

Läs hela kallelsen här.

Fullmaktsförmulär hittas här