Sep
14
2021

AcouSort AB genomför fullt säkerställd företrädesemission av units om cirka 40 MSEK

Styrelsen i AcouSort AB (publ) (“AcouSort” eller “Bolaget”) har idag, med stöd av årsstämmans bemyndigande, beslutat att genomföra en nyemission av högst 1 886 040 units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för Bolagets aktieägare per avstämningsdagen den 27 september 2021 (“Företrädesemissionen”). Vardera unit består av en aktie och en vederlagsfri option. Teckningskursen uppgår till 21,00 SEK per unit vilket motsvarar 21,00 SEK per ny aktie. Initialt tillförs Bolaget därmed cirka 40 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som emitteras genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget ytterligare cirka 15,7 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen avses främst finansiera utökad satsning på försäljning och marknadsföring av OEM-komponenter (Original Equipment Manufacturer) samt ökning av produktionskapacitet. Företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Läs pressmeddelande som PDF här.